Podłoża suche mikrobiologiczne
1% Glucose LAB - AGAR™ PS 502 Agar odżywczy z dodatkiem 1 % glukozy do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych.
10 % Peptone Water PS 524 Podstawowa pożywka stosowana do przygotowywania pożywek różnicujących drobnoustroje na podstawie zdolności do rozkładu cukrów i alkoholi. Aby uzyskać pożywkę kompletną należy dodać odpowiedni cukier, alkohol i wskaźnik pH – roztwór fuksyny kwaśnej.
10% Lactose Broth PS 503 Pożywka z 10 % laktozą do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych.
Acetamide Medium PS 214 Selektywna pożywka z acetamidem do potwierdzania obecności Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody i innych. Skład zgodny z normą ISO 16266. Dodatek: Nessler Reagent NSR60010
Actinomycete LAB -AGAR™ PS 585 Selektywna pożywka do izolacji promieniowców z próbek wody, gleby, ścieków i innych.
Aeromonas LAB -AGAR™ PS 508 Selektywna pożywka do izolacji Aeromonas hydrophila z próbek klinicznych i innych. Patrz: Suplement SL 0100
Alkaline Peptone Water PS 151 Alkaliczna woda peptonowa znajduje zastosowanie w namnażaniu przecinkowców cholery Vibrio spp. z próbek żywności i innych.
Amies Transport LAB -AGAR™ PS 46 Pożywka przeznaczone do transportu próbek.
Anaerobe Broth Base PS 578 Podstawa do przygotowania pożywki Wrzoska do wykrywania i izolacji sacharolitycznych i proteolitycznych bakterii beztlenowych z próbek żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0114
Andrade Medium PS 517 Pożywka płynna Andrade do potwierdzania obecności bakterii z grupy coli i E. coli izolowanych z próbek wody.
Antibiotic Assay Medium No 3 PS 262 Pożywka przygotowana wg formuły FDA i USP do oznaczania antybiotyków
Antibiotic Medium No 1 PS 510 Pożywka przeznaczona do oznaczania zawartości antybiotyków w paszach, produktach farmaceutycznych i innych. Jest stosowana do posiewu powierzchniowego. Umożliwia wykrywanie obecności takich antybiotyków jak: wankomycyna, chloramfenikol, kanamycyna, penicylina G, metycylina, oksacylina, bacytracyna, cefalotyna
Antibiotic Medium No 2 PS 559 Pożywka przeznaczone do oznaczania zawartości antybiotyków w paszach, produktach farmaceutycznych i innych. Jest stosowana do posiewu powierzchniowego. Umożliwia wykrywanie obecności takich antybiotyków jak: bacytracyna, chloramfenikol, penicylina G i innych
AOAC Letheen Broth PS 217 Bulion do określania współczynnika fenolowego w środkach dezynfekcyjnych zawierających składniki kationowe powierzchniowo czynne.
Assay at pH 6,0 LAB -AGAR™ PS 206 Pożywka agarowa o pH 6,0 do wykrywania obecności penicyliny w próbkach mięsa i innych.
Assay at pH 7,2 LAB -AGAR™ PS 207 Pożywka agarowa o pH 7,2 do wykrywania obecności substancji hamujących w próbkach mięsa i innych
Assay at pH 8,0 LAB -AGAR™ PS 208 Pożywka agarowa o pH 8,0 do wykrywania obecności streptomycyny w próbkach mięsa i innych.
Azide Blood LAB -AGAR™ Base PS 122 Selektywna pożywka do izolacji paciorkowców i gronkowców głównie z materiałów klinicznych. Dodatek 5 % odwłóknionej krwi owczej umożliwia badanie reakcji hemolitycznych.
Azide Dextrose Broth PS 581 Pożywka z azydkiem sodowym, fioletem krystalicznym i purpurą bromokrezolową do selektywnej izolacji bakterii z rodzaju Enterococcus z próbek żywności i innych
B.C.P. Glucose LAB -AGAR™ acc.to ISO 21528-2 PS 154 Pożywka z glukozą i purpurą bromokrezolową do potwierdzania Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą ISO 21528.
B.G.A. LAB -AGAR™ acc. to ISO 6579 PS 98 Pożywka agarowa z laktozą, zielenią brylantową, stosowana do wykrywania pałeczek Salmonella z wyjątkiem S. Typhi z próbek żywności i innych.
Bacillus cereus Selective LAB -AGAR™ Base PS 47 Selektywna pożywka do izolacji i oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 7932. Patrz: Suplement SL 0037 lub Suplement SL 0035 i SL 0002
Baird Parker LAB -AGAR™ Base acc.to ISO 6888-1 PS 33 Selektywna pożywka stosowana do wykrywania obecności i oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich w próbkach żywności, farmaceutykach, preparatach kosmetycznych i innych. Zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka O. Patrz: Suplement SL 0036
Baird Parker RPF LAB -AGAR™ Base acc.to ISO 6888-2 PS 164 Służy do oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich z próbek żywności i innych Patrz: Suplement SL 0034
BAT Broth PS 298 Pożywka płynna do wykrywania Alicyclobacillus spp w sokach owocowych i innych napojach
BAT LAB-AGAR ™ PS 289 Do wykrywania Alicyclobacillus spp w sokach owocowych i innych napojach
BIGGY LAB -AGAR™ PS 591 Pożywka oparta na formule Nickersona przeznaczona jest do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida. Wiele szczepów z rodzaju Candida posiada zdolność redukcji siarczynu bizmutu do siarczku i rośnie w postaci brązowych do czarnych kolonii.
Bile Esculin Azide LAB -AGAR™ acc.to ISO 7899-2 PS 88 Selektywna pożywka do izolacji i różnicowania enterokoków z próbek wody i innych.
Bile Esculin LAB -AGAR™ PS 155 Selektywna pożywka do izolacji i różnicowania enterokoków z próbek klinicznych i innych. Służy także do różnicowania Yersinia spp. zgodnie z normą ISO 10273.
Bismuth Sulfite LAB -AGAR™ PS 01 Selektywna pożywka do izolacji Salmonella włącznie z Salmonella Typhi z próbek żywności i innych.
Blood Free Campylobacter CCDA LAB -AGAR™ Base PS 159 Selektywna pożywka CCDA do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10272. Patrz: Suplement SL 0005
Blood LAB -AGAR™ Base PS 02 Podstawa do pożywki agarowej z krwią do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Patrz: Suplement SL 0029 SL 0043 SL 0042 SL 0016 SL 0160
Blood No 2 LAB -AGAR™ Base PS 205 Podstawa do pożywki z krwią do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Pożywka zgodna z normą ISO 11290+A1 oraz ISO 7932. Patrz: Suplement SL 0029 SL 0043 SL 0042 SL 0016 SL 0160
Bolton Broth Base PS 179 Selektywna pożywka do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0050
Brain Heart Infusion Broth PS 04 Pożywka do hodowli drobnoustrojów wymagających: patogennych ziarenkowców i innych mikroorganizmów z próbek klinicznych, w tym również z krwi. Skład zgodny z normą ISO 6888-1.
Brain Heart Infusion LAB -AGAR™ PS 03 Wysoce odżywczy agar do izolacji drobnoustrojów patogennych o różnych wymaganiach odżywczych.
Brilliant Green acc.to Kauffman LAB -AGAR™ PS 48 Wysoce selektywna pożywka do izolacji Salmonella z wyjątkiem Salmonella Typhi z próbek żywności i innych. Pożywka zalecane przez APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego), zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej – Pożywka L
Brilliant Green Bile Broth 2% PS 27 Selektywna pożywka do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w próbkach środowiskowych. Zgodna z APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego) i normami ISO.
BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BILE BROTH (European Pharm.) PS 199 Wzbogacona pożywka z tetrationianem i zielenią brylantową do namnażania pałeczek Salmonella spp. z farmaceutyków i innych. Pożywka I.
BRILLIANT GREEN XYLOSE LAB-AGAR™ PS 237 Pożywka z ksylozą, lizyną i tiosiarczanem sodu, solami żelaza stosowana do izolacji i wstępnej identyfikacji pałeczek Salmonella spp.
Bromocresol Purple Broth Base PS 537 Pożywka podstawowa do różnicowania pałeczek Listeria spp. na podstawie zdolności rozkładu ksylozy i ramnozy. Skład zgodny z normami ISO 11290-1+A1 i 11290-2+A1.
Brucella Broth PS 137 Pożywka płynna do hodowli pałeczek Brucella i innych mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych. Patrz Suplement: SL 0004
Brucella LAB -AGAR™ PS 05 Pożywka agarowa do izolacji pałeczek Brucella spp. z próbek klinicznych, żywności oraz próbek o znaczeniu sanitarnym. Patrz: Suplement SL 0004
Bryant-Burkey Broth Base PS 114 Selektywna pożywka do wykrywania spor beztlenowców gazotwórczych (Clostridium tyrobutyricum) odpowiedzialnych za tzw. “późne wzdęcia sera“. Pożywka służy także do oznaczania liczby C. tyrobutyricum z zastosowaniem metody NPL.
Buffered Listeria Enrichment Broth PS 553 Buforowany bulion do wykrywania obecności Listeria spp. w próbkach żywności i innych.
Buffered Peptone Water PS 52 Nieselektywna pożywka do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Zgodna z normą ISO 6579. Zalecana przez CeNAN. Może być stosowana jako rozcieńczalnik badanych próbek - zgodna z normami ISO 6887 oraz ISO 11290+A1.
Buffered Peptone Water acc. Eur. Pharm. (pH 7,0 Pharmacopoeia Diluent) PS 181 Zbuforowany płyn do rozcieńczeń. Skład zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
Buffered Saline Peptone Water PS 149 Zbuforowany płyn fizjologiczny z peptonem jest jednym z rozcieńczalników stosowanych do przygotowywania zawiesin wyjściowych i kolejnych rozcieńczeń badanych próbek
Bulion wzbogacony PS 110 Bulion wzbogacony do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych.
Burkholderia cepacia LAB -AGAR™ Base PS 254 Selektywna pożywka agarowa przeznaczona do wykrywania Burkholderia cepacia w próbkach klinicznych i środowiskowych. Patrz: Suplement SL 0068
Camerona LAB -AGAR™ PS 246 Pożywka jest stosowana do izolacji i oznaczania liczby tlenowych bakterii termofilnych w przetworach owocowych, warzywnych i warzywno-mięsnych.
Campylobacter acc. to Preston LAB -AGAR™ Base PS 160 Selektywna pożywka do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10272. Patrz: Suplement SL 0032
CARY-BLAIR MEDIUM PS 249 Cary- Blair Medium jest pożywką przeznaczoną do transportu próbek klinicznych. Niska zawartość składników odżywczych i zastosowanie fosforanów jako buforów (zamiast glicerofosforanu sodu) przeciwdziała przerastaniu m.in. Escherichia coli, Citrobacter freundii i Klebsiella spp. Według doniesień Cary i Blaira przecinkowce cholery przeżywają do 22 dni, Salmonella i Shigella do 49 dni, a Yersinia pestis do 75 dni w temperaturze 28°C.
Casein-Soy LAB -AGAR™ (do pirazymidazy) PS 301 Pożywka agarowa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie wytwarzania enzymu pirazynamidazy. Skład zgodny z normą ISO 10273.
C.E.M.O LAB – AGARTM Base PS 285 Do selektywnej izolacji Taylorella spp.
Cetrimide LAB -AGAR™ PS 49 Pożywka do selektywnej izolacji wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek farmaceutyków, środowiskowych, materiałów klinicznych i innych. Skład zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej - Pożywka N.
Charcoal LAB -AGAR™ Base PS 174 Pożywka przeznaczona jest do izolacji pałeczek Bordetella spp. z próbek klinicznych. Patrz: Suplement SL 0003
Chloramphenicol LAB -AGAR™ PS 106 Selektywna pożywka z ekstraktem drożdżowym i glukozą do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych.
Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 PS 267 Selektywne podłoże chromogenne do oznaczania liczby E. coli i bakterii grupy coli w próbkach wody. Zgodne z normą ISO 9308-1. Bakterie grupy coli hydrolizują ß-D-galaktozyd i rosną w postaci kolonii różowych do czerwonych. E. coli hydrolizują ß-D-galaktozyd i X-ß-Glukuronid CHX i rosną w postaci kolonii ciemnoniebieskich do fioletowych
Chromogenic Cronobacter Isolation (CCI ) LAB-AGAR™ PS 284 Chromogenna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby Cronobacter spp. w próbkach produktów przeznaczonych dla niemowląt, mleku w proszku, czekoladzie i innych zgodnie z normą ISO 22964.
CHROMOGENIC E. coli O157 LAB-AGAR™ PS 589 Chromogenne podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji E. coli O157 z próbek klinicznych i innych.
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ PS 598 Chromogenne podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji Salmonella, w tym pałeczek Salmonella laktozo (+) z próbek klinicznych i innych Patrz: Suplement SL 0061
CHROMOGENIC VIBRIO LAB-AGAR™ PS 274 Chromogenna pożywka do izolacji I oznaczania liczby Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus and V. alginolyticus zgodnie z normą ISO 21872-1:2007 na podstawie aktywności dwóch enzymów: ß-galaktozydazy i ß-glukozydazy
Citrate acc.to Christensen LAB -AGAR™ PS 530 Pożywka z cytrynianem sodu wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności wykorzystywania cytrynianu sodu jako źródła energii.
Clark Medium / MRVP ISO 6579 PS 253 Pożywka Clarka do oznaczania typu fermentacji (odczyn MR) i wytwarzania acetoiny (odczyn Voges Proskauera).
CLED LAB -AGAR™ PS 34 Pożywka do izolacji i różnicowania Gram-dodatnich i Gram-ujemnych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego.
CLED with Andrade Indicator LAB-AGAR™ PS 113 Zmodyfikowana pożywka CLED do izolacji i różnicowania Gram-dodatnich i Gram-ujemnych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego.
Clostridium difficile LAB-AGAR™ Base PS 176 Selektywna pożywka do izolacji Clostridium difficile z próbek klinicznych, głównie z próbek kału.
Columbia CNA LAB -AGAR™ PS 190 Pożywka agarowa Columbia z dodatkiem mieszaniny hamującej znajduje szerokie zastosowanie w mikrobiologii klinicznej do izolacji ziarenkowców Gram-dodatnich z próbek klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą.
Columbia LAB -AGAR™ Base PS 06 Pożywka bazowa do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o szczególnych wymaganiach odżywczych. Rekomendowane przez Farmakopeę Europejską –Pożywka Q Patrz: Suplement SL 0029 SL 0043 SL 0042 SL 0016 SL 0160
CORN MEAL LAB-AGAR™ PS 252 Agar z ekstraktem mąki kukurydzianej jest rekomendowanym Pożywkam do produkcji chlamydospor przez C. albicans.
Cronobacter Selective Broth (CSB) Base PS 276 Selektywny bulion do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności i próbek klinicznych. Skład zgodny z normą ISO 22964
CR SMAC LAB -AGAR™ PS 556 Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o znaczeniu sanitarnym.
Czapek Dox LAB -AGAR™ PS 28 Pożywka do izolacji bakterii i grzybów wykorzystujących jako jedyne źródło azotu azotan sodu
D/E Neutralising Broth (acc.to USP) PS 187 Płynna pożywka neutralizująca
Dermatophytes LAB-AGAR™ PS 586 Selektywna pożywka do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą. Patrz: Suplement SL 0064
Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ PS 39 Selektywna pożywka do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek klinicznych i innych. Pożywka zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej- Pożywka J.
Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ PS 40 Selektywna pożywka do izolacji bakterii z grupy coli z próbek żywności i innych. Zalecane przez AHPA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
Diagnostic Sensitivity Test LAB -AGAR™ PS 230 Pożywka DST do określania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy.
Dichloran Glicerol DG 18 LAB -AGAR™ PS 168 Pożywka do oznaczania liczby grzybów kserofilnych z produktów o aktywności wody niższej lub równej 0,95 zgodnie z normą 21527-2.
DNAse Test LAB -AGAR™ PS 50 Pożywka do wykrywania dezoksyrybonukleazy u bakterii i grzybów.
DRBC LAB -AGAR™ PS 136 Selektywna pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Pożywka zgodna z normą ISO 21527-1
DRCM Broth (Differential Clostridial Medium) PS 220 Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby clostridiów redukujących siarczyny metodą NPL.
E.S.T.Y Medium PS 80 Selektywna pożywka do izolacji paciorkowców mlekowych.
EC Medium PS 51 Pożywka do identyfikacji przypuszczalnych Escherichia coli izolowanych z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 7251.
EC MUG Broth PS 367 Pożywka EC z dodatkiem MUG do wykrywania E coli w wodzie i produktach żywnościowych
Edwards LAB -AGAR™ PS 552 Pożywka do wykrywania i wstępnej identyfikacji paciorkowców odpowiedzialnych za mastitis.
EE Broth PS 171 Buforowany bulion do namnażania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach żywności, paszach. Skład zgodny z normą ISO 21528-1.
Eijkman Lactose Medium PS 76 Pożywka płynna do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w wodzie, próbkach żywności i innych.
Endo LAB-AGAR™ PS 29 Pożywka do wykrywania bakterii z grypy coli w wodzie, żywności i innych próbkach środowiskowych. Zgodne z zaleceniami APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
Endo LES w/o Fuchsine LAB-AGAR™ Base PS 89 Pożywka do oznaczania liczby bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ PS 195 Pożywka do oznaczania liczby bakterii z grypy coli i Escherichia coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Enrichment Broth (bulion zwykły) PS 504 Bulion odżywczy przeznaczony do hodowli mikroorganizmów o małych wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Enrichment Glucose Broth PS 513 Bulion odżywczy z glukozą do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych.
Enterococcus Confirmatory LAB-AGAR™ PS 95 Selektywna pożywka do wykrywania i potwierdzania obecności enterokoków w próbkach wody, żywności i innych.
Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™ PS 41 Pożywka Levine`a do izolacji i różnicowania Enterobacteriaceae izolowanych z materiałów klinicznych i próbek o znaczeniu sanitarnym. Zalecana przez APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego) do wykrywania i oznaczania liczby koliform w wodzie i próbkach żywności.
ESTERASE TWEEN LAB-AGAR™ BASE PS 599 Pożywka do wykrywania obecności esterazy Tweenu. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Eugon LAB-AGAR™ PS 42 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o wysokich wymaganiach wzrostowych z próbek klinicznych i innych.
EVA Broth PS 83 Pożywka płynna do potwierdzania obecności enterokoków w wodzie i innych próbkach o znaczeniu sanitarnym.
Ewing Malonate Modified Broth PS 53 Pożywka z malonianem sodu do różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae.
FASTIDIOUS ANAEROBE BROTH PS 365 Bogata w składniki odżywcze pożywka płynna do izolacji pałeczek szerokiego spektrum bakterii tlenowych i beztlenowych z próbek klinicznych
FASTIDIOUS ANAEROBE LAB AGAR™ BASE PS 364 Bogata w składniki odżywcze pożywka agarowa do izolacji pałeczek szerokiego spektrum bakterii tlenowych i beztlenowych z próbek klinicznych
Fecal Coliforms Broth Base PS 93 Pożywka płynna do oznaczania liczby bakterii grupy coli termotolerancyjnych z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Fecal Coliforms LAB -AGAR™ Base PS 87 Pożywka agarowa do oznaczania liczby bakterii grupy coli termotolerancyjnych z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Fraser Broth Base PS 101 Selektywny bulion do właściwego namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0011
Fraser Listeria Enrichment Broth Base PS 99 Selektywny bulion do namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Skład z godny z normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0107, SL 0012, SL 0014
Frazier Medium PS 575 Pożywka Fraziera do oznaczania liczby drobnoustrojów proteolitycznych w produktach garmażeryjnych i mięsnych.
G.C. LAB -AGAR™ Base PS 139 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Patrz: Suplement SL 0016, SL 0029, SL 0042, SL 0043
Gelatin Lactose Medium PS 112 Rekomendowane pożywka do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w próbkach żywności, pasz i innych. Skład zgodny z normą ISO 7937, APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
Giolitti-Cantoni with Polysorbate Broth PS 148 Wzbogacony bulion do wykrywania i oznaczania liczby (NPL) Staphylococcus aureus w próbkach żywności i innych. Zalecane przez Międzynarodową Federację Mleczarstwa oraz normę ISO 6888-3.
Giolitti-Cantoni without Polysorbate Broth PS 54 Wzbogacony bulion do wykrywania i oznaczania liczby (NPL) Staphylococcus aureus w próbkach żywności i innych. Pożywka zalecane przez Międzynarodową Federację Mleczarstwa oraz normę ISO 6888-3. Patrz: Suplement TWS80100, SL 0031
Glucose Broth PS 501 Bulion odżywczy z glukozą przeznaczony do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Glucose Chloramphenicol Broth PS 117 Selektywna pożywka płynna do wykrywania i oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach mleka metodą probówkową. Rekomendowana przez FIL-IDF do oznaczania liczby drożdży i pleśni w mleku, przetworach mlecznych. Czynnikiem selektywnym jest termostabilny, szeroko wachlarzowy antybiotyk - chloramfenikol.
Glucose LAB -AGAR™ PS 500 Agar odżywczy z glukozą do hodowli drobnoustrojów o małych wymaganiach wzrostowych.
GLUCOSE OF MEDIUM PS 268 Pożywka z glukozą i błękitem bromotymolowym do potwierdzania Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normami ISO 21528
Glucose Yeast Extract LAB -AGAR™ PS 511 Agar odżywczy z glukozą i ekstraktem drożdżowym do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych.
GSP LAB -AGAR™ PS 223 Selektywna pożywka wg Kielweina do izolacji pałeczek Pseudomonas i Aeromonas z próbek żywności i innych.
Haemophilus Test LAB -AGAR™ Base PS 182 Pożywka do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów z rodzajów Haemophilus na antybiotyki. Patrz: Suplement SL 0054
Half Fraser Broth Base PS 100 Selektywny bulion do wstępnego namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0011
HC LAB-AGAR™ BASE PS 216 Pożywka do określania liczby pleśni w produktach kosmetycznych
Hektoen LAB -AGAR™ PS 07 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji patogennych drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae z próbek żywności, wody i materiałów klinicznych
Hoyle's Medium Base PS 554 Selektywna pożywka do izolacji Corynebacterium spp. w tym C. diphtheriae z próbek klinicznych. Patrz: Suplement SL 0102, SL 0103
Indol Nitrate Medium PS 55 Pożywka do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności do produkcji indolu i redukcji azotanów do azotynów.
ISO-SENSITEST LAB -AGAR™ PS 239 Pożywka o ściśle zdefiniowanym składzie do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki.
