Dehydrated Culture Media
1% Glucose LAB - AGAR™ PS 502 Agar odżywczy z dodatkiem 1 % glukozy do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych.
10 % Peptone Water PS 524 Podstawowa pożywka stosowana do przygotowywania pożywek różnicujących drobnoustroje na podstawie zdolności do rozkładu cukrów i alkoholi. Aby uzyskać pożywkę kompletną należy dodać odpowiedni cukier, alkohol i wskaźnik pH – roztwór fuksyny kwaśnej.
10% Lactose Broth PS 503 Pożywka z 10 % laktozą do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych.
Acetamide Medium PS 214 Selektywna pożywka z acetamidem do potwierdzania obecności Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody i innych. Skład zgodny z normą ISO 16266. Dodatek: Nessler Reagent NSR60010
Actinomycete LAB -AGAR™ PS 585 Selektywna pożywka do izolacji promieniowców z próbek wody, gleby, ścieków i innych.
Aeromonas LAB -AGAR™ PS 508 Selektywna pożywka do izolacji Aeromonas hydrophila z próbek klinicznych i innych. Patrz: Suplement SL 0100
Alkaline Peptone Water PS 151 Alkaliczna woda peptonowa znajduje zastosowanie w namnażaniu przecinkowców cholery Vibrio spp. z próbek żywności i innych.
Amies Transport LAB -AGAR™ PS 46 Pożywka przeznaczone do transportu próbek.
Anaerobe Broth Base PS 578 Podstawa do przygotowania pożywki Wrzoska do wykrywania i izolacji sacharolitycznych i proteolitycznych bakterii beztlenowych z próbek żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0114
Andrade Medium PS 517 Pożywka płynna Andrade do potwierdzania obecności bakterii z grupy coli i E. coli izolowanych z próbek wody.
Antibiotic Assay Medium No 3 PS 262 Pożywka przygotowana wg formuły FDA i USP do oznaczania antybiotyków
Antibiotic Medium No 1 PS 510 Pożywka przeznaczona do oznaczania zawartości antybiotyków w paszach, produktach farmaceutycznych i innych. Jest stosowana do posiewu powierzchniowego. Umożliwia wykrywanie obecności takich antybiotyków jak: wankomycyna, chloramfenikol, kanamycyna, penicylina G, metycylina, oksacylina, bacytracyna, cefalotyna
Antibiotic Medium No 2 PS 559 Pożywka przeznaczone do oznaczania zawartości antybiotyków w paszach, produktach farmaceutycznych i innych. Jest stosowana do posiewu powierzchniowego. Umożliwia wykrywanie obecności takich antybiotyków jak: bacytracyna, chloramfenikol, penicylina G i innych
AOAC Letheen Broth PS 217 Bulion do określania współczynnika fenolowego w środkach dezynfekcyjnych zawierających składniki kationowe powierzchniowo czynne.
Assay at pH 6,0 LAB -AGAR™ PS 206 Pożywka agarowa o pH 6,0 do wykrywania obecności penicyliny w próbkach mięsa i innych.
Assay at pH 7,2 LAB -AGAR™ PS 207 Pożywka agarowa o pH 7,2 do wykrywania obecności substancji hamujących w próbkach mięsa i innych
Assay at pH 8,0 LAB -AGAR™ PS 208 Pożywka agarowa o pH 8,0 do wykrywania obecności streptomycyny w próbkach mięsa i innych.
Azide Blood LAB -AGAR™ Base PS 122 Selektywna pożywka do izolacji paciorkowców i gronkowców głównie z materiałów klinicznych. Dodatek 5 % odwłóknionej krwi owczej umożliwia badanie reakcji hemolitycznych.
Azide Dextrose Broth PS 581 Pożywka z azydkiem sodowym, fioletem krystalicznym i purpurą bromokrezolową do selektywnej izolacji bakterii z rodzaju Enterococcus z próbek żywności i innych
B.C.P. Glucose LAB -AGAR™ acc.to ISO 21528-2 PS 154 Pożywka z glukozą i purpurą bromokrezolową do potwierdzania Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą ISO 21528.
B.G.A. LAB -AGAR™ acc. to ISO 6579 PS 98 Pożywka agarowa z laktozą, zielenią brylantową, stosowana do wykrywania pałeczek Salmonella z wyjątkiem S. Typhi z próbek żywności i innych.
Bacillus cereus Selective LAB -AGAR™ Base PS 47 Selektywna pożywka do izolacji i oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 7932. Patrz: Suplement SL 0037 lub Suplement SL 0035 i SL 0002
Baird Parker LAB -AGAR™ Base acc.to ISO 6888-1 PS 33 Selektywna pożywka stosowana do wykrywania obecności i oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich w próbkach żywności, farmaceutykach, preparatach kosmetycznych i innych. Zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka O. Patrz: Suplement SL 0036
Baird Parker RPF LAB -AGAR™ Base acc.to ISO 6888-2 PS 164 Służy do oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich z próbek żywności i innych Patrz: Suplement SL 0034
BAT Broth PS 298 Pożywka płynna do wykrywania Alicyclobacillus spp w sokach owocowych i innych napojach
BAT LAB-AGAR ™ PS 289 Do wykrywania Alicyclobacillus spp w sokach owocowych i innych napojach
BIGGY LAB -AGAR™ PS 591 Pożywka oparta na formule Nickersona przeznaczona jest do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida. Wiele szczepów z rodzaju Candida posiada zdolność redukcji siarczynu bizmutu do siarczku i rośnie w postaci brązowych do czarnych kolonii.
Bile Esculin Azide LAB -AGAR™ acc.to ISO 7899-2 PS 88 Selektywna pożywka do izolacji i różnicowania enterokoków z próbek wody i innych.
Bile Esculin LAB -AGAR™ PS 155 Selektywna pożywka do izolacji i różnicowania enterokoków z próbek klinicznych i innych. Służy także do różnicowania Yersinia spp. zgodnie z normą ISO 10273.
Bismuth Sulfite LAB -AGAR™ PS 01 Selektywna pożywka do izolacji Salmonella włącznie z Salmonella Typhi z próbek żywności i innych.
Blood Free Campylobacter CCDA LAB -AGAR™ Base PS 159 Selektywna pożywka CCDA do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10272. Patrz: Suplement SL 0005
Blood LAB -AGAR™ Base PS 02 Podstawa do pożywki agarowej z krwią do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Patrz: Suplement SL 0029 SL 0043 SL 0042 SL 0016 SL 0160
Blood No 2 LAB -AGAR™ Base PS 205 Podstawa do pożywki z krwią do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Pożywka zgodna z normą ISO 11290+A1 oraz ISO 7932. Patrz: Suplement SL 0029 SL 0043 SL 0042 SL 0016 SL 0160
Bolton Broth Base PS 179 Selektywna pożywka do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0050
Brain Heart Infusion Broth PS 04 Pożywka do hodowli drobnoustrojów wymagających: patogennych ziarenkowców i innych mikroorganizmów z próbek klinicznych, w tym również z krwi. Skład zgodny z normą ISO 6888-1.
Brain Heart Infusion LAB -AGAR™ PS 03 Wysoce odżywczy agar do izolacji drobnoustrojów patogennych o różnych wymaganiach odżywczych.
Brilliant Green acc.to Kauffman LAB -AGAR™ PS 48 Wysoce selektywna pożywka do izolacji Salmonella z wyjątkiem Salmonella Typhi z próbek żywności i innych. Pożywka zalecane przez APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego), zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej – Pożywka L
Brilliant Green Bile Broth 2% PS 27 Selektywna pożywka do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w próbkach środowiskowych. Zgodna z APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego) i normami ISO.
BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BILE BROTH (European Pharm.) PS 199 Wzbogacona pożywka z tetrationianem i zielenią brylantową do namnażania pałeczek Salmonella spp. z farmaceutyków i innych. Pożywka I.
BRILLIANT GREEN XYLOSE LAB-AGAR™ PS 237 Pożywka z ksylozą, lizyną i tiosiarczanem sodu, solami żelaza stosowana do izolacji i wstępnej identyfikacji pałeczek Salmonella spp.
Bromocresol Purple Broth Base PS 537 Pożywka podstawowa do różnicowania pałeczek Listeria spp. na podstawie zdolności rozkładu ksylozy i ramnozy. Skład zgodny z normami ISO 11290-1+A1 i 11290-2+A1.
Brucella Broth PS 137 Pożywka płynna do hodowli pałeczek Brucella i innych mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych. Patrz Suplement: SL 0004
Brucella LAB -AGAR™ PS 05 Pożywka agarowa do izolacji pałeczek Brucella spp. z próbek klinicznych, żywności oraz próbek o znaczeniu sanitarnym. Patrz: Suplement SL 0004
Bryant-Burkey Broth Base PS 114 Selektywna pożywka do wykrywania spor beztlenowców gazotwórczych (Clostridium tyrobutyricum) odpowiedzialnych za tzw. “późne wzdęcia sera“. Pożywka służy także do oznaczania liczby C. tyrobutyricum z zastosowaniem metody NPL.
Buffered Listeria Enrichment Broth PS 553 Buforowany bulion do wykrywania obecności Listeria spp. w próbkach żywności i innych.
Buffered Peptone Water PS 52 Nieselektywna pożywka do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Zgodna z normą ISO 6579. Zalecana przez CeNAN. Może być stosowana jako rozcieńczalnik badanych próbek - zgodna z normami ISO 6887 oraz ISO 11290+A1.
Buffered Peptone Water acc. Eur. Pharm. (pH 7,0 Pharmacopoeia Diluent) PS 181 Zbuforowany płyn do rozcieńczeń. Skład zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
Buffered Saline Peptone Water PS 149 Zbuforowany płyn fizjologiczny z peptonem jest jednym z rozcieńczalników stosowanych do przygotowywania zawiesin wyjściowych i kolejnych rozcieńczeń badanych próbek
Bulion wzbogacony PS 110 Bulion wzbogacony do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych.
Burkholderia cepacia LAB -AGAR™ Base PS 254 Selektywna pożywka agarowa przeznaczona do wykrywania Burkholderia cepacia w próbkach klinicznych i środowiskowych. Patrz: Suplement SL 0068
Camerona LAB -AGAR™ PS 246 Pożywka jest stosowana do izolacji i oznaczania liczby tlenowych bakterii termofilnych w przetworach owocowych, warzywnych i warzywno-mięsnych.
Campylobacter acc. to Preston LAB -AGAR™ Base PS 160 Selektywna pożywka do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10272. Patrz: Suplement SL 0032
CARY-BLAIR MEDIUM PS 249 Cary- Blair Medium jest pożywką przeznaczoną do transportu próbek klinicznych. Niska zawartość składników odżywczych i zastosowanie fosforanów jako buforów (zamiast glicerofosforanu sodu) przeciwdziała przerastaniu m.in. Escherichia coli, Citrobacter freundii i Klebsiella spp. Według doniesień Cary i Blaira przecinkowce cholery przeżywają do 22 dni, Salmonella i Shigella do 49 dni, a Yersinia pestis do 75 dni w temperaturze 28°C.
Casein-Soy LAB -AGAR™ (do pirazymidazy) PS 301 Pożywka agarowa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie wytwarzania enzymu pirazynamidazy. Skład zgodny z normą ISO 10273.
C.E.M.O LAB – AGARTM Base PS 285 Do selektywnej izolacji Taylorella spp.
Cetrimide LAB -AGAR™ PS 49 Pożywka do selektywnej izolacji wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek farmaceutyków, środowiskowych, materiałów klinicznych i innych. Skład zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej - Pożywka N.
Charcoal LAB -AGAR™ Base PS 174 Pożywka przeznaczona jest do izolacji pałeczek Bordetella spp. z próbek klinicznych. Patrz: Suplement SL 0003
Chloramphenicol LAB -AGAR™ PS 106 Selektywna pożywka z ekstraktem drożdżowym i glukozą do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych.
Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 PS 267 Selektywne podłoże chromogenne do oznaczania liczby E. coli i bakterii grupy coli w próbkach wody. Zgodne z normą ISO 9308-1. Bakterie grupy coli hydrolizują ß-D-galaktozyd i rosną w postaci kolonii różowych do czerwonych. E. coli hydrolizują ß-D-galaktozyd i X-ß-Glukuronid CHX i rosną w postaci kolonii ciemnoniebieskich do fioletowych
Chromogenic Cronobacter Isolation (CCI ) LAB-AGAR™ PS 284 Chromogenna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby Cronobacter spp. w próbkach produktów przeznaczonych dla niemowląt, mleku w proszku, czekoladzie i innych zgodnie z normą ISO 22964.
CHROMOGENIC E. coli O157 LAB-AGAR™ PS 589 Chromogenne podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji E. coli O157 z próbek klinicznych i innych.
Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ PS 598 Chromogenne podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji Salmonella, w tym pałeczek Salmonella laktozo (+) z próbek klinicznych i innych Patrz: Suplement SL 0061
CHROMOGENIC VIBRIO LAB-AGAR™ PS 274 Chromogenna pożywka do izolacji I oznaczania liczby Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus and V. alginolyticus zgodnie z normą ISO 21872-1:2007 na podstawie aktywności dwóch enzymów: ß-galaktozydazy i ß-glukozydazy
Citrate acc.to Christensen LAB -AGAR™ PS 530 Pożywka z cytrynianem sodu wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności wykorzystywania cytrynianu sodu jako źródła energii.
Clark Medium / MRVP ISO 6579 PS 253 Pożywka Clarka do oznaczania typu fermentacji (odczyn MR) i wytwarzania acetoiny (odczyn Voges Proskauera).
CLED LAB -AGAR™ PS 34 Pożywka do izolacji i różnicowania Gram-dodatnich i Gram-ujemnych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego.
CLED with Andrade Indicator LAB-AGAR™ PS 113 Zmodyfikowana pożywka CLED do izolacji i różnicowania Gram-dodatnich i Gram-ujemnych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia układu moczowego.
Clostridium difficile LAB-AGAR™ Base PS 176 Selektywna pożywka do izolacji Clostridium difficile z próbek klinicznych, głównie z próbek kału.
Columbia CNA LAB -AGAR™ PS 190 Pożywka agarowa Columbia z dodatkiem mieszaniny hamującej znajduje szerokie zastosowanie w mikrobiologii klinicznej do izolacji ziarenkowców Gram-dodatnich z próbek klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą.
Columbia LAB -AGAR™ Base PS 06 Pożywka bazowa do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o szczególnych wymaganiach odżywczych. Rekomendowane przez Farmakopeę Europejską –Pożywka Q Patrz: Suplement SL 0029 SL 0043 SL 0042 SL 0016 SL 0160
CORN MEAL LAB-AGAR™ PS 252 Agar z ekstraktem mąki kukurydzianej jest rekomendowanym Pożywkam do produkcji chlamydospor przez C. albicans.
Cronobacter Selective Broth (CSB) Base PS 276 Selektywny bulion do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności i próbek klinicznych. Skład zgodny z normą ISO 22964
CR SMAC LAB -AGAR™ PS 556 Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o znaczeniu sanitarnym.
Czapek Dox LAB -AGAR™ PS 28 Pożywka do izolacji bakterii i grzybów wykorzystujących jako jedyne źródło azotu azotan sodu
D/E Neutralising Broth (acc.to USP) PS 187 Płynna pożywka neutralizująca
Dermatophytes LAB-AGAR™ PS 586 Selektywna pożywka do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą. Patrz: Suplement SL 0064
Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ PS 39 Selektywna pożywka do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek klinicznych i innych. Pożywka zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej- Pożywka J.
Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ PS 40 Selektywna pożywka do izolacji bakterii z grupy coli z próbek żywności i innych. Zalecane przez AHPA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
Diagnostic Sensitivity Test LAB -AGAR™ PS 230 Pożywka DST do określania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy.
Dichloran Glicerol DG 18 LAB -AGAR™ PS 168 Pożywka do oznaczania liczby grzybów kserofilnych z produktów o aktywności wody niższej lub równej 0,95 zgodnie z normą 21527-2.
DNAse Test LAB -AGAR™ PS 50 Pożywka do wykrywania dezoksyrybonukleazy u bakterii i grzybów.
DRBC LAB -AGAR™ PS 136 Selektywna pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Pożywka zgodna z normą ISO 21527-1
DRCM Broth (Differential Clostridial Medium) PS 220 Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby clostridiów redukujących siarczyny metodą NPL.
E.S.T.Y Medium PS 80 Selektywna pożywka do izolacji paciorkowców mlekowych.
EC Medium PS 51 Pożywka do identyfikacji przypuszczalnych Escherichia coli izolowanych z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 7251.
EC MUG Broth PS 367 Pożywka EC z dodatkiem MUG do wykrywania E coli w wodzie i produktach żywnościowych
Edwards LAB -AGAR™ PS 552 Pożywka do wykrywania i wstępnej identyfikacji paciorkowców odpowiedzialnych za mastitis.
EE Broth PS 171 Buforowany bulion do namnażania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach żywności, paszach. Skład zgodny z normą ISO 21528-1.
Eijkman Lactose Medium PS 76 Pożywka płynna do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w wodzie, próbkach żywności i innych.
Endo LAB-AGAR™ PS 29 Pożywka do wykrywania bakterii z grypy coli w wodzie, żywności i innych próbkach środowiskowych. Zgodne z zaleceniami APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
Endo LES w/o Fuchsine LAB-AGAR™ Base PS 89 Pożywka do oznaczania liczby bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ PS 195 Pożywka do oznaczania liczby bakterii z grypy coli i Escherichia coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Enrichment Broth (bulion zwykły) PS 504 Bulion odżywczy przeznaczony do hodowli mikroorganizmów o małych wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Enrichment Glucose Broth PS 513 Bulion odżywczy z glukozą do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych.
Enterococcus Confirmatory LAB-AGAR™ PS 95 Selektywna pożywka do wykrywania i potwierdzania obecności enterokoków w próbkach wody, żywności i innych.
Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™ PS 41 Pożywka Levine`a do izolacji i różnicowania Enterobacteriaceae izolowanych z materiałów klinicznych i próbek o znaczeniu sanitarnym. Zalecana przez APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego) do wykrywania i oznaczania liczby koliform w wodzie i próbkach żywności.
ESTERASE TWEEN LAB-AGAR™ BASE PS 599 Pożywka do wykrywania obecności esterazy Tweenu. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Eugon LAB-AGAR™ PS 42 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o wysokich wymaganiach wzrostowych z próbek klinicznych i innych.
EVA Broth PS 83 Pożywka płynna do potwierdzania obecności enterokoków w wodzie i innych próbkach o znaczeniu sanitarnym.
Ewing Malonate Modified Broth PS 53 Pożywka z malonianem sodu do różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae.
FASTIDIOUS ANAEROBE BROTH PS 365 Bogata w składniki odżywcze pożywka płynna do izolacji pałeczek szerokiego spektrum bakterii tlenowych i beztlenowych z próbek klinicznych
FASTIDIOUS ANAEROBE LAB AGAR™ BASE PS 364 Bogata w składniki odżywcze pożywka agarowa do izolacji pałeczek szerokiego spektrum bakterii tlenowych i beztlenowych z próbek klinicznych
Fecal Coliforms Broth Base PS 93 Pożywka płynna do oznaczania liczby bakterii grupy coli termotolerancyjnych z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Fecal Coliforms LAB -AGAR™ Base PS 87 Pożywka agarowa do oznaczania liczby bakterii grupy coli termotolerancyjnych z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Fraser Broth Base PS 101 Selektywny bulion do właściwego namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0011
Fraser Listeria Enrichment Broth Base PS 99 Selektywny bulion do namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Skład z godny z normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0107, SL 0012, SL 0014
Frazier Medium PS 575 Pożywka Fraziera do oznaczania liczby drobnoustrojów proteolitycznych w produktach garmażeryjnych i mięsnych.
G.C. LAB -AGAR™ Base PS 139 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Patrz: Suplement SL 0016, SL 0029, SL 0042, SL 0043
Gelatin Lactose Medium PS 112 Rekomendowane pożywka do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w próbkach żywności, pasz i innych. Skład zgodny z normą ISO 7937, APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
Giolitti-Cantoni with Polysorbate Broth PS 148 Wzbogacony bulion do wykrywania i oznaczania liczby (NPL) Staphylococcus aureus w próbkach żywności i innych. Zalecane przez Międzynarodową Federację Mleczarstwa oraz normę ISO 6888-3.
Giolitti-Cantoni without Polysorbate Broth PS 54 Wzbogacony bulion do wykrywania i oznaczania liczby (NPL) Staphylococcus aureus w próbkach żywności i innych. Pożywka zalecane przez Międzynarodową Federację Mleczarstwa oraz normę ISO 6888-3. Patrz: Suplement TWS80100, SL 0031
Glucose Broth PS 501 Bulion odżywczy z glukozą przeznaczony do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Glucose Chloramphenicol Broth PS 117 Selektywna pożywka płynna do wykrywania i oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach mleka metodą probówkową. Rekomendowana przez FIL-IDF do oznaczania liczby drożdży i pleśni w mleku, przetworach mlecznych. Czynnikiem selektywnym jest termostabilny, szeroko wachlarzowy antybiotyk - chloramfenikol.
Glucose LAB -AGAR™ PS 500 Agar odżywczy z glukozą do hodowli drobnoustrojów o małych wymaganiach wzrostowych.
GLUCOSE OF MEDIUM PS 268 Pożywka z glukozą i błękitem bromotymolowym do potwierdzania Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normami ISO 21528
Glucose Yeast Extract LAB -AGAR™ PS 511 Agar odżywczy z glukozą i ekstraktem drożdżowym do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych.
GSP LAB -AGAR™ PS 223 Selektywna pożywka wg Kielweina do izolacji pałeczek Pseudomonas i Aeromonas z próbek żywności i innych.
Haemophilus Test LAB -AGAR™ Base PS 182 Pożywka do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów z rodzajów Haemophilus na antybiotyki. Patrz: Suplement SL 0054
Half Fraser Broth Base PS 100 Selektywny bulion do wstępnego namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0011
HC LAB-AGAR™ BASE PS 216 Pożywka do określania liczby pleśni w produktach kosmetycznych
Hektoen LAB -AGAR™ PS 07 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji patogennych drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae z próbek żywności, wody i materiałów klinicznych
Hoyle's Medium Base PS 554 Selektywna pożywka do izolacji Corynebacterium spp. w tym C. diphtheriae z próbek klinicznych. Patrz: Suplement SL 0102, SL 0103
Indol Nitrate Medium PS 55 Pożywka do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności do produkcji indolu i redukcji azotanów do azotynów.
ISO-SENSITEST LAB -AGAR™ PS 239 Pożywka o ściśle zdefiniowanym składzie do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki.
ITC Broth Base PS 169 Selektywny bulion do namnażania pałeczek Yersinia. Skład zgodny z normą ISO 10273. Patrz: Suplement SL 0015
KAA Confirmatory LAB -AGAR™ PS 123 KAA (Kanamycin, Aesculin, Azide) Confirmatory LAB-AGAR™ jest selektywną pożywką do izolacji i oznaczania liczby enterokoków w próbkach żywności i innych.
Karmali LAB -AGAR™ Base PS 178 Pożywka do selektywnej izolacji Campylobacter spp. z próbek żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0049
KCN Broth Base PS 545 KCN Broth Base stanowi podstawę do pożywki z cyjankiem potasu. W podłożu tym zachodzi reakcja redox, która wynika ze wzrostu bakterii w obecności cyjanku.
Kessler- Swenarton Medium PS 532 Pożywka do wykrywania obecności Escherichia coli w produktach spożywczych.
KF Streptococcal LAB -AGAR™ PS 124 Pożywka przeznaczone do wykrywania i oznaczania liczby paciorkowców rodzaju Enterococcus w próbkach żywności, wody i innych.
Kligler Iron LAB -AGAR™ acc.to ISO 10273 PS 08 Pożywka Kliglera z żelazem do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych izolowanych z próbek klinicznych, żywności i innych. Skład zgodny z normami PN-A-04023 oraz ISO 10273
Kligler Iron LAB -AGAR™ PS 188 Pożywka Kliglera z żelazem do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych.
Koser Citrate Broth PS 30 Pożywka do różnicowania Escherichia coli od Enterobacter spp. izolowanych z próbek wody i innych.
Lactose Broth PS 35 Pożywka płynna do wykrywania i zliczania bakterii grupy coli w próbkach żywności, wodzie, farmaceutycznych i innych. Zgodna z zaleceniami Farmakopei Europejskiej - Pożywka D.
Lactose Medium PS 527 Pożywka z laktozą do wykrywania obecności bakterii grupy coli z próbek wody, żywności i innych.
Lactose Purple Modified Broth PS 215 Pożywka płynna do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w wodzie, próbkach żywności i innych.
Lactose Sulfite Broth Base PS 162 Podstawowa pożywka do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 7937. Pożywka zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
Lauryl Sulfate Broth PS 56 Selektywny bulion do wykrywania i potwierdzania obecności bakterii grupy coli w produktach mlecznych, wodzie i innych. Skład zgodny z normami ISO 4831.
Lauryl Sulphate LAB -AGAR™ PS 116 Selektywna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli w próbkach środowiskowych i innych metod filtracji membranowej.
LB Broth PS 31 Pożywka płynna zalecana do hodowli szczepów Escherichia coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej oraz innych.
LB LAB -AGAR™ PS 09 Pożywka agarowa zalecana do hodowli szczepów Escherichia coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej oraz innych.
LEB BROTH PS 420 Pożywka LEB – bogata w składniki odżywcze znajduje zastosowanie do namnażania Listeria spp. z próbek żywności i innych w ciągu 24 h. Odpowiednia także do badań metodami PCR.
LEE BROTH PS 283 Bulion LEE do selektywnego namnażania pałeczek Listeria z próbek żywności polecany w laboratoriach stosujących metody immunologiczne lub PCR
Legionella CYE LAB -AGAR™ Base PS 163 Selektywna pożywka do izolacji i oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella z próbek klinicznych, środowiska wodnego i innych. Skład zgodny z normą ISO 11731. Patrz: Suplement SL 0017, SL 0018, SL 0046, SL 0047, SL 0053
Letheen Modified LAB -AGAR™ Base PS 152 Pożywka do badania aktywności przeciwbakteryjnej czwartorzędowych związków amoniowych. Patrz: Suplement TWS80100
Leuconostoc LAB-AGAR PS 247 Pożywka do izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Leuconostoc.
LEVINE`A LAB-AGAR™ PS 235 Pożywka Levine`a do izolacji i różnicowania Enterobacteriaceae izolowanych z materiałów klinicznych i próbek o znaczeniu sanitarnym.
LYNGBY IRON LAB-AGAR™ Ps 273 Pożywka do zliczania bakterii produkujących H2S
Listeria acc.to Oxford LAB -AGAR™ Base PS 104 Selektywna pożywka wybiórczo-różnicująca do izolacji Listeria monocytogenes. Skład zgodny z normą ISO 11290-1. Patrz: Suplement SL 0021
Listeria acc.to Palcam LAB -AGAR™ Base PS 102 Selektywna pożywka wybiórczo-różnicująca do izolacji Listeria monocytogenes. Skład zgodny z normami: ISO 11290-1 oraz ISO 11290-2. Patrz: Suplement SL 0022
Listeria Enrichment acc.to Lovett Broth Base (TSYEB) PS 209 Bulion tryptozowo - sojowy z ekstraktem drożdżowym do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych.
Listeria Enrichment UVM Broth Base PS 210 Selektywny bulion do namnażania Listeria spp. z próbek mięsa i produktów mięsnych. Patrz: Suplement SL 0024, SL 0025.
Liver Broth (analogiczny do pożywki Wrzoska) PS 129 Bulion do wykrywania sacharolitycznych i proteolitycznych bakteriibeztlenowych z próbek żywności i innych.
Lowenstein-Jensen Medium Base PS 241 Baza do przygotowania pożywki Lowenstein- Jensen do izolacji prątków z rodzaju Mycobacterium z wyjątkiem M. leprae z próbek klinicznych.
LPB Medium PS 588 Pożywka płynna do wykrywania i określania liczby bakterii grupy coli metodą probówkową NPL. Pożywka nie zawiera substancji selektywnych.
LPT Dilution Broth PS 302 Rozcieńczalnik próbek. Skład zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Rekomendowany rozcieńczalnik do homogenizacji i przygotowania dziesiętnych rozcieńczeń w mikrobiologicznych badaniach produktów kosmetyków.
L - S Medium PS 541 Pożywka laktozowo - siarczynowa do potwierdzania obecności Clostridium spp. w próbkach żywności i innych.
LT100 Eugon Broth PS 310 Bulion może być stosowany jako rozcieńczalnik próbek kosmetyków
Lysine Decarboxylase Broth PS 150 Pożywka płynna do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Lysine Decarboxylase Broth PS 562 Pożywka z lizyną do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych na podstawie zdolności do dekarboksylacji lizyny. 100 tabletek, 1 / 5ml wody
Lysine Decarboxylase Broth acc.to ISO 6579 PS 57 Pożywka z lizyną do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych na podstawie zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Lysine Decarboxylase LAB -AGAR™ PS 576 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji Salmonella spp. z próbek środowiskowych i innych.
Lysine Iron LAB -AGAR™ PS 167 Pożywka z lizyną i żelazem do szybkiego różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych, w tym Salmonella Arizona.
M-17 acc. to Terzaghi LAB - AGAR™ PS 103 Selektywna pożywka agarowa do izolacji paciorkowców mlekowych z mleka, produktów mlecznych i innych.
M-17 Broth PS 108 Selektywny bulion do izolacji paciorkowców mlekowych.
Mac Conkey Broth PS 12 Pożywka płynna do wykrywania bakterii grupy coli w próbkach kosmetyków, farmaceutyków i innych. Zgodna z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka G.
Mac Conkey LAB -AGAR™ PS 10 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae oraz pałeczek nieferementujących z próbek klinicznych i innych. Zgodna z Farmakopeą Europejską. Pożywka H.
Mac Conkey Nr 1 LAB -AGAR™ acc.to USP PS 183 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae w przemyśle kosmetycznym. Skład zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka H.
Mac Conkey Nr 2 LAB -AGAR™ PS 11 Pożywka do izolacji enterokoków w obecności bakterii grupy coli i bakterii niefermentujących.
MacConkey w/o crystal violet and w/o sodium chloride LAB-AGAR™ PS 111 Pożywka do oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach klinicznych, a szczególnie w próbkach moczu.
Malt Extract Broth PS 573 Bulion z ekstraktem słodowym do wykrywania drożdży i pleśni w próbkach żywności i materiałach farmaceutycznych
Malt Extract Broth PS 78 Bulion z ekstraktem słodowym do izolacji drożdży i pleśni. Polecany w testach na jałowość.
Malt Extract LAB -AGAR™ PS 77 Agar z ekstraktem słodowym do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni.
MALT EXTRACT PEPTONE LAB-AGAR™ PS 260 Selektywna pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni.
Mannitol Salt acc.to Chapman LAB -AGAR™ (acc.to USP) PS 186 Selektywna pożywka do izolacji gronkowców z produktów kosmetycznych i innych. Zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Mannitol Salt LAB -AGAR™ PS 13 Selektywna pożywka do izolacji gronkowców ze środowiska wodnego, materiałów klinicznych i innych.
MEA LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 16212 PS 232 Agar z ekstraktem słodowym do wykrywania i oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach kosmetyków. Patrz: Suplement SL 0058
m-CP LAB -AGAR™ Base PS 138 Pożywka do oznaczania liczby Clostridium perfringens w próbkach wody zgodnie z Dyrektywą Europejską 12767/97 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.10-72-466). Patrz: Suplement SL 0026
MICROBIAL CONTENT TEST LAB-AGAR™ PS 238 Pożywka do oceny skuteczności procedur dezynfekcji. Bogate w składniki odżywcze Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach wody i produktach rozpuszczalnych w wodzie, a także kosmetyków.
Middlebrook 7H10 LAB -AGAR Base PS 544 Wzbogacona pożywka do izolacji mykobakterii
Mineral Glutamate Modified Medium Base PS 605 Pożywka do oznaczania najbardziej prawdopodobnej liczby Escherichia coli w próbkach żywności i innych zgodnie z normą ISO 16649-3. Patrz: Suplement SL 0132
MIO LAB -AGAR™ PS 58 Pożywka do różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.
MKTTn Broth Base / bez nowobiocyny PS 540 Wzbogacona pożywka Mueller Kauffmana z zielenią brylantową do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych zgodnie z normą ISO 6579. Patrz: Suplement SL 0055
m-LST Broth Base / bez wankomycyny PS 198 Selektywny bulion do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności. Zgodny z ISO / TS 22964. Pożywka bez wankomycyny. Patrz: Suplement SL 0059
Mossel EE Broth PS 86 Buforowany bulion do namnażania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach żywności, paszach. Rekomendowany przez Farmakopeę Europejską w badaniach czystości w mikrobiologii farmaceutycznej. Pożywka E.
Motility LAB -AGAR™ PS 525 Pożywa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności do ruchu.
Motility LAB -AGAR™ acc.to ISO 11290 PS 536 Pożywka do różnicowania drobnoustrojów z rodzaju Listeria spp. na podstawie zdolności do ruchu.
Motility LAB -AGAR™ acc.to ISO 6579 PS 516 Pożywa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności do ruchu.
Motility Nitrate Medium Base PS 115 Pożywka do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w próbkach żywności, pasz i innych. Skład zgodny z normą ISO 7937 oraz APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego).
MRS Broth PS 60 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego. Rekomendowana przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ).
MRS LAB -AGAR™ PS 59 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego. Pożywka zgodna z normami ISO oraz rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ )
MRS LAB-AGAR Ph 5,7 PS 271 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego. Pożywka zgodna z normą ISO 15214
 MRVP zgodne z ISO 6579 PS 253 Do identyfikacji pałeczek Salmonella spp.
MRVP Medium PS 92 Pożywka Clarka do oznaczania typu fermentacji (odczyn MR) i wytwarzania acetoiny (odczyn Voges Proskauera).
MSRV Medium Base PS 203 Półpłynna selektywna pożywka do wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579+A1. Patrz: Suplement SL 0027
MSRV Medium z nowobiocyną PS 225 Półpłynna selektywna pożywka do wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579+A1.
m-TSB Broth z nowobiocyną PS 550 Zmodyfikowany bulion tryptozowo- sojowy do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek żywności i innych
m-TSB Broth Base / bez nowobiocyny PS 197 Zmodyfikowany bulion tryptozowo - sojowy do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek żywności i innych. Bez nowobiocyny. Patrz Patrz: Suplement SL 0055
Mueller Hinton 2 LAB -AGAR™ PS 79 Zalecana przez standardy międzynarodowe pożywka do określania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy.
Mueller Hinton Broth PS 15 Pożywka do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy metodą mikrorozcieńczeń w bulionie.
Mueller Kauffman Broth Base PS 84 Wzbogacona pożywka Mueller Kaufmana do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek środowiskowych i innych.
Mueller Kauffman with Novobiocin and Brilliant Green Broth Base acc.to ISO 6579 (MKTTn) PS 147 Wzbogacona pożywka Mueller Kaufmana z nowobiocyną i zielenią brylantową do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności zgodnie z normą ISO 6579.
Mycobiotic LAB -AGAR™ PS 161 Pożywka z chloramfenikolem i cykloheksymidem przeznaczona do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą
NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR BASE MODIFIED PS 315 Selektywne podłoże do badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego piwa.
NOCIVE BREWERS BACTERIA BROTH BASE MODIFIED PS 480 Selektywne podłoże do badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego piwa.
Nogrady Medium PS 579 Pożywka Nogrady do wykrywania i oznaczania liczby pałeczek Proteus w produktach garmażeryjnych i innych
NUTRIENT LAB-AGAR™ at pH 7,3 PS 243 Pożywka odżywcza do namnażania i przechowywania szczepów bakterii o różnych wymaganiach odżywczych. Pożywka agarowa o pH 7,3 do przechowywania szczepów.
Nutrient (S) LAB -AGAR™ PS 512 Agar ogólnego stosowania.
Nutrient (w) LAB -AGAR™ PS 528 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient A LAB -AGAR™ PS 543 Pożywka do przechowywania szczepów.
NUTRIENT BROTH 13G PS 244 Bulion wzbogacony jest pożywką płynną ogólnego stosowania. Służy do namnażania i hodowli drobnoustrojów, tzw. „wolnorosnących”. Stanowi podstawę do przygotowania pożywek różnicujących. Dodatek cukrów i wskaźnika umożliwia badanie zdolności fermentacyjnych drobnoustrojów.
Nutrient Broth PS 90 Bulion odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient Broth No 2 PS 204 Bulion odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient E Broth PS 514 Bulion odżywczy z ekstraktem wołowym i glukozą ogólnego stosowania.
Nutrient E Broth PS 515 Bulion odżywczy E zalecany do hodowli drobnoustrojów o niskich wymaganiach odżywczych.
Nutrient E LAB -AGAR™ PS 518 Agar odżywczy do hodowli drobnoustrojów o niskich wymaganiach wzrostowych.
Nutrient G LAB -AGAR™ PS 521 Agar odżywczy ogólnego stosowania
Nutrient Gelatin PS 61 Pożywka z żelatyną do wykrywania drobnoustrojów proteolitycznych.
Nutrient Glucose Broth PS 507 Bulion odżywczy z glukozą przeznaczony do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Nutrient Glucose LAB -AGAR™ PS 522 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
NUTRIENT LAB-AGAR™ 28G PS 245 Nieselektywna pożywka do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach odżywczych.
Nutrient LAB -AGAR™ PS 509 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
Nutrient LAB -AGAR™ PS 85 Agar odżywczy ogólnego stosowania. Skład zgodny z normą ISO 6579 .
Nutrient LAB -AGAR™ acc.to ISO 21528 PS 166 Agar odżywczy do hodowli Enterobacteriaceae zgodnie z normą ISO 21528.
Nutrient LAB -AGAR™ acc.to ISO 9308-1 PS 194 Agar odżywczy do izolacji drobnoustrojów „niewybrednych”. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Nutrient LAB -AGAR™ acc.to EN 12780; ISO 16266 PS 156 Agar odżywczy do izolacji Pseudomonas aeruginosa zgodnie z normą ISO 12780, 16226.
Nutrient M LAB -AGAR™ PS 523 Agar odżywczy ogólnego stosowania
Nutrient PS LAB -AGAR™ PS 542 Agar odżywczy do pasażowania i przechowywania szczepów
Nutrient S LAB -AGAR™ PS 307 Agar odżywczy do namnażania kolonii z podłoży selektywnych w celu przeprowadzenia identyfikacji biochemicznych i / lub serologicznych.
Nutrient W LAB -AGAR™ PS 519 Agar odżywczy ogólnego stosowania.
O.G.A. Medium PS 126 Rekomendowana pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych. Suplement: SL 0026
OF Basal Medium (Hugh Leifson) PS 75 Pożywka podstawowa do badania typu metabolizmu węglowodanów.
Orange Serum Broth PS 370 Selektywna pożywka do hodowli mikroorganizmów w koncentratach produktów cytrusowych.
ORANGE SERUM LAB-AGAR™ PS 265 Agar z ekstraktem z pomarańczy służy do izolacji i oznaczania liczby drobnoustrojów (grzybów i bakterii) odpowiedzialnych za psucie się produktów cytrusowych, zdolnych do przeżycia w produktach cytrusowych.
ORSIM LAB-AGAR™ BASE PS 286 ORSIM LAB-AGAR™ (Oxacillin Resistant Staphylococci Isolation Medium) służy do wykrywania Staphylococcus aureus opornych na meticilinę. Podłoże może służyć do badań przesiewowych w kierunku nosicielstwa MRSA u pacjentów i personelu szpitalnego Suplement: SL 0077
Osmophilic LAB -AGAR™ PS 157 Pożywka rekomendowane przez CeNAN do oznaczania liczby drożdży osmofilnych w próbkach żywności
OXYTETRACYCLINE LAB-AGAR™ BASE PS 277 Selektywne podłoże do izolacji drożdży i pleśni z próbek żywności i innych. Suplement: SL 0028
Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Medium PS 570 Pożywka z biotyną do określania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych Suplement: SL 0028
PCA LAB-AGAR acc. to ISO 4833-2 PS 261 Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach żywności i innych zgodnie z normą ISO 4833-2
PEMBA Selective LAB -AGAR™ Base PS 180 Pożywka do izolacji i oznaczania liczby Bacillus cereus w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą EN ISO 21871.
Peptone Water PS 127 Woda peptonowa stosowana jako pożywka podstawowa do oznaczania zdolności fermentacyjnych drobnoustrojów.
Peptone Water with Lactose PS 105 Woda peptonowa z laktozą do potwierdzania obecności bakterii grupy coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
pH 7,0 PHARMACOPOEIA DILUENT PS 181 Zbuforowany płyn do rozcieńczeń stosowany do oznaczeń jakościowych i ilościowych. Zgodny z wymaganiami zharmonizowanych rozdziałów Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii
Phenol Red Broth Base PS 191 Podstawowa pożywka do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności rozkładu węglowodanów. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Phenylalanine LAB -AGAR™ PS 62 Pożywka z fenyloalaniną do różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą PN-A-04023.
Pirazynamidase LAB -AGAR™ PS 538 Pożywka agarowa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie wytwarzania enzymu pirazynamidazy. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Potato Dextrose Broth PS 231 Bulion z wyciągiem ziemniaczanym do izolacji drożdży i pleśni. Może być stosowany do izolacji grzybów zarówno z próbek żywności (w szczególności produkty mleczne), jak i materiałów klinicznych.
Potato Dextrose LAB -AGAR™ PS 107 Agar z wyciągiem ziemniaczanym do oznaczania liczby drożdży i pleśni. Rekomendowany przez APHA do oznaczania liczby grzybów w napojach mlecznych, środkach spożywczych mrożonych i innych. Umożliwia częściową identyfikację wyrosłych drożdży i pleśni na podstawie morfologii kolonii.
PPLO w/o cristal violet LAB -AGAR™ Base PS 140 Podstawowa pożywka selektywna do hodowli mykoplazm z próbek klinicznych.
PPLO w/o cristal violet Broth Base PS 141 Podstawowa pożywka płynna do hodowli mykoplazm z próbek klinicznych.
PRESTON BROTH BASE PS 255 Bulion wg Prestona do namnażania Campylobacter spp. z próbek żywności i innych. Patrz Suplement: SL 0032; SL 0084
Pseudomonas CN LAB -AGAR™ Base (z cetrimidem i kw. nalidyksowym) PS 158 Pożywka do selektywnej izolacji, oznaczania liczby i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek środowiskowych i innych. Zgodna z normą 16266. Patrz: Suplement GLC80500
Pseudomonas F LAB -AGAR™ (KING B) PS 64 Pożywka do wstępnej identyfikacji pałeczek Pseudomonas aeruginosa. Pożywka King B.
Pseudomonas Isolation LAB -AGAR™ (acc. to USP) PS 184 Pożywka do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek kosmetyków i innych.
Pseudomonas LAB -AGAR™ acc. to ISO EN 12780, ISO 16266 PS 189 Pożywka King B do izolacji i wstępnej identyfikacji pałeczek Pseudomonas aeruginosa izolowanych ze środowiska wodnego. Skład zgodny z normą ISO 16266.
Pseudomonas LAB -AGAR™ Base (CFC) PS 144 Podstawowa pożywka agarowa do hodowli pałeczek Pseudomonas z próbek żywności , wody i innych. Skład zgodny z normą ISO 13270 i ISO 16266. Patrz: Suplement SL 0007, SL 0057, GLC 80500
Pseudomonas P LAB -AGAR™ (King A) PS 592 Pożywka King A do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z próbek klinicznych i innych.
R2 LAB -AGAR™ (acc.to USP) PS 185 Pożywka do oceny jakości mikrobiologicznej wody metodą posiewów powierzchniowych, zalewowych lub z zastosowaniem metody filtracji membranowej. Skład zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Pożywka S.
R2A LAB -AGAR™ PS 130 Pożywka do oceny jakości mikrobiologicznej wody metodą posiewów powierzchniowych, zalewowych lub z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Raka-Ray LAB -AGAR™ Base PS 120 Wybiórcze Pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego w piwie i procesach piwowarskich. Rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ ).
Rappaport Soy Broth PS 65 Wzbogacona pożywka Rappaport Soy Broth (Vassiliadis) do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579.
RAPPAPORT VASSILIADIS BROTH acc. to Eur. Pharm. PS 250 Wybiórcza pożywka RVS (Rappaport Soy Vassiliadis) do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek farmaceutyków i innych. Stosowana do wykrywania pałeczek Salmonella w produktach niejałowych. Bulion spełnia wymagania zharmonizowanych rozdziałów Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii (1,2,3).
Reincorfed Clostridial LAB -AGAR™ PS 142 Pożywka do izolacji Clostridium spp. oraz innych mikroorganizmów beztlenowych z próbek żywności, klinicznych i innych. Natomiast obniżenie pH do wartości 5,9 umożliwia izolację pałeczek rodzaju Bifidobacterium spp.
Reincorfed Clostridial Medium PS 143 Pożywka do selektywnej izolacji Clostridium spp. oraz innych bakterii beztlenowych.
RICE EXTRACT LAB-AGAR™ PS 352 Podłoże do odróżniania Candida albicans od innych Candida w oparciu o produkcję chlamydospor.
Ringer Solution 1/4 Strength PS 583 Czterokrotnie rozcieńczony płyn Ringera. Uniwersalny rozcieńczalnik próbek.