ITC Broth Base PS 169 Selektywny bulion do namnażania pałeczek Yersinia. Skład zgodny z normą ISO 10273. Patrz: Suplement SL 0015
KAA Confirmatory LAB -AGAR™ PS 123 KAA (Kanamycin, Aesculin, Azide) Confirmatory LAB-AGAR™ jest selektywną pożywką do izolacji i oznaczania liczby enterokoków w próbkach żywności i innych.
Karmali LAB -AGAR™ Base PS 178 Pożywka do selektywnej izolacji Campylobacter spp. z próbek żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0049
KCN Broth Base PS 545 KCN Broth Base stanowi podstawę do pożywki z cyjankiem potasu. W podłożu tym zachodzi reakcja redox, która wynika ze wzrostu bakterii w obecności cyjanku.
Kessler- Swenarton Medium PS 532 Pożywka do wykrywania obecności Escherichia coli w produktach spożywczych.
KF Streptococcal LAB -AGAR™ PS 124 Pożywka przeznaczone do wykrywania i oznaczania liczby paciorkowców rodzaju Enterococcus w próbkach żywności, wody i innych.
Kligler Iron LAB -AGAR™ acc.to ISO 10273 PS 08 Pożywka Kliglera z żelazem do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych izolowanych z próbek klinicznych, żywności i innych. Skład zgodny z normami PN-A-04023 oraz ISO 10273
Kligler Iron LAB -AGAR™ PS 188 Pożywka Kliglera z żelazem do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych.
Koser Citrate Broth PS 30 Pożywka do różnicowania Escherichia coli od Enterobacter spp. izolowanych z próbek wody i innych.
Lactose Broth PS 35 Pożywka płynna do wykrywania i zliczania bakterii grupy coli w próbkach żywności, wodzie, farmaceutycznych i innych. Zgodna z zaleceniami Farmakopei Europejskiej - Pożywka D.
Lactose Medium PS 527 Pożywka z laktozą do wykrywania obecności bakterii grupy coli z próbek wody, żywności i innych.
Lactose Purple Modified Broth PS 215 Pożywka płynna do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w wodzie, próbkach żywności i innych.
Lactose Sulfite Broth Base PS 162 Podstawowa pożywka do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 7937. Pożywka zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
Lauryl Sulfate Broth PS 56 Selektywny bulion do wykrywania i potwierdzania obecności bakterii grupy coli w produktach mlecznych, wodzie i innych. Skład zgodny z normami ISO 4831.
Lauryl Sulphate LAB -AGAR™ PS 116 Selektywna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli w próbkach środowiskowych i innych metod filtracji membranowej.
LB Broth PS 31 Pożywka płynna zalecana do hodowli szczepów Escherichia coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej oraz innych.
LB LAB -AGAR™ PS 09 Pożywka agarowa zalecana do hodowli szczepów Escherichia coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej oraz innych.
LEB BROTH PS 420 Pożywka LEB – bogata w składniki odżywcze znajduje zastosowanie do namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych w ciągu 24 h. Odpowiednia także do badań metodami PCR.
LEE BROTH PS 283 Bulion LEE do selektywnego namnażania pałeczek Listeria z próbek żywności polecany w laboratoriach stosujących metody immunologiczne lub PCR
Legionella CYE LAB -AGAR™ Base PS 163 Selektywna pożywka do izolacji i oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella z próbek klinicznych, środowiska wodnego i innych. Skład zgodny z normą ISO 11731. Patrz: Suplement SL 0017, SL 0018, SL 0046, SL 0047, SL 0053
Letheen Modified LAB -AGAR™ Base PS 152 Pożywka do badania aktywności przeciwbakteryjnej czwartorzędowych związków amoniowych. Patrz: Suplement TWS80100
Leuconostoc LAB-AGAR PS 247 Pożywka do izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Leuconostoc.
LEVINE`A LAB-AGAR™ PS 235 Pożywka Levine`a do izolacji i różnicowania Enterobacteriaceae izolowanych z materiałów klinicznych i próbek o znaczeniu sanitarnym.
LYNGBY IRON LAB-AGAR™ Ps 273 Pożywka do zliczania bakterii produkujących H2S
Listeria acc.to Oxford LAB -AGAR™ Base PS 104 Selektywna pożywka wybiórczo-różnicująca do izolacji Listeria monocytogenes. Skład zgodny z normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0021
Listeria acc.to Palcam LAB -AGAR™ Base PS 102 Selektywna pożywka wybiórczo-różnicująca do izolacji Listeria monocytogenes. Skład zgodny z normami: ISO 11290-1 oraz ISO 11290-2. Patrz: Suplement SL 0022
Listeria Enrichment acc.to Lovett Broth Base (TSYEB) PS 209 Bulion tryptozowo - sojowy z ekstraktem drożdżowym do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych.
Listeria Enrichment UVM Broth Base PS 210 Selektywny bulion do namnażania Listeria spp. z próbek mięsa i produktów mięsnych. Patrz: Suplement SL 0024, SL 0025.
Liver Broth (analogiczny do pożywki Wrzoska) PS 129 Bulion do wykrywania sacharolitycznych i proteolitycznych bakteriibeztlenowych z próbek żywności i innych.
Lowenstein-Jensen Medium Base PS 241 Baza do przygotowania pożywki Lowenstein- Jensen do izolacji prątków z rodzaju Mycobacterium z wyjątkiem M. leprae z próbek klinicznych.
LPB Medium PS 588 Pożywka płynna do wykrywania i określania liczby bakterii grupy coli metodą probówkową NPL. Pożywka nie zawiera substancji selektywnych.
LPT Dilution Broth PS 302 Rozcieńczalnik próbek. Skład zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Rekomendowany rozcieńczalnik do homogenizacji i przygotowania dziesiętnych rozcieńczeń w mikrobiologicznych badaniach produktów kosmetyków.
L - S Medium PS 541 Pożywka laktozowo - siarczynowa do potwierdzania obecności Clostridium spp. w próbkach żywności i innych.
LT100 Eugon Broth PS 310 Bulion może być stosowany jako rozcieńczalnik próbek kosmetyków
Lysine Decarboxylase Broth PS 150 Pożywka płynna do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Lysine Decarboxylase Broth PS 562 Pożywka z lizyną do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych na podstawie zdolności do dekarboksylacji lizyny. 100 tabletek, 1 / 5ml wody
Lysine Decarboxylase Broth acc.to ISO 6579 PS 57 Pożywka z lizyną do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych na podstawie zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Lysine Decarboxylase LAB -AGAR™ PS 576 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji Salmonella spp. z próbek środowiskowych i innych.
Lysine Iron LAB -AGAR™ PS 167 Pożywka z lizyną i żelazem do szybkiego różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych, w tym Salmonella Arizona.
M-17 acc. to Terzaghi LAB - AGAR™ PS 103 Selektywna pożywka agarowa do izolacji paciorkowców mlekowych z mleka, produktów mlecznych i innych.
M-17 Broth PS 108 Selektywny bulion do izolacji paciorkowców mlekowych.
Mac Conkey Broth PS 12 Pożywka płynna do wykrywania bakterii grupy coli w próbkach kosmetyków, farmaceutyków i innych. Zgodna z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka G.
Mac Conkey LAB -AGAR™ PS 10 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae oraz pałeczek nieferementujących z próbek klinicznych i innych. Zgodna z Farmakopeą Europejską. Pożywka H.
Mac Conkey Nr 1 LAB -AGAR™ acc.to USP PS 183 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae w przemyśle kosmetycznym. Skład zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka H.
Mac Conkey Nr 2 LAB -AGAR™ PS 11 Pożywka do izolacji enterokoków w obecności bakterii grupy coli i bakterii niefermentujących.
MacConkey w/o crystal violet and w/o sodium chloride LAB-AGAR™ PS 111 Pożywka do oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach klinicznych, a szczególnie w próbkach moczu.