Rogosa SL Broth PS 318 Rogosa SL Broth służy do wykrywania obecności i bakterii kwasu mlekowego rodzaju Lactobacillus z wolnorosnącymi (L. brevis i L. fermenti) włącznie w napojach mlecznych, produktach spożywczych i próbkach klinicznych
Rogosa SL LAB-AGARTM PS 304 Selektywna pożywka do izolacji bakterii kwasu mlekowego- Lactobacillus z próbek klinicznych i żywności
Rose Bengal LAB -AGAR™ PS 66 Pożywka do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni z próbek środowiskowych i innych.
RPMI MOPS LAB-AGAR™ BASE PS 233 Pożywka przeznaczona do oznaczania MIC (najmniejszego stężenia hamującego) grzybów z rodzajów Candida oraz Cryptococcus neoformans odpowiedzialnych za zakażenia miejscowe i układowe. Patrz: Suplement SL 0060
Sabouraud 2% Dex. with Chloramphenicol LAB -AGAR™ PS 227 Pożywka do izolacji grzybów dermatofitowych
Sabouraud Dextrose 2% LAB -AGAR™ PS 547 Pożywka do izolacji dermatofitów z próbek klinicznych i innych
Sabouraud Dextrose Broth PS 146 Selektywna pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych. Niskie pH pożywki jest czynnikiem ograniczającym w znacznym stopniu wzrost niektórych bakterii zanieczyszczających badany materiał.
Sabouraud Dextrose LAB -AGAR™ PS 16 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i środowiskowych. Stosowane do oceny ilościowej drożdży i pleśni w mikrobiologii przemysłowej i farmaceutycznej. Zgodne z wymaganiami rozdziałów Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii (1,2,3).
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol and Gentamycine LAB -AGAR™ PS 248 Selektywna pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych. Pożywka zawiera dwa antybiotyki: chloramfenikol i gentamycynę.
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB -AGAR™ PS 32 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych.
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol and Cycloheximide LAB -AGAR™ PS 94 Sabouraud z chloramfenikolem i cykloheksymidem do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą. Obecność chloramfenikolu hamuje wzrost większości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Cykloheksymid (aktidion) hamuje wzrost grzybów oportunistycznych.
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB -AGAR™ (acc. to EU. PHARM) PS 192 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych. Pożywka C. Skład zgodny normą ISO 16212.
Sabouraud Fluid Medium PS 311 Selektywna pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek kosmetyków. Stosowana jest także w testach na jałowość.
Sabouraud Maltose Broth PS 229 Zmodyfikowany bulion Sabouraud, w którym glukoza została zastąpiona maltozą. Nadaje się do izolacji dermatofitów oraz innych grzybów.
Sabouraud Maltose LAB -AGAR™ PS 228 Zmodyfikowana pożywka agarowa Sabouraud, w którym glukoza została zastąpiona maltozą. Nadaje się do izolacji dermatofitów oraz innych grzybów.
Sabouraud Modified LAB -AGAR™ PS 531 Pożywka do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych.
Saline Peptone Water PS 118 Uniwersalny płyn do rozcieńczeń próbek żywności, pasz, wody i innych. Zgodny z normami ISO 6887.
Salmonella / Shigella SSDC LAB -AGAR™ PS 170 Agar Salmonella Shigella z dezoksycholanem sodu i chlorkiem wapnia do izolacji patogennych pałeczek Yersinia enterocolitica z próbek żywności i innych. Skład zgodny normą z ISO 10273.
Salmonella Shigella LAB -AGAR™ PS 17 Selektywna pożywka do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek klinicznych, żywności i innych.
Schaedler Broth PS 19 Pożywka Schaedler do izolacji drobnoustrojów beztlenowych z próbek klinicznych i innych.
Schaedler LAB -AGAR™ PS 18 Pożywka do izolacji bakterii beztlenowych i tlenowych z próbek klinicznych i innych
Selenite Cystine Broth PS 36 Bulion z seleninem i cystyną do namnażania pałeczek Salmonella Typhi i S. Paratyphi z próbek żywności. Skład zgodny z normą ISO 6579-1.
SIM Medium PS 401 Półpłynna pożywka do różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie zdolności do produkcji siarkowodoru, indolu oraz zdolności ruchu.
Simmons Citrate LAB -AGAR™ PS 20 Pożywka Simmonsa z cytrynianem sodu do różnicowania Enterobacteriaceae i innych drobnoustrojów wykorzystujących do wzrostu cytrynian sodu jako jedyne źródło węgla
Slanetz and Bartley LAB -AGAR™ PS 67 Pożywka do oznaczania liczby enterokoków w próbkach wody z zastosowaniem metody filtracji membranowej. Pożywka może być także stosowana do oznaczania liczby enterokoków w próbkach żywności. Skład zgodny z normą ISO 7899-2.
SMAC -BCIG LAB -AGAR™ PS 555 Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o znaczeniu sanitarnym.
Smith- Lorenz Medium PS 577 Pożywka do izolacji i oznaczania liczby tlenowych drobnoustrojów termofilnych z próbek produktów warzywnych, warzywno – mięsnych i owocowych
Sodium Selenite Broth PS 68 Bulion seleninowo-fosforanowy do namnażania pałeczek Salmonella spp. głównie z próbek klinicznych.
Sorbitol Mac Conkey LAB -AGAR™ PS 21 Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia coli O157:H7 z próbek klinicznych, żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 16654.
Sorbitol Peptone with Bile Salts (PSB) PS 63 Bulion z peptonem, sorbitolem i solami żółci (PSB) do selektywnego namnażania pałeczek Yersinia enterocolitica z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10273.
Soy Tryptone LAB -AGAR™ PS 133 Pożywka do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Standard Methods (Plate Count Agar) LAB -AGAR™ PS 37 Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach żywności i innych. Zgodne z normą ISO 4833 i zaleceniami APHA.
Standard Methods with Powdered Milk LAB -AGAR™ PS 38 Pożywka do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach żywności i innych. Zgodna z normą ISO 4833.
Streptococcus Selective Broth PS 70 Selektywny bulion do izolacji paciorkowców z materiałów klinicznych i innych.
Streptococcus Selective LAB -AGAR™ PS 69 Selektywna pożywka agarowa do izolacji paciorkowców z materiałów klinicznych i innych.
TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB -AGAR™ PS 135 Agar TBX do oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 16649.
TCBS LAB -AGAR™ PS 71 Pożywka do izolacji Vibrio cholerae i innych przecinkowców z próbek klinicznych i środowiskowych.
Thioglycolate Medium without Indicator PS 314 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez USP.
Thioglycollate Broth PS 312 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez NIH i USP
Thioglycollate Fluid Medium PS 43 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez Farmakopeę Europejską w badaniach na jałowość. Rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC) do wykrywania bakterii Gram ujemnych w piwie.
Thioglycollate Medium PS 313 Pożywka do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zalecane przez USP
Tinsdale LAB-AGAR TM Base PS 278 Do izolacji i identyfikacji Corynebacterium diphteriae
Todd Hewitt Broth PS 72 Pożywka o wysokich walorach odżywczych do hodowli paciorkowców i określania grupy serologicznej wg Lancefield
TOS MEDIUM BASE PS 300 Pożywka do izolacji Bifidobacterium spp. z próbek żywności. Zgodna z normą ISO 29981 Patrz: Suplement SL 0076
TPY Broth PS 534 Selektywny bulion do izolacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium.
TPY LAB -AGAR™ PS 533 Selektywna pożywka agarowa do izolacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium.
Trichomonas Medium Base PS 175 Selektywna pożywka do izolacji Trichomonas vaginalis - czynnika etiologicznego zakażeń dróg moczowo-płciowych. Patrz: Suplement SL 0039
Triple Sugar Iron LAB -AGAR™ PS 44 Pożywka trójcukrowa z żelazem do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych. Rekomendowana przez FDA oraz ISO 6579 do identyfikacji Enterobacteriaceae. Zgodna z zaleceniami Farmakopei Europejskiej- Pożywka M.
Trypticasein Soy Broth (TSB) PS 23 Bulion tryptozowo-sojowy do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach wzrostowych. Zalecany przez Farmakopeę Europejską. Pożywka A.
Trypticasein Soy LAB -AGAR™ (TSA) PS 22 Agar tryptozowo-sojowy do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych z próbek klinicznych, preparatów farmaceutycznych, kosmetyków i innych. Skład zgodny ze zharmonizowanymi rozdziałami Farmakopei Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii (1,2,3). Pożywka B.
Tryptone Glucose Extract LAB -AGAR™ PS 505 Agar odżywczy z glukozą i ekstraktem wołowym do hodowli drobnoustrojów niewybrednych
Tryptone Water PS 201 Woda tryptonowa do badania zdolności produkcji indolu przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae.
Tryptone with Bile Salts LAB -AGAR™ (TBA) PS 128 Pożywka do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w próbkach wody. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Tryptophan Culture Broth PS 132 Pożywka z tryptofanem do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych. Skład zgodny z normą ISO 9308-1.
Tryptose LAB-AGARTM PS 279 Pożywka do hodowli wymagających drobnoustrojów szczególnie Brucella
Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth PS 202 Pożywka różnicująca z mannitolem i tryptofanem do potwierdzania obecności bakterii z grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych E. coli zgodnie z normą ISO 9308-1
Tryptose Lauryl Sulfate MUG Broth PS 200 Fluorogenna pożywka do szybkiego wykrywania bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach żywności i innych.
TSA + 4N LAB -AGAR PS 287 Podłoże TSA LAB-AGAR™ + 4N do monitorowania czystości mikrobiologicznej w strefach czystych
TSC LAB -AGAR™ PS 96 Pożywka agarowa do wybiórczej izolacji i oznaczania liczby Clostridium perfringens i bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych z próbek żywności, wody i innych. Skład Zgodny z normą: ISO 7937, ISO 15213 oraz EN 26461. Patrz: Suplement SL 0008
TSC LAB-AGAR Base acc. to ISO 14189 PS 291 Pożywka agarowa do oznaczania liczby Clostridium perfringens w próbkach wody zgodnie z norma ISO 14189. Patrz: Suplement SL 0008
TSN LAB -AGAR™ PS 91 Selektywna pożywka do izolacji Clostridium perfringens z próbek żywności i innych.
TSYEA LAB -AGAR™ acc.to ISO 11290 PS 193 Agar sojowy z ekstraktem drożdżowym do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych, w tym do namnażania pałeczek rodzaju Listeria z pożywek selektywnych w celu przeprowadzenia testów biochemicznych.
TTC Tergitol-7 LAB -AGAR™ PS 125 Pożywka do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie i innych próbkach z zastosowaniem metody filtracji membranowej. Skład zgodny z normą ISO 9308-1. Patrz: Suplement SL 0040
UNIVERSAL BEER (UBA) LAB-AGAR™ PS 264 Universal Beer (UBA) Agar z dodatkiem piwa ma szerokie zastosowanie w przemyśle piwowarskim. Szczególnie polecany do izolacji i mikroorganizmów wpływających na zmiany jakości piwa. Piwo zawarte w podłożu stymuluje wzrost drobnoustrojów powodujących psucie się piwa. Na podłożu Universal Beer (UBA) Agar rosną gatunki Lactobacillus, pediococcus, Acetobacter, Zymomonas oraz drożdże dzikie zakażające drożdże technologiczne, brzeczkę i piwo w procesie fermentacji lub przechowywania.
Urea Broth PS 593 Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy.
Urea Broth Base PS 506 Pożywka z podstawowa wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy. Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae i innych wykazujących zdolność hydrolizy mocznika Patrz: Suplement SL 0041, SL 0111
Urea Indol Broth PS 134 Pożywka różnicująca do identyfikacji Enterobacteriaceae. Skład zgodny z normą ISO 10273.
UREA LAB -AGAR™ Base PS 24 Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy. Patrz Suplement: AB 03
UREA LAB -AGAR™ Base acc.to ISO 6579 PS 211 Pożywka z mocznikiem wg Christensena do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności ureazy. Skład zgodny z normą ISO 6579. Patrz: Suplement SL 0041, SL 0111
Urea Modified Broth PS 529 Pożywka z mocznikiem Christensena w modyfikacji Hormaeche`a i Munilla służy do różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie zdolności hydrolizy mocznika.
Violet Red Bile with Glucose LAB -AGAR™ PS 73 Selektywna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normami ISO 21528. Pożywka rekomendowana przez Farmakopeę Europejską – Pożywka F.
Violet Red Bile with Lactose LAB -AGAR™ PS 74 Selektywna pożywka do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli w próbkach środowiskowych. Skład zgodny z normą ISO 4832 i zaleceniami APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego)
VOGEL - JOHNSON LAB-AGAR™ PS 236 Selektywna pożywka do izolacji gronkowców z materiałów klinicznych, kosmetyków, żywności i innych.
VRBLG LAB -AGAR™ (with Glucose and Lactose) PS 172 Selektywna pożywka z laktozą i glukozą do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w próbkach kosmetyków, preparatów farmaceutycznych, żywności i innych. Pożywka rekomendowane przez Farmakopeę Europejską.
Wilkins Chalgren LAB -AGAR™ PS 25 Pożywka agarowa do izolacji bakterii beztlenowych oraz badania lekowrażliwości bakterii rosnących w warunkach beztlenowych.
Willis Hobbs Medium Base PS 580 Pożywka Willis – Hobbs jest pożywką różnicującą do potwierdzania obecności drobnoustrojów beztlenowych przetrwalnikujących, w tym z rodzaju Clostridium
Wilson Blair LAB -AGAR™ Base (dla beztlenowców ) PS 153 Podstawowa pożywka Wilson Blaira do potwierdzania obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą PN-A-82055-12.
WL Nutrient LAB -AGAR™ PS 97 Pożywka do oznaczania mikroflory w procesach fermentacyjnych i innych. Rekomendowana przez Europejską Konwencję Browarniczą (EBC) i Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ).
Wort Broth PS 218 Wort Broth ma szerokie zastosowanie w mikologii. Szczególnie polecany do wykrywania obecności grzybów, głównie drożdży w syropach, napojach bezalkoholowych, maśle i innych. Pożywka zawiera brzeczkę, która stymuluje wzrost drożdży.
Wort LAB -AGAR™ PS 81 Selektywna pożywka agarowa z brzeczką do hodowli drożdży z próbek produktów spożywczych i innych.
Wzbogacony LAB -AGAR™ PS 109 Agar wzbogacony do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Podstawa do pożywki krwawej.
X.L.D. LAB -AGAR™ acc.to ISO 6579 PS 45 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji Salmonella spp. z próbek żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 6579.
X.L.T.4 LAB -AGAR™ Base PS 131 Pożywka do izolacji i różnicowania bakterii Enterobacteriaceae z próbek żywności, środowiska wodnego i innych. Patrz: Suplement SL 0045
Xylose Lysine Desoxycholate LAB-AGAR™ PS 308 Wybiórczo-różnicująca pożywka do izolacji Salmonella spp. z próbek farmaceutyków i innych. Pożywka K.
Yeast Extract Dextrose LAB -AGAR™ PS 196 Rekomendowane przez FIL-IDF oraz normy DIN i ISO Pożywka do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych. Patrz: Suplement SL 0058
Yeast Extract Glucose LAB -AGAR™ PS 520 Agar odżywczy z glukozą i ekstraktem drożdżowym ogólnego stosowania.
Yeast Extract LAB -AGAR™ PS 563 Pożywka do izolacji drobnoustrojów ze środowiska wodnego.
Yeast Extract LAB -AGAR™ acc.to ISO 6222 PS 82 Agar odżywczy do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w wodzie.
Yeast Nitrogen Base PS 26 Podstawowa pożywka płynna stosowana do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych.
Yersinia Selective LAB -AGAR™ Base PS 145 Selektywna pożywka do izolacji pałeczek Yersinia enterocolitica i Yersinia spp. z próbek klinicznych, żywności i innych. Skład zgodny z normą ISO 10273. Patrz : Suplement SL 0044
Dehydrated Culture Media
Cat no Description Package size
PS 524 10 % Peptone Water 500 g
PS 524- 1 10 % Peptone Water 100 g
PS 524- 25 10 % Peptone Water 25 kg
PS 601E Acetamide Broth - Twin Pack 500 g
PS 601E- 1 Acetamide Broth - Twin Pack 100 g
PS 601E- 25 Acetamide Broth - Twin Pack 25 kg
PS 214 Acetamide Medium 500 g
PS 214- 1 Acetamide Medium 100 g
PS 214- 25 Acetamide Medium 25 kg
PS 600E Acetamide Twin Pack LAB-AGAR™ 500 g
PS 600E- 1 Acetamide Twin Pack LAB-AGAR™ 100 g
PS 600E- 25 Acetamide Twin Pack LAB-AGAR™ 25 kg
PS 263 Acetate Differential LAB-AGAR 500 g
PS 263- 1 Acetate Differential LAB-AGAR 100 g
PS 263- 25 Acetate Differential LAB-AGAR 25 kg
PS 585 Actinomycete Isolation LAB-AGAR™ 500 g
PS 585- 1 Actinomycete Isolation LAB-AGAR™ 100 g
PS 585- 25 Actinomycete Isolation LAB-AGAR™ 25 kg
PS 602E Aeromonas (Ryan) Medium Base 500 g
PS 602E- 1 Aeromonas (Ryan) Medium Base 100 g
PS 602E- 25 Aeromonas (Ryan) Medium Base 25 kg
PS 508 Aeromonas LAB AGAR TM 500 g
PS 508- 1 Aeromonas LAB AGAR TM 100 g
PS 508- 25 Aeromonas LAB AGAR TM 25 kg
PS 603E Alicyclobacillus Medium 500 g
PS 603E- 1 Alicyclobacillus Medium 100 g
PS 603E- 25 Alicyclobacillus Medium 25 kg
PS 604E Alkaline Peptone Water 500 g
PS 604E- 1 Alkaline Peptone Water 100 g
PS 604E- 25 Alkaline Peptone Water 25 kg
PS 151 Alkaline Peptone Water 500 g
PS 151- 1 Alkaline Peptone Water 100 g
PS 151- 25 Alkaline Peptone Water 25 kg
PS 282 Alkaline Peptone Water (ASPW) 500 g
PS 282- 1 Alkaline Peptone Water (ASPW) 100 g
PS 282- 25 Alkaline Peptone Water (ASPW) 25 kg
PS 46 Amies Transport LAB-AGAR™ 500 g
PS 46- 1 Amies Transport LAB-AGAR™ 100 g
PS 46- 25 Amies Transport LAB-AGAR™ 25 kg
PS 606E Amies w. Charcoal Transport Medium 500 g
PS 606E- 1 Amies w. Charcoal Transport Medium 100 g
PS 606E- 25 Amies w. Charcoal Transport Medium 25 kg
PS 607E Anaerobic (Brewer) LAB-AGAR™ 500 g
PS 607E- 1 Anaerobic (Brewer) LAB-AGAR™ 100 g
PS 607E- 25 Anaerobic (Brewer) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 875E Antibiotic Assay Medium No 1 500 g
PS 875E- 1 Antibiotic Assay Medium No 1 100 g
PS 875E- 25 Antibiotic Assay Medium No 1 25 kg
PS 879E Antibiotic Assay Medium No 10 500 g
PS 879E- 1 Antibiotic Assay Medium No 10 100 g
PS 879E- 25 Antibiotic Assay Medium No 10 25 kg
PS 877E Antibiotic Assay Medium No 11 500 g
PS 877E- 1 Antibiotic Assay Medium No 11 100 g
PS 877E- 25 Antibiotic Assay Medium No 11 25 kg
PS 874E Antibiotic Assay Medium No 13 500 g
PS 874E- 1 Antibiotic Assay Medium No 13 100 g
PS 874E- 25 Antibiotic Assay Medium No 13 25 kg
PS 878E Antibiotic Assay Medium No 19 500 g
PS 878E- 1 Antibiotic Assay Medium No 19 100 g
PS 878E- 25 Antibiotic Assay Medium No 19 25 kg
PS 559 Antibiotic Assay Medium No 2 500 g
PS 559- 1 Antibiotic Assay Medium No 2 100 g
PS 559- 25 Antibiotic Assay Medium No 2 25 kg
PS 872E Antibiotic Assay Medium No 2 500 g
PS 872E- 1 Antibiotic Assay Medium No 2 100 g
PS 872E- 25 Antibiotic Assay Medium No 2 25 kg
PS 262 Antibiotic Assay Medium No 3 500 g
PS 262- 1 Antibiotic Assay Medium No 3 100 g
PS 262- 25 Antibiotic Assay Medium No 3 25 kg
PS 881E Antibiotic Assay Medium No 3 500 g
PS 881E- 1 Antibiotic Assay Medium No 3 100 g
PS 881E- 25 Antibiotic Assay Medium No 3 25 kg
PS 873E Antibiotic Assay Medium No 32 500 g
PS 873E- 1 Antibiotic Assay Medium No 32 100 g
PS 873E- 25 Antibiotic Assay Medium No 32 25 kg
PS 884E Antibiotic Assay Medium No 37 500 g
PS 884E- 1 Antibiotic Assay Medium No 37 100 g
PS 884E- 25 Antibiotic Assay Medium No 37 25 kg
PS 880E Antibiotic Assay Medium No 41 500 g
PS 880E- 1 Antibiotic Assay Medium No 41 100 g
PS 880E- 25 Antibiotic Assay Medium No 41 25 kg
PS 361 Antibiotic Assay Medium No 5 500 g
PS 361- 1 Antibiotic Assay Medium No 5 100 g
PS 361- 25 Antibiotic Assay Medium No 5 25 kg
PS 876E Antibiotic Assay Medium No 5 500 g
PS 876E- 1 Antibiotic Assay Medium No 5 100 g
PS 876E- 25 Antibiotic Assay Medium No 5 25 kg
PS 510 Antibiotic Medium No 1 500 g
PS 510- 1 Antibiotic Medium No 1 100 g
PS 510- 25 Antibiotic Medium No 1 25 kg
PS 217 AOAC Letheen Broth 500 g
PS 217- 1 AOAC Letheen Broth 100 g
PS 217- 25 AOAC Letheen Broth 25 kg
PS 610E APT Broth 500 g
PS 610E- 1 APT Broth 100 g
PS 610E- 25 APT Broth 25 kg
PS 609E APT LAB-AGAR™ 500 g
PS 609E- 1 APT LAB-AGAR™ 100 g
PS 609E- 25 APT LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1038E Arginine Dihydrolase 500 g
PS 1038E- 1 Arginine Dihydrolase 100 g
PS 1038E- 25 Arginine Dihydrolase 25 kg
PS 611E Asparagine Proline Broth 500 g
PS 611E- 1 Asparagine Proline Broth 100 g
PS 611E- 25 Asparagine Proline Broth 25 kg
PS 612E Aspergillus Differentation Medium Base 500 g
PS 612E- 1 Aspergillus Differentation Medium Base 100 g
PS 612E- 25 Aspergillus Differentation Medium Base 25 kg
PS 206 Assay at pH 6,0 LAB-AGAR™ 500 g
PS 206- 1 Assay at pH 6,0 LAB-AGAR™ 100 g
PS 206- 25 Assay at pH 6,0 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 207 Assay at pH 7,2 LAB-AGAR™ 500 g
PS 207- 1 Assay at pH 7,2 LAB-AGAR™ 100 g
PS 207- 25 Assay at pH 7,2 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 208 Assay at pH 8,0 LAB-AGAR™ 500 g
PS 208- 1 Assay at pH 8,0 LAB-AGAR™ 100 g
PS 208- 25 Assay at pH 8,0 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 613E Azide Blood LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 613E- 1 Azide Blood LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 613E- 25 Azide Blood LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 122 Azide Blood LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 122- 1 Azide Blood LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 122- 25 Azide Blood LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 582 Azide Bromocresol Purple Broth 500 g
PS 582- 1 Azide Bromocresol Purple Broth 100 g
PS 582- 25 Azide Bromocresol Purple Broth 25 kg
PS 614E Azide Dextrose Rothe Broth 500 g
PS 614E- 1 Azide Dextrose Rothe Broth 100 g
PS 614E- 25 Azide Dextrose Rothe Broth 25 kg
PS 615E Azide Dextrose w.BCP Rothe Broth 500 g
PS 615E- 1 Azide Dextrose w.BCP Rothe Broth 100 g
PS 615E- 25 Azide Dextrose w.BCP Rothe Broth 25 kg
PS 154 B.C.P. Glucose LAB-AGAR™ 500 g
PS 154- 1 B.C.P. Glucose LAB-AGAR™ 100 g
PS 154- 25 B.C.P. Glucose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 98 B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579 500 g
PS 98- 1 B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6580 100 g
PS 98- 25 B.G.A. LAB-AGAR™ acc. to ISO 6581 25 kg
PS 47 Bacillus cereus Selective LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 47- 1 Bacillus cereus Selective LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 47- 25 Bacillus cereus Selective LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 33 Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6888-1 500 g
PS 33- 1 Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6888-1 100 g
PS 33- 25 Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6888-1 25 kg
PS 164 Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6888-2 500 g
PS 164- 1 Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6888-2 100 g
PS 164- 25 Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6888-2 25 kg
PS 298 BAT Broth 500 g
PS 298- 1 BAT Broth 100 g
PS 298- 25 BAT Broth 25 kg
PS 289 BAT LAB-AGAR ™ 500 g
PS 289- 1 BAT LAB-AGAR ™ 100 g
PS 289- 25 BAT LAB-AGAR ™ 25 kg
PS 591 BIGGY LAB-AGAR™ 500 g
PS 591- 1 BIGGY LAB-AGAR™ 100 g
PS 591- 25 BIGGY LAB-AGAR™ 25 kg
PS 618E BIGGY LAB-AGAR™ 500 g
PS 618E- 1 BIGGY LAB-AGAR™ 100 g
PS 618E- 25 BIGGY LAB-AGAR™ 25 kg
PS 88 Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ acc.to ISO 7899-2 500 g
PS 88- 1 Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ acc.to ISO 7899-2 100 g
PS 88- 25 Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ acc.to ISO 7899-2 25 kg
PS 619E Bile Esculin LAB-AGAR™ acc. to ISO 10773 500 g
PS 619E- 1 Bile Esculin LAB-AGAR™ acc. to ISO 10773 100 g
PS 619E- 25 Bile Esculin LAB-AGAR™ acc. to ISO 10773 25 kg
PS 155 Bile Esculin LAB-AGAR™ 500 g
PS 155- 1 Bile Esculin LAB-AGAR™ 100 g
PS 155- 25 Bile Esculin LAB-AGAR™ 25 kg
PS 01 Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ 500 g
PS 01- 1 Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ 100 g
PS 01- 25 Bismuth Sulfite LAB-AGAR™ 25 kg
PS 621E Bismuth Sulphite LAB-AGAR™ acc. to USP 500 g
PS 621E- 1 Bismuth Sulphite LAB-AGAR™ acc. to USP 100 g
PS 621E- 25 Bismuth Sulphite LAB-AGAR™ acc. to USP 25 kg
PS 622E Bismuth Sulphite LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 622E- 1 Bismuth Sulphite LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 622E- 25 Bismuth Sulphite LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 348 Blickfeldta LAB-Agar Base 500 g
PS 348- 1 Blickfeldta LAB-Agar Base 100 g
PS 348- 25 Blickfeldta LAB-Agar Base 25 kg
PS 625E Blood Free Campylobacter LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 625E- 1 Blood Free Campylobacter LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 625E- 25 Blood Free Campylobacter LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 159 Blood Free Campylobacter CCDA LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 159- 1 Blood Free Campylobacter CCDA LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 159- 25 Blood Free Campylobacter CCDA LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 02 Blood LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 02- 1 Blood LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 02- 25 Blood LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 624E Blood No 2 LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 624E- 1 Blood No 2 LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 624E- 25 Blood No 2 LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 205 Blood No 2 LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 205- 1 Blood No 2 LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 205- 25 Blood No 2 LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 626E Bolton Broth Base 500 g
PS 626E- 1 Bolton Broth Base 100 g
PS 626E- 25 Bolton Broth Base 25 kg
PS 179 Bolton Broth Base 500 g
PS 179- 1 Bolton Broth Base 100 g
PS 179- 25 Bolton Broth Base 25 kg
PS 627E Bordet Gengou LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 627E- 1 Bordet Gengou LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 627E- 25 Bordet Gengou LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 628E BPL LAB-AGAR™ 500 g
PS 628E- 1 BPL LAB-AGAR™ 100 g
PS 628E- 25 BPL LAB-AGAR™ 25 kg
PS 630E Brain Heart Infusion 1 % LAB-AGAR™ 500 g
PS 630E- 1 Brain Heart Infusion 1 % LAB-AGAR™ 100 g
PS 630E- 25 Brain Heart Infusion 1 % LAB-AGAR™ 25 kg
PS 04 Brain Heart Infusion Broth 500 g
PS 04- 1 Brain Heart Infusion Broth 100 g
PS 04- 25 Brain Heart Infusion Broth 25 kg
PS 629E Brain Heart Infusion LAB-AGAR™ 500 g
PS 629E- 1 Brain Heart Infusion LAB-AGAR™ 100 g
PS 629E- 25 Brain Heart Infusion LAB-AGAR™ 25 kg
PS 03 Brain Heart Infusion LAB-AGAR™ 500 g
PS 03- 1 Brain Heart Infusion LAB-AGAR™ 100 g
PS 03- 25 Brain Heart Infusion LAB-AGAR™ 25 kg
PS 48 Brilliant Green acc.to Kauffman LAB-AGAR™ 500 g
PS 48- 1 Brilliant Green acc.to Kauffman LAB-AGAR™ 100 g
PS 48- 25 Brilliant Green acc.to Kauffman LAB-AGAR™ 25 kg
PS 27 Brilliant Green Bile Broth 2% 500 g
PS 27- 1 Brilliant Green Bile Broth 2% 100 g
PS 27- 25 Brilliant Green Bile Broth 2% 25 kg
PS 635E Brilliant Green Bile Broth 2% 500 g
PS 635E- 1 Brilliant Green Bile Broth 2% 100 g
PS 635E- 25 Brilliant Green Bile Broth 2% 25 kg
PS 636E Brilliant Green Bile Broth 2% acc. to ISO 4831 500 g
PS 636E- 1 Brilliant Green Bile Broth 2% acc. to ISO 4831 100 g
PS 636E- 25 Brilliant Green Bile Broth 2% acc. to ISO 4831 25 kg
PS 634E Brilliant Green LAB-AGAR™ acc. to ISO 6340 500 g
PS 634E- 1 Brilliant Green LAB-AGAR™ acc. to ISO 6340 100 g
PS 634E- 25 Brilliant Green LAB-AGAR™ acc. to ISO 6340 25 kg
PS 632E Brilliant Green LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 632E- 1 Brilliant Green LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 632E- 25 Brilliant Green LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 1036E Brilliant Green Sulpha LAB-AGAR™ 500 g
PS 1036E- 1 Brilliant Green Sulpha LAB-AGAR™ 100 g
PS 1036E- 25 Brilliant Green Sulpha LAB-AGAR™ 25 kg
PS 199 BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BILE BROTH (European Pharm.) 500 g
PS 199- 1 BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BILE BROTH (European Pharm.) 100 g