Malt Extract Broth PS 573 Bulion z ekstraktem słodowym do wykrywania drożdży i pleśni w próbkach żywności i materiałach farmaceutycznych
Malt Extract Broth PS 78 Bulion z ekstraktem słodowym do izolacji drożdży i pleśni. Polecany w testach na jałowość.
Malt Extract LAB -AGAR™ PS 77 Agar z ekstraktem słodowym do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni.
MALT EXTRACT PEPTONE LAB-AGAR™ PS 260 Selektywna pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni.
Mannitol Salt acc.to Chapman LAB -AGAR™ (acc.to USP) PS 186 Selektywna pożywka do izolacji gronkowców z produktów kosmetycznych i innych. Zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Mannitol Salt LAB -AGAR™ PS 13 Selektywna pożywka do izolacji gronkowców ze środowiska wodnego, materiałów klinicznych i innych.
MEA LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 16212 PS 232 Agar z ekstraktem słodowym do wykrywania i oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach kosmetyków. Patrz: Suplement SL 0058
m-CP LAB -AGAR™ Base PS 138 Pożywka do oznaczania liczby Clostridium perfringens w próbkach wody zgodnie z Dyrektywą Europejską 12767/97 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.10-72-466). Patrz: Suplement SL 0026
MICROBIAL CONTENT TEST LAB-AGAR™ PS 238 Pożywka do oceny skuteczności procedur dezynfekcji. Bogate w składniki odżywcze Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach wody i produktach rozpuszczalnych w wodzie, a także kosmetyków.
Middlebrook 7H10 LAB -AGAR Base PS 544 Wzbogacona pożywka do izolacji mykobakterii
Mineral Glutamate Modified Medium Base PS 605 Pożywka do oznaczania najbardziej prawdopodobnej liczby Escherichia coli w próbkach żywności i innych zgodnie z normą ISO 16649-3. Patrz: Suplement SL 0132
MIO LAB -AGAR™ PS 58 Pożywka do różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.
MKTTn Broth Base / bez nowobiocyny PS 540 Wzbogacona pożywka Mueller Kauffmana z zielenią brylantową do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych zgodnie z normą ISO 6579. Patrz: Suplement SL 0055
m-LST Broth Base / bez wankomycyny PS 198 Selektywny bulion do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności. Zgodny z ISO / TS 22964. Pożywka bez wankomycyny. Patrz: Suplement SL 0059
Mossel EE Broth PS 86 Buforowany bulion do namnażania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach żywności, paszach. Rekomendowany przez Farmakopeę Europejską w badaniach czystości w mikrobiologii farmaceutycznej. Pożywka E.
Motility LAB -AGAR™ PS 525 Pożywa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności do ruchu.
Motility LAB -AGAR™ acc.to ISO 11290 PS 536 Pożywka do różnicowania drobnoustrojów z rodzaju Listeria spp. na podstawie zdolności do ruchu.
Motility LAB -AGAR™ acc.to ISO 6579 PS 516 Pożywa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności do ruchu.
Motility Nitrate Medium Base PS 115 Pożywka do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w próbkach żywności, pasz i innych. Skład zgodny z normą ISO 7937 oraz APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
MRS Broth PS 60 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego. Rekomendowana przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ).
MRS LAB -AGAR™ PS 59 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego. Pożywka zgodna z normami ISO oraz rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ )
MRS LAB-AGAR Ph 5,7 PS 271 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego. Pożywka zgodna z normą ISO 15214
 MRVP zgodne z ISO 6579 PS 253 Do identyfikacji pałeczek Salmonella spp.
MRVP Medium PS 92 Pożywka Clarka do oznaczania typu fermentacji (odczyn MR) i wytwarzania acetoiny (odczyn Voges Proskauera).
MSRV Medium Base PS 203 Półpłynna selektywna pożywka do wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579+A1. Patrz: Suplement SL 0027
MSRV Medium z nowobiocyną PS 225 Półpłynna selektywna pożywka do wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579+A1.
m-TSB Broth z nowobiocyną PS 550 Zmodyfikowany bulion tryptozowo- sojowy do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek żywności i innych
m-TSB Broth Base / bez nowobiocyny PS 197 Zmodyfikowany bulion tryptozowo - sojowy do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek żywności i innych. Bez nowobiocyny. Patrz Patrz: Suplement SL 0055
Mueller Hinton 2 LAB -AGAR™ PS 79 Zalecana przez standardy międzynarodowe pożywka do określania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy.
Mueller Hinton Broth PS 15 Pożywka do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.
Mueller Kauffman Broth Base PS 84 Wzbogacona pożywka Mueller Kaufmana do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek środowiskowych i innych.
Mueller Kauffman with Novobiocin and Brilliant Green Broth Base acc.to ISO 6579 (MKTTn) PS 147 Wzbogacona pożywka Mueller Kaufmana z nowobiocyną i zielenią brylantową do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności zgodnie z normą ISO 6579.
Mycobiotic LAB -AGAR™ PS 161 Pożywka z chloramfenikolem i cykloheksymidem przeznaczona do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą
NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR BASE MODIFIED PS 315 Selektywne podłoże do badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego piwa.
NOCIVE BREWERS BACTERIA BROTH BASE MODIFIED PS 480 Selektywne podłoże do badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego piwa.
Nogrady Medium PS 579 Pożywka Nogrady do wykrywania i oznaczania liczby pałeczek Proteus w produktach garmażeryjnych i innych
NUTRIENT LAB-AGAR™ at pH 7,3 PS 243 Pożywka odżywcza do namnażania i przechowywania szczepów bakterii o różnych wymaganiach odżywczych. Pożywka agarowa o pH 7,3 do przechowywania szczepów.
Nutrient (S) LAB -AGAR™ PS 512 Agar ogólnego stosowania.
Nutrient (w) LAB -AGAR™ PS 528 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient A LAB -AGAR™ PS 543 Pożywka do przechowywania szczepów.
NUTRIENT BROTH 13G PS 244 Bulion wzbogacony jest pożywką płynną ogólnego stosowania. Służy do namnażania i hodowli drobnoustrojów, tzw. „wolnorosnących”. Stanowi podstawę do przygotowania pożywek różnicujących. Dodatek cukrów i wskaźnika umożliwia badanie zdolności fermentacyjnych drobnoustrojów.
Nutrient Broth PS 90 Bulion odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient Broth No 2 PS 204 Bulion odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient E Broth PS 514 Bulion odżywczy z ekstraktem wołowym i glukozą ogólnego stosowania.
Nutrient E Broth PS 515 Bulion odżywczy E zalecany do hodowli drobnoustrojów o niskich wymaganiach odżywczych.
Nutrient E LAB -AGAR™ PS 518 Agar odżywczy do hodowli drobnoustrojów o niskich wymaganiach wzrostowych.
Nutrient G LAB -AGAR™ PS 521 Agar odżywczy ogólnego stosowania
Nutrient Gelatin PS 61 Pożywka z żelatyną do wykrywania drobnoustrojów proteolitycznych.
Nutrient Glucose Broth PS 507 Bulion odżywczy z glukozą przeznaczony do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Nutrient Glucose LAB -AGAR™ PS 522 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
NUTRIENT LAB-AGAR™ 28G PS 245 Nieselektywna pożywka do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach odżywczych.
Nutrient LAB -AGAR™ PS 509 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient LAB -AGAR™ PS 85 Agar odżywczy ogólnego stosowania. Skład zgodny z normą ISO 6579 .
Nutrient LAB -AGAR™ acc.to ISO 21528 PS 166 Agar odżywczy do hodowli Enterobacteriaceae zgodnie z normą ISO 21528.