PS 199- 25 BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BILE BROTH (European Pharm.) 25 kg
PS 633E Brilliant Green w. Phosphates LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 633E- 1 Brilliant Green w. Phosphates LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 633E- 25 Brilliant Green w. Phosphates LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 237 BRILLIANT GREEN XYLOSE LAB-AGAR™ 500 g
PS 237- 1 BRILLIANT GREEN XYLOSE LAB-AGAR™ 100 g
PS 237- 25 BRILLIANT GREEN XYLOSE LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1037E Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose LAB-AGAR™ 500 g
PS 1037E- 1 Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose LAB-AGAR™ 100 g
PS 1037E- 25 Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 637E Bromocresol Purple Azide Broth 500 g
PS 637E- 1 Bromocresol Purple Azide Broth 100 g
PS 637E- 25 Bromocresol Purple Azide Broth 25 kg
PS 212 Bromocresol Purple Broth Base 500 g
PS 212- 1 Bromocresol Purple Broth Base 100 g
PS 212- 25 Bromocresol Purple Broth Base 25 kg
PS 537 Bromocresol Purple Broth Base ( ISO 11290) 500 g
PS 537- 1 Bromocresol Purple Broth Base ( ISO 11290) 100 g
PS 537- 25 Bromocresol Purple Broth Base ( ISO 11290) 25 kg
PS 638E Bromocresol Purple w. Lactose Broth 500 g
PS 638E- 1 Bromocresol Purple w. Lactose Broth 100 g
PS 638E- 25 Bromocresol Purple w. Lactose Broth 25 kg
PS 137 Brucella Broth 500 g
PS 137- 1 Brucella Broth 100 g
PS 137- 25 Brucella Broth 25 kg
PS 640E Brucella Broth Base 500 g
PS 640E- 1 Brucella Broth Base 100 g
PS 640E- 25 Brucella Broth Base 25 kg
PS 639E Brucella LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 639E- 1 Brucella LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 639E- 25 Brucella LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 05 Brucella LAB-AGAR™ 500 g
PS 05- 1 Brucella LAB-AGAR™ 100 g
PS 05- 25 Brucella LAB-AGAR™ 25 kg
PS 114 Bryant-Burkey Broth Base 500 g
PS 114- 1 Bryant-Burkey Broth Base 100 g
PS 114- 25 Bryant-Burkey Broth Base 25 kg
PS 641E Buffered Charcoal Yeast Extract LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 641E- 1 Buffered Charcoal Yeast Extract LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 641E- 25 Buffered Charcoal Yeast Extract LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 553 Buffered Listeria Enrichment Broth 500 g
PS 553- 1 Buffered Listeria Enrichment Broth 100 g
PS 553- 25 Buffered Listeria Enrichment Broth 25 kg
PS 52 Buffered Peptone Water 500 g
PS 52- 1 Buffered Peptone Water 100 g
PS 52- 25 Buffered Peptone Water 25 kg
PS 181 Buffered Peptone Water acc. to Eur. Pharm. 500 g
PS 181- 1 Buffered Peptone Water acc. to Eur. Pharm. 100 g
PS 181- 25 Buffered Peptone Water acc. to Eur. Pharm. 25 kg
PS 149 Buffered Saline Peptone Water 500 g
PS 149- 1 Buffered Saline Peptone Water 100 g
PS 149- 25 Buffered Saline Peptone Water 25 kg
PS 644E Buffered Yeast Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 644E- 1 Buffered Yeast Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 644E- 25 Buffered Yeast Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 645E Burkholderia cepacia LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 645E- 1 Burkholderia cepacia LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 645E- 25 Burkholderia cepacia LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 285 C.E.M.O. LAB-AGARTM Base 500 g
PS 285- 1 C.E.M.O. LAB-AGARTM Base 100 g
PS 285- 25 C.E.M.O. LAB-AGARTM Base 25 kg
PS 246 Camerona LAB-AGAR™ 500 g
PS 246- 1 Camerona LAB-AGAR™ 100 g
PS 246- 25 Camerona LAB-AGAR™ 25 kg
PS 160 Campylobacter acc. to Preston LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 160- 1 Campylobacter acc. to Preston LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 160- 25 Campylobacter acc. to Preston LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 649E Campylobacter Enrichment Broth Base 500 g
PS 649E- 1 Campylobacter Enrichment Broth Base 100 g
PS 649E- 25 Campylobacter Enrichment Broth Base 25 kg
PS 648E Campylobacter LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 648E- 1 Campylobacter LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 648E- 25 Campylobacter LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 650E Carbohydrate Fermentation Broth Base 500 g
PS 650E- 1 Carbohydrate Fermentation Broth Base 100 g
PS 650E- 25 Carbohydrate Fermentation Broth Base 25 kg
PS 249 Cary-Blair Medium 500 g
PS 249- 1 Cary-Blair Medium 100 g
PS 249- 25 Cary-Blair Medium 25 kg
PS 651E Cary-Blair Medium Base 500 g
PS 651E- 1 Cary-Blair Medium Base 100 g
PS 651E- 25 Cary-Blair Medium Base 25 kg
PS 653E Casman Broth Base 500 g
PS 653E- 1 Casman Broth Base 100 g
PS 653E- 25 Casman Broth Base 25 kg
PS 652E Casman LAB-AGAR™ 500 g
PS 652E- 1 Casman LAB-AGAR™ 100 g
PS 652E- 25 Casman LAB-AGAR™ 25 kg
PS 49 Cetrimide LAB-AGAR™ 500 g
PS 49- 1 Cetrimide LAB-AGAR™ 100 g
PS 49- 25 Cetrimide LAB-AGAR™ 25 kg
PS 174 Charcoal LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 174- 1 Charcoal LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 174- 25 Charcoal LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 657E Charcoal with Niacin LAB-AGAR™ 500 g
PS 657E- 1 Charcoal with Niacin LAB-AGAR™ 100 g
PS 657E- 25 Charcoal with Niacin LAB-AGAR™ 25 kg
PS 658E China Blue Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 658E- 1 China Blue Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 658E- 25 China Blue Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 106 Chloramphenicol LAB-AGAR™ 500 g
PS 106- 1 Chloramphenicol LAB-AGAR™ 100 g
PS 106- 25 Chloramphenicol LAB-AGAR™ 25 kg
PS 660E CHO Medium Base 500 g
PS 660E- 1 CHO Medium Base 100 g
PS 660E- 25 CHO Medium Base 25 kg
PS 661E Cholera Medium Base 500 g
PS 661E- 1 Cholera Medium Base 100 g
PS 661E- 25 Cholera Medium Base 25 kg
PS 662E Christensen Citrate LAB-AGAR™ 500 g
PS 662E- 1 Christensen Citrate LAB-AGAR™ 100 g
PS 662E- 25 Christensen Citrate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 663E Chromogenic aureus LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 663E- 1 Chromogenic aureus LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 663E- 25 Chromogenic aureus LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 664E Chromogenic Bacillus LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 664E- 1 Chromogenic Bacillus LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 664E- 25 Chromogenic Bacillus LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 665E Chromogenic Candida LAB-AGAR™ 500 g
PS 665E- 1 Chromogenic Candida LAB-AGAR™ 100 g
PS 665E- 25 Chromogenic Candida LAB-AGAR™ 25 kg
PS 590 Chromogenic Candida LAB-AGAR™ 500 g
PS 590- 1 Chromogenic Candida LAB-AGAR™ 100 g
PS 590- 25 Chromogenic Candida LAB-AGAR™ 25 kg
PS 267 Chromogenic Coliform LAB-AGAR acc. to ISO 9308-1 500 g
PS 267- 1 Chromogenic Coliform LAB-AGAR acc. to ISO 9308-1 100 g
PS 267- 25 Chromogenic Coliform LAB-AGAR acc. to ISO 9308-1 25 kg
PS 284 Chromogenic Cronobacter Isolation (CCI) LAB-AGAR™ 500 g
PS 284- 1 Chromogenic Cronobacter Isolation (CCI) LAB-AGAR™ 100 g
PS 284- 25 Chromogenic Cronobacter Isolation (CCI) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 668E Chromogenic E. coli (TBX) LAB-AGAR™ 500 g
PS 668E- 1 Chromogenic E. coli (TBX) LAB-AGAR™ 100 g
PS 668E- 25 Chromogenic E. coli (TBX) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 669E Chromogenic E. coli LAB-AGAR™ 500 g
PS 669E- 1 Chromogenic E. coli LAB-AGAR™ 100 g
PS 669E- 25 Chromogenic E. coli LAB-AGAR™ 25 kg
PS 589 Chromogenic E.coli 0157 LAB-AGAR™ 500 g
PS 589- 1 Chromogenic E.coli 0157 LAB-AGAR™ 100 g
PS 589- 25 Chromogenic E.coli 0157 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 670E Chromogenic ECC LAB-AGAR™ 500 g
PS 670E- 1 Chromogenic ECC LAB-AGAR™ 100 g
PS 670E- 25 Chromogenic ECC LAB-AGAR™ 25 kg
PS 671E Chromogenic Enterobacter sakazakki LAB-AGAR™ 500 g
PS 671E- 1 Chromogenic Enterobacter sakazakki LAB-AGAR™ 100 g
PS 671E- 25 Chromogenic Enterobacter sakazakki LAB-AGAR™ 25 kg
PS 673E Chromogenic Enterococcus faecium LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 673E- 1 Chromogenic Enterococcus faecium LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 673E- 25 Chromogenic Enterococcus faecium LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 672E Chromogenic Enterococcus LAB-AGAR™ 500 g
PS 672E- 1 Chromogenic Enterococcus LAB-AGAR™ 100 g
PS 672E- 25 Chromogenic Enterococcus LAB-AGAR™ 25 kg
PS 674E Chromogenic Klebsiella LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 674E- 1 Chromogenic Klebsiella LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 674E- 25 Chromogenic Klebsiella LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 165 Chromogenic Listeria acc.to Ottaviani and Agostii LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 165- 1 Chromogenic Listeria acc.to Ottaviani and Agostii LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 165- 25 Chromogenic Listeria acc.to Ottaviani and Agostii LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 224 Chromogenic Pseudomonas LAB-AGAR™ 500 g
PS 224- 1 Chromogenic Pseudomonas LAB-AGAR™ 100 g
PS 224- 25 Chromogenic Pseudomonas LAB-AGAR™ 25 kg
PS 598 Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ 500 g
PS 598- 1 Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ 100 g
PS 598- 25 Chromogenic Salmonella LAB-AGAR™ 25 kg
PS 135 Chromogenic TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB -AGAR™ 500 g
PS 135- 1 Chromogenic TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB -AGAR™ 100 g
PS 135- 25 Chromogenic TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB -AGAR™ 25 kg
PS 677E Chromogenic UTI LAB-AGAR™ 500 g
PS 677E- 1 Chromogenic UTI LAB-AGAR™ 100 g
PS 677E- 25 Chromogenic UTI LAB-AGAR™ 25 kg
PS 274 Chromogenic Vibrio LAB-AGAR™ 500 g
PS 274- 1 Chromogenic Vibrio LAB-AGAR™ 100 g
PS 274- 25 Chromogenic Vibrio LAB-AGAR™ 25 kg
PS 530 Citrate acc.to Christensen LAB AGAR TM 500 g
PS 530- 1 Citrate acc.to Christensen LAB AGAR TM 100 g
PS 530- 25 Citrate acc.to Christensen LAB AGAR TM 25 kg
PS 253 Clark Medium 500 g
PS 253- 1 Clark Medium 100 g
PS 253- 25 Clark Medium 25 kg
PS 678E Clausen Medium 500 g
PS 678E- 1 Clausen Medium 100 g
PS 678E- 25 Clausen Medium 25 kg
PS 34 CLED LAB-AGAR™ 500 g
PS 34- 1 CLED LAB-AGAR™ 100 g
PS 34- 25 CLED LAB-AGAR™ 25 kg
PS 646E CLED LAB-AGAR™ 500 g
PS 646E- 1 CLED LAB-AGAR™ 100 g
PS 646E- 25 CLED LAB-AGAR™ 25 kg
PS 647E CLED LAB-AGAR™ w. Andrade`s Indicator 500 g
PS 647E- 1 CLED LAB-AGAR™ w. Andrade`s Indicator 100 g
PS 647E- 25 CLED LAB-AGAR™ w. Andrade`s Indicator 25 kg
PS 113 CLED with Andrade Indicator LAB-AGAR™ 500 g
PS 113- 1 CLED with Andrade Indicator LAB-AGAR™ 100 g
PS 113- 2 CLED with Andrade Indicator LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1039E Clostridium Broth 500 g
PS 1039E- 1 Clostridium Broth 100 g
PS 1039E- 25 Clostridium Broth 25 kg
PS 679E Clostridium Difficile LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 679E- 1 Clostridium Difficile LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 679E- 25 Clostridium Difficile LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 176 Clostridium difficile LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 176- 1 Clostridium difficile LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 176- 25 Clostridium difficile LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 190 Columbia CNA LAB-AGAR™ 500 g
PS 190- 1 Columbia CNA LAB-AGAR™ 100 g
PS 190- 25 Columbia CNA LAB-AGAR™ 25 kg
PS 06 Columbia LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 06- 1 Columbia LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 06- 25 Columbia LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 682E Cooked Meat Medium 500 g
PS 682E- 1 Cooked Meat Medium 100 g
PS 682E- 25 Cooked Meat Medium 25 kg
PS 683E Corn Meal LAB-AGAR™ 500 g
PS 683E- 1 Corn Meal LAB-AGAR™ 100 g
PS 683E- 25 Corn Meal LAB-AGAR™ 25 kg
PS 276 Cronobacter Selective Broth (CSB) Base 500 g
PS 276- 1 Cronobacter Selective Broth (CSB) Base 100 g
PS 276- 25 Cronobacter Selective Broth (CSB) Base 25 kg
PS 684E Cystine Heart LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 684E- 1 Cystine Heart LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 684E- 25 Cystine Heart LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 686E Czapek Dox Broth 500 g
PS 686E- 1 Czapek Dox Broth 100 g
PS 686E- 25 Czapek Dox Broth 25 kg
PS 28 Czapek Dox LAB-AGAR™ 500 g
PS 28- 1 Czapek Dox LAB-AGAR™ 100 g
PS 28- 25 Czapek Dox LAB-AGAR™ 25 kg
PS 280 Czapek-Dox Modified Broth 500 g
PS 280- 1 Czapek-Dox Modified Broth 100 g
PS 280- 25 Czapek-Dox Modified Broth 25 kg
PS 687E D.C.L.S. LAB-AGAR™ 500 g
PS 687E- 1 D.C.L.S. LAB-AGAR™ 100 g
PS 687E- 25 D.C.L.S. LAB-AGAR™ 25 kg