Nutrient LAB -AGAR™ acc.to ISO 9308-1 PS 194 Agar odżywczy do izolacji drobnoustrojów „niewybrednych”. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Nutrient LAB -AGAR™ acc.to EN 12780; ISO 16266 PS 156 Agar odżywczy do izolacji Pseudomonas aeruginosa zgodnie z normą ISO 12780, 16226.
Nutrient M LAB -AGAR™ PS 523 Agar odżywczy ogólnego stosowania
Nutrient PS LAB -AGAR™ PS 542 Agar odżywczy do pasażowania i przechowywania szczepów
Nutrient S LAB -AGAR™ PS 307 Agar odżywczy do namnażania kolonii z podłoży selektywnych w celu przeprowadzenia identyfikacji biochemicznych i / lub serologicznych.
Nutrient W LAB -AGAR™ PS 519 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
O.G.A. Medium PS 126 Rekomendowana pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych. Suplement: SL 0026
OF Basal Medium (Hugh Leifson) PS 75 Pożywka podstawowa do badania typu metabolizmu węglowodanów.
Orange Serum Broth PS 370 Selektywna pożywka do hodowli mikroorganizmów w koncentratach produktów cytrusowych.
ORANGE SERUM LAB-AGAR™ PS 265 Agar z ekstraktem z pomarańczy służy do izolacji i oznaczania liczby drobnoustrojów (grzybów i bakterii) odpowiedzialnych za psucie się produktów cytrusowych, zdolnych do przeżycia w produktach cytrusowych.
ORSIM LAB-AGAR™ BASE PS 286 ORSIM LAB-AGAR™ (Oxacillin Resistant Staphylococci Isolation Medium) służy do wykrywania Staphylococcus aureus opornych na meticilinę. Podłoże może służyć do badań przesiewowych w kierunku nosicielstwa MRSA u pacjentów i personelu szpitalnego Suplement: SL 0077
Osmophilic LAB -AGAR™ PS 157 Pożywka rekomendowane przez CeNAN do oznaczania liczby drożdży osmofilnych w próbkach żywności
OXYTETRACYCLINE LAB-AGAR™ BASE PS 277 Selektywne podłoże do izolacji drożdży i pleśni z próbek żywności i innych. Suplement: SL 0028
Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Medium PS 570 Pożywka z biotyną do określania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych Suplement: SL 0028
PCA LAB-AGAR acc. to ISO 4833-2 PS 261 Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach żywności i innych zgodnie z normą ISO 4833-2
PEMBA Selective LAB -AGAR™ Base PS 180 Pożywka do izolacji i oznaczania liczby Bacillus cereus w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą EN ISO 21871.
Peptone Water PS 127 Woda peptonowa stosowana jako pożywka podstawowa do oznaczania zdolności fermentacyjnych drobnoustrojów.
Peptone Water with Lactose PS 105 Woda peptonowa z laktozą do potwierdzania obecności bakterii grupy coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
pH 7,0 PHARMACOPOEIA DILUENT PS 181 Zbuforowany płyn do rozcieńczeń stosowany do oznaczeń jakościowych i ilościowych. Zgodny z wymaganiami zharmonizowanych rozdziałów Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii
Phenol Red Broth Base PS 191 Podstawowa pożywka do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności rozkładu węglowodanów. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Phenylalanine LAB -AGAR™ PS 62 Pożywka z fenyloalaniną do różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą PN-A-04023.
Pirazynamidase LAB -AGAR™ PS 538 Pożywka agarowa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie wytwarzania enzymu pirazynamidazy. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Potato Dextrose Broth PS 231 Bulion z wyciągiem ziemniaczanym do izolacji drożdży i pleśni. Może być stosowany do izolacji grzybów zarówno z próbek żywności (w szczególności produkty mleczne), jak i materiałów klinicznych.
Potato Dextrose LAB -AGAR™ PS 107 Agar z wyciągiem ziemniaczanym do oznaczania liczby drożdży i pleśni. Rekomendowany przez APHA do oznaczania liczby grzybów w napojach mlecznych, środkach spożywczych mrożonych i innych. Umożliwia częściową identyfikację wyrosłych drożdży i pleśni na podstawie morfologii kolonii.
PPLO w/o cristal violet LAB -AGAR™ Base PS 140 Podstawowa pożywka selektywna do hodowli mykoplazm z próbek klinicznych.
PPLO w/o cristal violet Broth Base PS 141 Podstawowa pożywka płynna do hodowli mykoplazm z próbek klinicznych.
PRESTON BROTH BASE PS 255 Bulion wg Prestona do namnażania Campylobacter spp. z próbek żywności i innych. Patrz Suplement: SL 0032; SL 0084
Pseudomonas CN LAB -AGAR™ Base (z cetrimidem i kw. nalidyksowym) PS 158 Pożywka do selektywnej izolacji, oznaczania liczby i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek środowiskowych i innych. Zgodna z normą 16266. Patrz: Suplement GLC80500
Pseudomonas F LAB -AGAR™ (KING B) PS 64 Pożywka do wstępnej identyfikacji pałeczek Pseudomonas aeruginosa. Pożywka King B.
Pseudomonas Isolation LAB -AGAR™ (acc. to USP) PS 184 Pożywka do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek kosmetyków i innych.
Pseudomonas LAB -AGAR™ acc. to ISO EN 12780, ISO 16266 PS 189 Pożywka King B do izolacji i wstępnej identyfikacji pałeczek Pseudomonas aeruginosa izolowanych ze środowiska wodnego. Skład zgodny z normą ISO 16266.
Pseudomonas LAB -AGAR™ Base (CFC) PS 144 Podstawowa pożywka agarowa do hodowli pałeczek Pseudomonas z próbek żywności , wody i innych. Skład zgodny z normą ISO 13270 i ISO 16266. Patrz: Suplement SL 0007, SL 0057, GLC 80500
Pseudomonas P LAB -AGAR™ (King A) PS 592 Pożywka King A do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek klinicznych i innych.
R2 LAB -AGAR™ (acc.to USP) PS 185 Pożywka do oceny jakości mikrobiologicznej wody metodą posiewów powierzchniowych, zalewowych lub z zastosowaniem metody filtracji membranowej. Skład zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka S.
R2A LAB -AGAR™ PS 130 Pożywka do oceny jakości mikrobiologicznej wody metodą posiewów powierzchniowych, zalewowych lub z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Raka-Ray LAB -AGAR™ Base PS 120 Wybiórcze Pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego w piwie i procesach piwowarskich. Rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ ).
Rappaport Soy Broth PS 65 Wzbogacona pożywka Rappaport Soy Broth (Vassiliadis) do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579.
RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH acc. to Eur. Pharm. PS 250 Wybiórcza pożywka RVS (Rappaport Soy Vassiliadis) do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek farmaceutyków i innych. Stosowana do wykrywania pałeczek Salmonella w produktach niejałowych. Bulion spełnia wymagania zharmonizowanych rozdziałów Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii (1,2,3).
Reincorfed Clostridial LAB -AGAR™ PS 142 Pożywka do izolacji Clostridium spp. oraz innych mikroorganizmów beztlenowych z próbek żywności, klinicznych i innych. Natomiast obniżenie pH do wartości 5,9 umożliwia izolację pałeczek rodzaju Bifidobacterium spp.
Reincorfed Clostridial Medium PS 143 Pożywka do selektywnej izolacji Clostridium spp. oraz innych bakterii beztlenowych.
RICE EXTRACT LAB-AGAR™ PS 352 Podłoże do odróżniania Candida albicans od innych Candida w oparciu o produkcję chlamydospor.
Ringer Solution 1/4 Strength PS 583 Czterokrotnie rozcieńczony płyn Ringera. Uniwersalny rozcieńczalnik próbek.
Rogosa SL Broth PS 318 Rogosa SL Broth służy do wykrywania obecności i bakterii kwasu mlekowego rodzaju Lactobacillus z wolnorosnącymi (L. brevis i L. fermenti) włącznie w napojach mlecznych, produktach spożywczych i próbkach klinicznych
Rogosa SL LAB-AGARTM PS 304 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego- Lactobacillus z próbek klinicznych i żywności
Rose Bengal LAB -AGAR™ PS 66 Pożywka do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni z próbek środowiskowych i innych.
RPMI MOPS LAB-AGAR™ BASE PS 233 Pożywka przeznaczona do oznaczania MIC (najmniejszego stężenia hamującego) grzybów z rodzajów Candida oraz Cryptococcus neoformans odpowiedzialnych za zakażenia miejscowe i układowe. Patrz: Suplement SL 0060
Sabouraud 2% Dex. with Chloramphenicol LAB -AGAR™ PS 227 Pożywka do izolacji grzybów dermatofitowych
Sabouraud Dextrose 2% LAB -AGAR™ PS 547 Pożywka do izolacji dermatofitów z próbek klinicznych i innych
Sabouraud Dextrose Broth PS 146 Selektywna pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych. Niskie pH pożywki jest czynnikiem ograniczającym w znacznym stopniu wzrost niektórych bakterii zanieczyszczających badany materiał.
Sabouraud Dextrose LAB -AGAR™ PS 16 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i środowiskowych. Stosowane do oceny ilościowej drożdży i pleśni w mikrobiologii przemysłowej i farmaceutycznej. Zgodne z wymaganiami rozdziałów Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii (1,2,3).
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol and Gentamycine LAB -AGAR™ PS 248 Selektywna pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych. Pożywka zawiera dwa antybiotyki: chloramfenikol i gentamycynę.
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB -AGAR™ PS 32 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych.
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol and Cycloheximide LAB -AGAR™ PS 94 Sabouraud z chloramfenikolem i cykloheksymidem do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą. Obecność chloramfenikolu hamuje wzrost większości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Cykloheksymid (aktidion) hamuje wzrost grzybów oportunistycznych.
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB -AGAR™ (acc. to EU. PHARM) PS 192 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych. Pożywka C. Skład zgodny normą ISO 16212.
Sabouraud Fluid Medium PS 311 Selektywna pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek kosmetyków. Stosowana jest także w testach na jałowość.
Sabouraud Maltose Broth PS 229 Zmodyfikowany bulion Sabouraud, w którym glukoza została zastąpiona maltozą. Nadaje się do izolacji dermatofitów oraz innych grzybów.
Sabouraud Maltose LAB -AGAR™ PS 228 Zmodyfikowana pożywka agarowa Sabouraud, w którym glukoza została zastąpiona maltozą. Nadaje się do izolacji dermatofitów oraz innych grzybów.
Sabouraud Modified LAB -AGAR™ PS 531 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych.
Saline Peptone Water PS 118 Uniwersalny płyn do rozcieńczeń próbek żywności, pasz, wody i innych. Zgodny z normami ISO 6887.
Salmonella / Shigella SSDC LAB -AGAR™ PS 170 Agar Salmonella Shigella z dezoksycholanem sodu i chlorkiem wapnia do izolacji patogennych pałeczek Yersinia enterocolitica z próbek żywności i innych. Skład zgodny normą z ISO 10273.
Salmonella Shigella LAB -AGAR™ PS 17 Selektywna pożywka do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek klinicznych, żywności i innych.
Schaedler Broth PS 19 Pożywka Schaedler do izolacji drobnoustrojów beztlenowych z próbek klinicznych i innych.
Schaedler LAB -AGAR™ PS 18 Pożywka do izolacji bakterii beztlenowych i tlenowych z próbek klinicznych i innych
Selenite Cystine Broth PS 36 Bulion z seleninem i cystyną do namnażania pałeczek Salmonella Typhi i S. Paratyphi z próbek żywności. Skład zgodny z normą ISO 6579-1.
SIM Medium PS 401 Półpłynna pożywka do różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie zdolności do produkcji siarkowodoru, indolu oraz zdolności ruchu.
Simmons Citrate LAB -AGAR™ PS 20 Pożywka Simmonsa z cytrynianem sodu do różnicowania Enterobacteriaceae i innych drobnoustrojów wykorzystujących do wzrostu cytrynian sodu jako jedyne źródło węgla
Slanetz and Bartley LAB -AGAR™ PS 67 Pożywka do oznaczania liczby enterokoków w próbkach wody z zastosowaniem metody filtracji membranowej. Pożywka może być także stosowana do oznaczania liczby enterokoków w próbkach żywności. Skład zgodny z normą ISO 7899-2.
SMAC -BCIG LAB -AGAR™ PS 555 Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o znaczeniu sanitarnym.
Smith- Lorenz Medium PS 577 Pożywka do izolacji i oznaczania liczby tlenowych drobnoustrojów termofilnych z próbek produktów warzywnych, warzywno – mięsnych i owocowych
Sodium Selenite Broth PS 68 Bulion seleninowo-fosforanowy do namnażania pałeczek Salmonella spp. głównie z próbek klinicznych.
Sorbitol Mac Conkey LAB -AGAR™ PS 21 Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia coli O157:H7 z próbek klinicznych, żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 16654.
Sorbitol Peptone with Bile Salts (PSB) PS 63 Bulion z peptonem, sorbitolem i solami żółci (PSB) do selektywnego namnażania pałeczek Yersinia enterocolitica z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Soy Tryptone LAB -AGAR™ PS 133 Pożywka do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Standard Methods (Plate Count Agar) LAB -AGAR™ PS 37 Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach żywności i innych. Zgodne z normą ISO 4833 i zaleceniami APHA.
Standard Methods with Powdered Milk LAB -AGAR™ PS 38 Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach żywności i innych. Zgodna z normą ISO 4833.
Streptococcus Selective Broth PS 70 Selektywny bulion do izolacji paciorkowców z materiałów klinicznych i innych.
Streptococcus Selective LAB -AGAR™ PS 69 Selektywna pożywka agarowa do izolacji paciorkowców z materiałów klinicznych i innych.
TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB -AGAR™ PS 135 Agar TBX do oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 16649.
TCBS LAB -AGAR™ PS 71 Pożywka do izolacji Vibrio cholerae i innych przecinkowców z próbek klinicznych i środowiskowych.
Thioglycolate Medium without Indicator PS 314 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez USP.
Thioglycollate Broth PS 312 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez NIH i USP
Thioglycollate Fluid Medium PS 43 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez Farmakopeę Europejską w badaniach na jałowość. Rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC) do wykrywania bakterii Gram ujemnych w piwie.
Thioglycollate Medium PS 313 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez USP
Tinsdale LAB-AGAR TM Base PS 278 Do izolacji i identyfikacji Corynebacterium diphteriae
Todd Hewitt Broth PS 72 Pożywka o wysokich walorach odżywczych do hodowli paciorkowców i określania grupy serologicznej wg Lancefield
TOS MEDIUM BASE PS 300 Pożywka do izolacji Bifidobacterium spp. z próbek żywności. Zgodna z normą ISO 29981 Patrz: Suplement SL 0076
TPY Broth PS 534 Selektywny bulion do izolacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium.
TPY LAB -AGAR™ PS 533 Selektywna pożywka agarowa do izolacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium.
Trichomonas Medium Base PS 175 Selektywna pożywka do izolacji Trichomonas vaginalis - czynnika etiologicznego zakażeń dróg moczowo-płciowych. Patrz: Suplement SL 0039
Triple Sugar Iron LAB -AGAR™ PS 44 Pożywka trójcukrowa z żelazem do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych. Rekomendowana przez FDA oraz ISO 6579 do identyfikacji Enterobacteriaceae. Zgodna z zaleceniami Farmakopei Europejskiej- Pożywka M.