PS 688E D.T.M. LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 688E- 1 D.T.M. LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 688E- 25 D.T.M. LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 187 D/E Neutralising Broth (acc.to USP) 500 g
PS 187- 1 D/E Neutralising Broth (acc.to USP) 100 g
PS 187- 25 D/E Neutralising Broth (acc.to USP) 25 kg
PS 335 Decarboxylase Moeller Broth Base 500 g
PS 335- 1 Decarboxylase Moeller Broth Base 100 g
PS 335- 25 Decarboxylase Moeller Broth Base 25 kg
PS 690E Decarboxylase Test Medium Base Falkow 500 g
PS 690E- 1 Decarboxylase Test Medium Base Falkow 100 g
PS 690E- 25 Decarboxylase Test Medium Base Falkow 25 kg
PS 586 Dermatophytes LAB AGARTM 500 g
PS 586- 1 Dermatophytes LAB AGARTM 100 g
PS 586- 25 Dermatophytes LAB AGARTM 25 kg
PS 693E Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ 500 g
PS 693E- 1 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ 100 g
PS 693E- 25 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 694E Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 694E- 1 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 694E- 25 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 39 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ 500 g
PS 39- 1 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ 100 g
PS 39- 25 Desoxycholate Citrate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 691E Desoxycholate LAB-AGAR™ 500 g
PS 691E- 1 Desoxycholate LAB-AGAR™ 100 g
PS 691E- 25 Desoxycholate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 695E Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 695E- 1 Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 695E- 25 Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 40 Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 40- 1 Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 40- 25 Desoxycholate Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 692E Desoxycholate Leifson LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 692E- 1 Desoxycholate Leifson LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 692E- 25 Desoxycholate Leifson LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 696E DEV Lactose Broth 500 g
PS 696E- 1 DEV Lactose Broth 100 g
PS 696E- 25 DEV Lactose Broth 25 kg
PS 697E Dextrose Broth 500 g
PS 697E- 1 Dextrose Broth 100 g
PS 697E- 25 Dextrose Broth 25 kg
PS 699E Dextrose Peptone Broth 500 g
PS 699E- 1 Dextrose Peptone Broth 100 g
PS 699E- 25 Dextrose Peptone Broth 25 kg
PS 698E Dextrose Peptone LAB-AGAR™ 500 g
PS 698E- 1 Dextrose Peptone LAB-AGAR™ 100 g
PS 698E- 25 Dextrose Peptone LAB-AGAR™ 25 kg
PS 700E Dextrose Proteose Peptone LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 700E- 1 Dextrose Proteose Peptone LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 700E- 25 Dextrose Proteose Peptone LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 702E Dextrose Tryptone Broth 500 g
PS 702E- 1 Dextrose Tryptone Broth 100 g
PS 702E- 25 Dextrose Tryptone Broth 25 kg
PS 701E Dextrose Tryptone LAB-AGAR™ 500 g
PS 701E- 1 Dextrose Tryptone LAB-AGAR™ 100 g
PS 701E- 25 Dextrose Tryptone LAB-AGAR™ 25 kg
PS 230 Diagnostic Sensitivity Test LAB-AGAR™ 500 g
PS 230- 1 Diagnostic Sensitivity Test LAB-AGAR™ 100 g
PS 230- 25 Diagnostic Sensitivity Test LAB-AGAR™ 25 kg
PS 168 Dichloran Glicerol DG 18 LAB-AGAR™ 500 g
PS 168- 1 Dichloran Glicerol DG 18 LAB-AGAR™ 100 g
PS 168- 25 Dichloran Glicerol DG 18 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 704E Dichloran Glycerol Medium Base 500 g
PS 704E- 1 Dichloran Glycerol Medium Base 100 g
PS 704E- 25 Dichloran Glycerol Medium Base 25 kg
PS 706E Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) LAB-AGAR™ 500 g
PS 706E- 1 Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) LAB-AGAR™ 100 g
PS 706E- 25 Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 705E Dichloran w. Rose Bengal Medium Base 500 g
PS 705E- 1 Dichloran w. Rose Bengal Medium Base 100 g
PS 705E- 25 Dichloran w. Rose Bengal Medium Base 25 kg
PS 707E Differential Clostridial Broth Modified 500 g
PS 707E- 1 Differential Clostridial Broth Modified 100 g
PS 707E- 25 Differential Clostridial Broth Modified 25 kg
PS 708E Differential Reinforced Clostridial Broth Base 500 g
PS 708E- 1 Differential Reinforced Clostridial Broth Base 100 g
PS 708E- 25 Differential Reinforced Clostridial Broth Base 25 kg
PS 709E DNAse Test LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 709E- 1 DNAse Test LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 709E- 25 DNAse Test LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 50 DNAse Test LAB-AGAR™ 500 g
PS 50- 1 DNAse Test LAB-AGAR™ 100 g
PS 50- 25 DNAse Test LAB-AGAR™ 25 kg
PS 136 DRBC LAB-AGAR™ 500 g
PS 136- 1 DRBC LAB-AGAR™ 100 g
PS 136- 25 DRBC LAB-AGAR™ 25 kg
PS 220 DRCM Broth (Differential Clostridial Medium) 500 g
PS 220- 1 DRCM Broth (Differential Clostridial Medium) 100 g
PS 220- 25 DRCM Broth (Differential Clostridial Medium) 25 kg
PS 710E Drigalski Litmus Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 710E- 1 Drigalski Litmus Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 710E- 25 Drigalski Litmus Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 121 E. coli Chromogenic Medium 500 g
PS 121- 1 E. coli Chromogenic Medium 100 g
PS 121- 25 E. coli Chromogenic Medium 25 kg
PS 80 E.S.T.Y Medium 500 g
PS 80- 1 E.S.T.Y Medium 100 g
PS 80- 25 E.S.T.Y Medium 25 kg
PS 711E EC Broth 500 g
PS 711E- 1 EC Broth 100 g
PS 711E- 25 EC Broth 25 kg
PS 51 EC Medium 500 g
PS 51- 1 EC Medium 100 g
PS 51- 25 EC Medium 25 kg
PS 552 Edwards LAB-AGAR™ 500 g
PS 552- 1 Edwards LAB-AGAR™ 100 g
PS 552- 25 Edwards LAB-AGAR™ 25 kg
PS 712E Edward's Medium Modified 500 g
PS 712E- 1 Edward's Medium Modified 100 g
PS 712E- 25 Edward's Medium Modified 25 kg
PS 171 EE Broth 500 g
PS 171- 1 EE Broth 100 g
PS 171- 25 EE Broth 25 kg
PS 713E EE Broth Mossel 500 g
PS 713E- 1 EE Broth Mossel 100 g
PS 713E- 25 EE Broth Mossel 25 kg
PS 76 Eijkman Lactose Medium 500 g
PS 76- 1 Eijkman Lactose Medium 100 g
PS 76- 25 Eijkman Lactose Medium 25 kg
PS 715E EMB LAB-AGAR™ 500 g
PS 715E- 1 EMB LAB-AGAR™ 100 g
PS 715E- 25 EMB LAB-AGAR™ 25 kg
PS 716E EMB Levin LAB-AGAR™ 500 g
PS 716E- 1 EMB Levin LAB-AGAR™ 100 g
PS 716E- 25 EMB Levin LAB-AGAR™ 25 kg
PS 717E Endo LAB-AGAR™ 500 g
PS 717E- 1 Endo LAB-AGAR™ 100 g
PS 717E- 25 Endo LAB-AGAR™ 25 kg
PS 718E Endo LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 718E- 1 Endo LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 718E- 25 Endo LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 29 Endo LAB-AGAR™ 500 g
PS 29- 1 Endo LAB-AGAR™ 100 g
PS 29- 25 Endo LAB-AGAR™ 25 kg
PS 195 Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ 500 g
PS 195- 1 Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ 100 g
PS 195- 25 Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ 25 kg
PS 110 Enrichment Broth 500 g
PS 110- 1 Enrichment Broth 100 g
PS 110- 25 Enrichment Broth 25 kg
PS 109 Enrichment LAB-AGAR™ 500 g
PS 109- 1 Enrichment LAB-AGAR™ 100 g
PS 109- 25 Enrichment LAB-AGAR™ 25 kg
PS 95 Enterococcus Confirmatory LAB-AGAR™ 500 g
PS 95- 1 Enterococcus Confirmatory LAB-AGAR™ 100 g
PS 95- 25 Enterococcus Confirmatory LAB-AGAR™ 25 kg
PS 41 Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™ 500 g
PS 41- 1 Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™ 100 g
PS 41- 25 Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™ 25 kg
PS 173 ESIA LAB-AGAR™ (Enterobacter sakazakii) 500 g
PS 173- 1 ESIA LAB-AGAR™ (Enterobacter sakazakii) 100 g
PS 173- 25 ESIA LAB-AGAR™ (Enterobacter sakazakii) 25 kg
PS 719E Ethyl Violet Azide EVA Broth 500 g
PS 719E- 1 Ethyl Violet Azide EVA Broth 100 g
PS 719E- 25 Ethyl Violet Azide EVA Broth 25 kg
PS 42 Eugon LAB-AGAR™ 500 g
PS 42- 1 Eugon LAB-AGAR™ 100 g
PS 42- 25 Eugon LAB-AGAR™ 25 kg
PS 721E Eugonic Broth 500 g
PS 721E- 1 Eugonic Broth 100 g
PS 721E- 25 Eugonic Broth 25 kg
PS 720E Eugonic LAB-AGAR™ 500 g
PS 720E- 1 Eugonic LAB-AGAR™ 100 g
PS 720E- 25 Eugonic LAB-AGAR™ 25 kg
PS 722E Eugonic LT 100 Broth Base 500 g
PS 722E- 1 Eugonic LT 100 Broth Base 100 g
PS 722E- 25 Eugonic LT 100 Broth Base 25 kg
PS 83 EVA Broth 500 g
PS 83- 1 EVA Broth 100 g
PS 83- 25 EVA Broth 25 kg
PS 53 Ewing Malonate Modified Broth 500 g
PS 53- 1 Ewing Malonate Modified Broth 100 g
PS 53- 25 Ewing Malonate Modified Broth 25 kg
PS 356 Fastidious Anaerobe Broth 500 g
PS 356- 1 Fastidious Anaerobe Broth 100 g
PS 356- 25 Fastidious Anaerobe Broth 25 kg
PS 364 Fastidious Anaerobe LAB AGAR™ 500 g
PS 364- 1 Fastidious Anaerobe LAB AGAR™ 100 g
PS 364- 25 Fastidious Anaerobe LAB AGAR™ 25 kg
PS 93 Fecal Coliforms Broth Base 500 g
PS 93- 1 Fecal Coliforms Broth Base 100 g
PS 93- 25 Fecal Coliforms Broth Base 25 kg
PS 87 Fecal Coliforms LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 87- 1 Fecal Coliforms LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 87- 25 Fecal Coliforms LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 723E Folic Acid Assay Medium 500 g
PS 723E- 1 Folic Acid Assay Medium 100 g
PS 723E- 25 Folic Acid Assay Medium 25 kg
PS 101 Fraser Broth Base 500 g
PS 101- 1 Fraser Broth Base 100 g
PS 101- 25 Fraser Broth Base 25 kg
PS 99 Fraser Listeria Enrichment Broth Base 500 g
PS 99- 1 Fraser Listeria Enrichment Broth Base 100 g
PS 99- 25 Fraser Listeria Enrichment Broth Base 25 kg
PS 726E Fraser Secondary Enrichment Broth Base 500 g
PS 726E- 1 Fraser Secondary Enrichment Broth Base 100 g
PS 726E- 25 Fraser Secondary Enrichment Broth Base 25 kg
PS 727E G.C. LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 727E- 1 G.C. LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 727E- 25 G.C. LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 139 G.C. LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 139- 1 G.C. LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 139- 25 G.C. LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 728E Gassner Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 728E- 1 Gassner Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 728E- 25 Gassner Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 729E GBS Medium Base 500 g
PS 729E- 1 GBS Medium Base 100 g
PS 729E- 25 GBS Medium Base 25 kg
PS 1034E Gelatin LAB-AGAR™ 500 g
PS 1034E- 1 Gelatin LAB-AGAR™ 100 g
PS 1034E- 25 Gelatin LAB-AGAR™ 25 kg
PS 112 Gelatin Lactose Medium 500 g
PS 112- 1 Gelatin Lactose Medium 100 g
PS 112- 25 Gelatin Lactose Medium 25 kg
PS 731E Giolitti-Cantoni Broth Base with Polysorbate 500 g
PS 731E- 1 Giolitti-Cantoni Broth Base with Polysorbate 100 g
PS 731E- 25 Giolitti-Cantoni Broth Base with Polysorbate 25 kg
PS 148 Giolitti-Cantoni with Polysorbate Broth 500 g
PS 148- 1 Giolitti-Cantoni with Polysorbate Broth 100 g
PS 148- 25 Giolitti-Cantoni with Polysorbate Broth 25 kg
PS 54 Giolitti-Cantoni without Polysorbate Broth 500 g
PS 54- 1 Giolitti-Cantoni without Polysorbate Broth 100 g
PS 54- 25 Giolitti-Cantoni without Polysorbate Broth 25 kg
PS 733E Glucose Broth 500 g
PS 733E- 1 Glucose Broth 100 g
PS 733E- 25 Glucose Broth 25 kg
PS 500 Glucose LAB AGARTM 500 g
PS 500- 1 Glucose LAB AGARTM 100 g
PS 500- 25 Glucose LAB AGARTM 25 kg
PS 117 Glucose Chloramphenicol Broth 500 g
PS 117- 1 Glucose Chloramphenicol Broth 100 g
PS 117- 25 Glucose Chloramphenicol Broth 25 kg
PS 732E Glucose LAB-AGAR™ 500 g
PS 732E- 1 Glucose LAB-AGAR™ 100 g
PS 732E- 25 Glucose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 268 GLUCOSE OF MEDIUM acc. to ISO 21528-2:2017-07 500 g
PS 268- 1 GLUCOSE OF MEDIUM acc. to ISO 21528-2:2017-07 100 g
PS 268- 25 GLUCOSE OF MEDIUM acc. to ISO 21528-2:2017-07 25 kg
PS 223 GSP LAB-AGAR™ 500 g
PS 223- 1 GSP LAB-AGAR™ 100 g
PS 223- 25 GSP LAB-AGAR™ 25 kg
PS 182 Haemophilus Test LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 182- 1 Haemophilus Test LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 182- 25 Haemophilus Test LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 100 Half Fraser Broth Base 500 g
PS 100- 1 Half Fraser Broth Base 100 g
PS 100- 25 Half Fraser Broth Base 25 kg
PS 736E Hartley's Digest Broth 500 g
PS 736E- 1 Hartley's Digest Broth 100 g
PS 736E- 25 Hartley's Digest Broth 25 kg
PS 216 HC LAB-AGAR™ BASE 500 g
PS 216- 1 HC LAB-AGAR™ BASE 100 g
PS 216- 25 HC LAB-AGAR™ BASE 25 kg
PS 737E Heart Infusion LAB-AGAR™ 500 g
PS 737E- 1 Heart Infusion LAB-AGAR™ 100 g
PS 737E- 25 Heart Infusion LAB-AGAR™ 25 kg
PS 738E Hektoen Enteric LAB-AGAR™ 500 g
PS 738E- 1 Hektoen Enteric LAB-AGAR™ 100 g
PS 738E- 25 Hektoen Enteric LAB-AGAR™ 25 kg
PS 07 Hektoen LAB-AGAR™ 500 g
PS 07- 1 Hektoen LAB-AGAR™ 100 g
PS 07- 25 Hektoen LAB-AGAR™ 25 kg
PS 739E High Salt Nutrient LAB-AGAR™ 500 g
PS 739E- 1 High Salt Nutrient LAB-AGAR™ 100 g
PS 739E- 25 High Salt Nutrient LAB-AGAR™ 25 kg
PS 740E High Salt Peptone Yeast Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 740E- 1 High Salt Peptone Yeast Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 740E- 25 High Salt Peptone Yeast Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 554 Hoyle's Medium Base 500 g