Trypticasein Soy Broth (TSB) PS 23 Bulion tryptozowo-sojowy do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Zalecany przez Farmakopeę Europejską. Pożywka A.
Trypticasein Soy LAB -AGAR™ (TSA) PS 22 Agar tryptozowo-sojowy do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych z próbek klinicznych, preparatów farmaceutycznych, kosmetyków i innych. Skład zgodny ze zharmonizowanymi rozdziałami Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii (1,2,3). Pożywka B.
Tryptone Glucose Extract LAB -AGAR™ PS 505 Agar odżywczy z glukozą i ekstraktem wołowym do hodowli drobnoustrojów niewybrednych
Tryptone Water PS 201 Woda tryptonowa do badania zdolności produkcji indolu przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae.
Tryptone with Bile Salts LAB -AGAR™ (TBA) PS 128 Pożywka do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w próbkach wody. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Tryptophan Culture Broth PS 132 Pożywka z tryptofanem do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Tryptose LAB-AGARTM PS 279 Pożywka do hodowli wymagających drobnoustrojów szczególnie Brucella
Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth PS 202 Pożywka różnicująca z mannitolem i tryptofanem do potwierdzania obecności bakterii z grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych E. coli zgodnie z normą ISO 9308-1
Tryptose Lauryl Sulfate MUG Broth PS 200 Fluorogenna pożywka do szybkiego wykrywania bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach żywności i innych.
TSA + 4N LAB -AGAR PS 287 Podłoże TSA LAB-AGAR™ + 4N do monitorowania czystości mikrobiologicznej w strefach czystych
TSC LAB -AGAR™ PS 96 Pożywka agarowa do wybiórczej izolacji i oznaczania liczby Clostridium perfringens i bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych z próbek żywności, wody i innych. Skład Zgodny z normą: ISO 7937, ISO 15213 oraz EN 26461. Patrz: Suplement SL 0008
TSC LAB-AGAR Base acc. to ISO 14189 PS 291 Pożywka agarowa do oznaczania liczby Clostridium perfringens w próbkach wody zgodnie z norma ISO 14189. Patrz: Suplement SL 0008
TSN LAB -AGAR™ PS 91 Selektywna pożywka do izolacji Clostridium perfringens z próbek żywności i innych.
TSYEA LAB -AGAR™ acc.to ISO 11290 PS 193 Agar sojowy z ekstraktem drożdżowym do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych, w tym do namnażania pałeczek rodzaju Listeria z pożywek selektywnych w celu przeprowadzenia testów biochemicznych.
TTC Tergitol-7 LAB -AGAR™ PS 125 Pożywka do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie i innych próbkach z zastosowaniem metody filtracji membranowej. Skład zgodny z normą ISO 9308-1. Patrz: Suplement SL 0040
UNIVERSAL BEER (UBA) LAB-AGAR™ PS 264 Universal Beer (UBA) Agar z dodatkiem piwa ma szerokie zastosowanie w przemyśle piwowarskim. Szczególnie polecany do izolacji i mikroorganizmów wpływających na zmiany jakości piwa. Piwo zawarte w podłożu stymuluje wzrost drobnoustrojów powodujących psucie się piwa. Na podłożu Universal Beer (UBA) Agar rosną gatunki Lactobacillus, pediococcus, Acetobacter, Zymomonas oraz drożdże dzikie zakażające drożdże technologiczne, brzeczkę i piwo w procesie fermentacji lub przechowywania.
Urea Broth PS 593 Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy.
Urea Broth Base PS 506 Pożywka z podstawowa wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy. Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae i innych wykazujących zdolność hydrolizy mocznika Patrz: Suplement SL 0041, SL 0111
Urea Indol Broth PS 134 Pożywka różnicująca do identyfikacji Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą ISO 10273.
UREA LAB -AGAR™ Base PS 24 Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy. Patrz Suplement: AB 03
UREA LAB -AGAR™ Base acc.to ISO 6579 PS 211 Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy. Skład zgodny z normą ISO 6579. Patrz: Suplement SL 0041, SL 0111
Urea Modified Broth PS 529 Pożywka z mocznikiem Christensena w modyfikacji Hormaeche`a i Munilla służy do różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie zdolności hydrolizy mocznika.
Violet Red Bile with Glucose LAB -AGAR™ PS 73 Selektywna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normami ISO 21528. Pożywka rekomendowana przez Farmakopeę Europejską – Pożywka F.
Violet Red Bile with Lactose LAB -AGAR™ PS 74 Selektywna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli w próbkach środowiskowych. Skład zgodny z normą ISO 4832 i zaleceniami APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego)
VOGEL - JOHNSON LAB-AGAR™ PS 236 Selektywna pożywka do izolacji gronkowców z materiałów klinicznych, kosmetyków, żywności i innych.
VRBLG LAB -AGAR™ (with Glucose and Lactose) PS 172 Selektywna pożywka z laktozą i glukozą do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach kosmetyków, preparatów farmaceutycznych, żywności i innych. Pożywka rekomendowane przez Farmakopeę Europejską.
Wilkins Chalgren LAB -AGAR™ PS 25 Pożywka agarowa do izolacji bakterii beztlenowych oraz badania lekowrażliwości bakterii rosnących w warunkach beztlenowych.
Willis Hobbs Medium Base PS 580 Pożywka Willis – Hobbs jest pożywką różnicującą do potwierdzania obecności drobnoustrojów beztlenowych przetrwalnikujących, w tym z rodzaju Clostridium
Wilson Blair LAB -AGAR™ Base (dla beztlenowców ) PS 153 Podstawowa pożywka Wilson Blaira do potwierdzania obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą PN-A-82055-12.
WL Nutrient LAB -AGAR™ PS 97 Pożywka do oznaczania mikroflory w procesach fermentacyjnych i innych. Rekomendowana przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ).
Wort Broth PS 218 Wort Broth ma szerokie zastosowanie w mikologii. Szczególnie polecany do wykrywania obecności grzybów, głównie drożdży w syropach, napojach bezalkoholowych, maśle i innych. Pożywka zawiera brzeczkę, która stymuluje wzrost drożdży.
Wort LAB -AGAR™ PS 81 Selektywna pożywka agarowa z brzeczką do hodowli drożdży z próbek produktów spożywczych i innych.
Wzbogacony LAB -AGAR™ PS 109 Agar wzbogacony do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Podstawa do pożywki krwawej.
X.L.D. LAB -AGAR™ acc.to ISO 6579 PS 45 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579.
X.L.T.4 LAB -AGAR™ Base PS 131 Pożywka do izolacji i różnicowania bakterii Enterobacteriaceae z próbek żywności, środowiska wodnego i innych. Patrz: Suplement SL 0045
Xylose Lysine Desoxycholate LAB-AGAR™ PS 308 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji Salmonella spp. z próbek farmaceutyków i innych. Pożywka K.
Yeast Extract Dextrose LAB -AGAR™ PS 196 Rekomendowane przez FIL-IDF oraz normy DIN i ISO Pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0058
Yeast Extract Glucose LAB -AGAR™ PS 520 Agar odżywczy z glukozą i ekstraktem drożdżowym ogólnego stosowania.
Yeast Extract LAB -AGAR™ PS 563 Pożywka do izolacji drobnoustrojów ze środowiska wodnego.
Yeast Extract LAB -AGAR™ acc.to ISO 6222 PS 82 Agar odżywczy do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w wodzie.
Yeast Nitrogen Base PS 26 Podstawowa pożywka płynna stosowana do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych.
Yersinia Selective LAB -AGAR™ Base PS 145 Selektywna pożywka do izolacji pałeczek Yersinia enterocolitica i Yersinia spp. z próbek klinicznych, żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10273. Patrz : Suplement SL 0044