PS 554- 1 Hoyle's Medium Base 100 g
PS 554- 25 Hoyle's Medium Base 25 kg
PS 744E Hugh Leifson w. Glucose Medium 500 g
PS 744E- 1 Hugh Leifson w. Glucose Medium 100 g
PS 744E- 25 Hugh Leifson w. Glucose Medium 25 kg
PS 55 Indol Nitrate Medium 500 g
PS 55- 1 Indol Nitrate Medium 100 g
PS 55- 25 Indol Nitrate Medium 25 kg
PS 745E Indol Nitrate Medium 500 g
PS 745E- 1 Indol Nitrate Medium 100 g
PS 745E- 25 Indol Nitrate Medium 25 kg
PS 746E Inositol Brilliant Green Bile LAB-AGAR™ 500 g
PS 746E- 1 Inositol Brilliant Green Bile LAB-AGAR™ 100 g
PS 746E- 25 Inositol Brilliant Green Bile LAB-AGAR™ 25 kg
PS 747E Iron Sulphite LAB-AGAR™ 500 g
PS 747E- 1 Iron Sulphite LAB-AGAR™ 100 g
PS 747E- 25 Iron Sulphite LAB-AGAR™ 25 kg
PS 748E Islams GBS Medium Base 500 g
PS 748E- 1 Islams GBS Medium Base 100 g
PS 748E- 25 Islams GBS Medium Base 25 kg
PS 239 ISO-SENSITEST LAB-AGAR™ 500 g
PS 239- 1 ISO-SENSITEST LAB-AGAR™ 100 g
PS 239- 25 ISO-SENSITEST LAB-AGAR™ 25 kg
PS 749E ITC Broth Base 500 g
PS 749E- 1 ITC Broth Base 100 g
PS 749E- 25 ITC Broth Base 25 kg
PS 169 ITC Broth Base 500 g
PS 169- 1 ITC Broth Base 100 g
PS 169- 25 ITC Broth Base 25 kg
PS 750E IUT Mycobacteria Medium Base 500 g
PS 750E- 1 IUT Mycobacteria Medium Base 100 g
PS 750E- 25 IUT Mycobacteria Medium Base 25 kg
PS 751E K.R.A.N.E.P. LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 751E- 1 K.R.A.N.E.P. LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 751E- 25 K.R.A.N.E.P. LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 123 KAA Confirmatory LAB-AGAR™ 500 g
PS 123- 1 KAA Confirmatory LAB-AGAR™ 100 g
PS 123- 25 KAA Confirmatory LAB-AGAR™ 25 kg
PS 752E Kanamycin Esculin Azide LAB-AGAR™ 500 g
PS 752E- 1 Kanamycin Esculin Azide LAB-AGAR™ 100 g
PS 752E- 25 Kanamycin Esculin Azide LAB-AGAR™ 25 kg
PS 754E Karmali Campylobacter LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 754E- 1 Karmali Campylobacter LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 754E- 25 Karmali Campylobacter LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 178 Karmali LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 178- 1 Karmali LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 178- 25 Karmali LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 545 KCN Broth Base 500 g
PS 545- 1 KCN Broth Base 100 g
PS 545- 25 KCN Broth Base 25 kg
PS 756E KF Streptococcal acc. to Kranner Broth Base 500 g
PS 756E- 1 KF Streptococcal acc. to Kranner Broth Base 100 g
PS 756E- 25 KF Streptococcal acc. to Kranner Broth Base 25 kg
PS 755E KF Streptococcal acc. to Kranner LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 755E- 1 KF Streptococcal acc. to Kranner LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 755E- 25 KF Streptococcal acc. to Kranner LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 757E KF Streptococcal Bromocresol Purple LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 757E- 1 KF Streptococcal Bromocresol Purple LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 757E- 25 KF Streptococcal Bromocresol Purple LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 124 KF Streptococcal LAB-AGAR™ 500 g
PS 124- 1 KF Streptococcal LAB-AGAR™ 100 g
PS 124- 25 KF Streptococcal LAB-AGAR™ 25 kg
PS 758E Kimming Fungi LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 758E- 1 Kimming Fungi LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 758E- 25 Kimming Fungi LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 759E King Medium Base 500 g
PS 759E- 1 King Medium Base 100 g
PS 759E- 25 King Medium Base 25 kg
PS 760E Kligler Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 760E- 1 Kligler Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 760E- 25 Kligler Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 761E Kligler Iron LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 761E- 1 Kligler Iron LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 761E- 25 Kligler Iron LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 188 Kligler Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 188- 1 Kligler Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 188- 25 Kligler Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 08 Kligler Iron LAB-AGAR™ acc.to ISO 10273 500 g
PS 08- 1 Kligler Iron LAB-AGAR™ acc.to ISO 10273 100 g
PS 08- 25 Kligler Iron LAB-AGAR™ acc.to ISO 10273 25 kg
PS 762E Kohn Medium No. 1 500 g
PS 762E- 1 Kohn Medium No. 1 100 g
PS 762E- 25 Kohn Medium No. 1 25 kg
PS 763E Kohn Medium No.2(100 g) 500 g
PS 763E- 1 Kohn Medium No.2(100 g) 100 g
PS 763E- 25 Kohn Medium No.2(100 g) 25 kg
PS 30 Koser Citrate Broth 500 g
PS 30- 1 Koser Citrate Broth 100 g
PS 30- 25 Koser Citrate Broth 25 kg
PS 764E Koser Citrate Medium 500 g
PS 764E- 1 Koser Citrate Medium 100 g
PS 764E- 25 Koser Citrate Medium 25 kg
PS 765E L.S. Differential Medium Base 500 g
PS 765E- 1 L.S. Differential Medium Base 100 g
PS 765E- 25 L.S. Differential Medium Base 25 kg
PS 766E Lactic Acid Bacteria LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 766E- 1 Lactic Acid Bacteria LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 766E- 25 Lactic Acid Bacteria LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 767E Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base 500 g
PS 767E- 1 Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base 100 g
PS 767E- 25 Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base 25 kg
PS 35 Lactose Broth 500 g
PS 35- 1 Lactose Broth 100 g
PS 35- 25 Lactose Broth 25 kg
PS 768E Lactose Broth 500 g
PS 768E- 1 Lactose Broth 100 g
PS 768E- 25 Lactose Broth 25 kg
PS 770E Lactose Fluid Medium acc. to USP, EP,BP 500 g
PS 770E- 1 Lactose Fluid Medium acc. to USP, EP,BP 100 g
PS 770E- 25 Lactose Fluid Medium acc. to USP, EP,BP 25 kg
PS 769E Lactose Gelatin Medium Modified 500 g
PS 769E- 1 Lactose Gelatin Medium Modified 100 g
PS 769E- 25 Lactose Gelatin Medium Modified 25 kg
PS 162 Lactose Sulfite Broth Base 500 g
PS 162- 1 Lactose Sulfite Broth Base 100 g
PS 162- 25 Lactose Sulfite Broth Base 25 kg
PS 56 Lauryl Sulfate Broth 500 g
PS 56- 1 Lauryl Sulfate Broth 100 g
PS 56- 25 Lauryl Sulfate Broth 25 kg
PS 116 Lauryl Sulphate LAB-AGAR™ 500 g
PS 116- 1 Lauryl Sulphate LAB-AGAR™ 100 g
PS 116- 25 Lauryl Sulphate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 772E Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base, Modified 500 g
PS 772E- 1 Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base, Modified 100 g
PS 772E- 25 Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base, Modified 25 kg
PS 771E Lauryl Tryptose Broth 500 g
PS 771E- 1 Lauryl Tryptose Broth 100 g
PS 771E- 25 Lauryl Tryptose Broth 25 kg
PS 773E Lauryl Tryptose Mannitol Tryptophan Broth 500 g
PS 773E- 1 Lauryl Tryptose Mannitol Tryptophan Broth 100 g
PS 773E- 25 Lauryl Tryptose Mannitol Tryptophan Broth 25 kg
PS 31 LB Broth 500 g
PS 31- 1 LB Broth 100 g
PS 31- 25 LB Broth 25 kg
PS 09 LB LAB-AGAR™ 500 g
PS 09- 1 LB LAB-AGAR™ 100 g
PS 09- 25 LB LAB-AGAR™ 25 kg
PS 420 LEB Broth 500 g
PS 420- 1 LEB Broth 100 g
PS 420- 25 LEB Broth 25 kg
PS 774E Lees Multidifferential LAB-AGAR™ 500 g
PS 774E- 1 Lees Multidifferential LAB-AGAR™ 100 g
PS 774E- 25 Lees Multidifferential LAB-AGAR™ 25 kg
PS 775E Legionella B.C.Y.E. LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 775E- 1 Legionella B.C.Y.E. LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 775E- 25 Legionella B.C.Y.E. LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 163 Legionella CYE LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 163- 1 Legionella CYE LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 163- 25 Legionella CYE LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 777E Letheen Broth 500 g
PS 777E- 1 Letheen Broth 100 g
PS 777E- 25 Letheen Broth 25 kg
PS 778E Letheen Broth Modified 500 g
PS 778E- 1 Letheen Broth Modified 100 g
PS 778E- 25 Letheen Broth Modified 25 kg
PS 776E Letheen LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 776E- 1 Letheen LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 776E- 25 Letheen LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 152 Letheen Modified LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 152- 1 Letheen Modified LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 152- 25 Letheen Modified LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 779E Letheen w. Triton X100 Broth 500 g
PS 779E- 1 Letheen w. Triton X100 Broth 100 g
PS 779E- 25 Letheen w. Triton X100 Broth 25 kg
PS 247 Leuconostoc LAB-AGAR™ 500 g
PS 247- 1 Leuconostoc LAB-AGAR™ 100 g
PS 247- 25 Leuconostoc LAB-AGAR™ 25 kg
PS 235 Levine`a LAB-AGAR™ 500 g
PS 235- 1 Levine`a LAB-AGAR™ 100 g
PS 235- 25 Levine`a LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1049E Lima Bean LAB-AGAR™ 500 g
PS 1049E- 1 Lima Bean LAB-AGAR™ 100 g
PS 1049E- 25 Lima Bean LAB-AGAR™ 25 kg
PS 104 Listeria acc.to Oxford LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 104- 1 Listeria acc.to Oxford LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 104- 25 Listeria acc.to Oxford LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 102 Listeria acc.to Palcam LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 102- 1 Listeria acc.to Palcam LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 102- 25 Listeria acc.to Palcam LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 781E Listeria Enrichment acc. to FDA Broth 500 g
PS 781E- 1 Listeria Enrichment acc. to FDA Broth 100 g
PS 781E- 25 Listeria Enrichment acc. to FDA Broth 25 kg
PS 209 Listeria Enrichment acc.to Lovett Broth Base (TSYEB) 500 g
PS 209- 1 Listeria Enrichment acc.to Lovett Broth Base (TSYEB) 100 g
PS 209- 25 Listeria Enrichment acc.to Lovett Broth Base (TSYEB) 25 kg
PS 210 Listeria Enrichment UVM Broth Base 500 g
PS 210- 1 Listeria Enrichment UVM Broth Base 100 g
PS 210- 25 Listeria Enrichment UVM Broth Base 25 kg
PS 783E Listeria Motility Medium 500 g
PS 783E- 1 Listeria Motility Medium 100 g
PS 783E- 25 Listeria Motility Medium 25 kg
PS 786E Listeria Selective acc. FDA Broth Base 500 g
PS 786E- 1 Listeria Selective acc. FDA Broth Base 100 g
PS 786E- 25 Listeria Selective acc. FDA Broth Base 25 kg
PS 785E Listeria Selective Twin Pack LAB-AGAR™ 500 g
PS 785E- 1 Listeria Selective Twin Pack LAB-AGAR™ 100 g
PS 785E- 25 Listeria Selective Twin Pack LAB-AGAR™ 25 kg
PS 787E Litmus Milk Medium 500 g
PS 787E- 1 Litmus Milk Medium 100 g
PS 787E- 25 Litmus Milk Medium 25 kg
PS 129 Liver Broth 500 g
PS 129- 1 Liver Broth 100 g
PS 129- 25 Liver Broth 25 kg
PS 788E Liver Broth 500 g
PS 788E- 1 Liver Broth 100 g
PS 788E- 25 Liver Broth 25 kg
PS 789E Liver Meat LAB-AGAR™ 500 g
PS 789E- 1 Liver Meat LAB-AGAR™ 100 g
PS 789E- 25 Liver Meat LAB-AGAR™ 25 kg
PS 241 Lowenstein-Jensen Medium Base 500 g
PS 241- 1 Lowenstein-Jensen Medium Base 100 g
PS 241- 25 Lowenstein-Jensen Medium Base 25 kg
PS 588 LPB Medium 500 g
PS 588- 1 LPB Medium 100 g
PS 588- 25 LPB Medium 25 kg
PS 588 LPB Medium 500 g
PS 588- 1 LPB Medium 100 g
PS 588- 25 LPB Medium 25 kg
PS 302 LPT Dilution Broth 500 g
PS 302- 1 LPT Dilution Broth 100 g
PS 302- 25 LPT Dilution Broth 25 kg
PS 310 LT100 Eugon Broth 500 g
PS 310- 1 LT100 Eugon Broth 100 g
PS 310- 25 LT100 Eugon Broth 25 kg
PS 792E Luria Bertani Broth, Miller 500 g
PS 792E- 1 Luria Bertani Broth, Miller 100 g
PS 792E- 25 Luria Bertani Broth, Miller 25 kg
PS 791E Luria Bertani LAB-AGAR™ Miller 500 g
PS 791E- 1 Luria Bertani LAB-AGAR™ Miller 100 g
PS 791E- 25 Luria Bertani LAB-AGAR™ Miller 25 kg
PS 273 Lyngby Iron LAB-AGAR 500 g
PS 273- 1 Lyngby Iron LAB-AGAR 100 g
PS 273- 25 Lyngby Iron LAB-AGAR 25 kg
PS 273 Lyngby Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 273- 1 Lyngby Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 273- 25 Lyngby Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 793E Lysine Decarboxylase Broth 500 g
PS 793E- 1 Lysine Decarboxylase Broth 100 g
PS 793E- 25 Lysine Decarboxylase Broth 25 kg
PS 150 Lysine Decarboxylase Broth 500 g
PS 150- 1 Lysine Decarboxylase Broth 100 g
PS 150- 25 Lysine Decarboxylase Broth 25 kg
PS 57 Lysine Decarboxylase Broth acc.to ISO 6579 500 g
PS 57- 1 Lysine Decarboxylase Broth acc.to ISO 6579 100 g
PS 57- 25 Lysine Decarboxylase Broth acc.to ISO 6579 25 kg
PS 794E Lysine Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 794E- 1 Lysine Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 794E- 25 Lysine Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 167 Lysine Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 167- 1 Lysine Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 167- 25 Lysine Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 795E Lysine Medium Base 500 g
PS 795E- 1 Lysine Medium Base 100 g
PS 795E- 25 Lysine Medium Base 25 kg
PS 798E M 17 acc. to Terzaghi Broth 500 g
PS 798E- 1 M 17 acc. to Terzaghi Broth 100 g
PS 798E- 25 M 17 acc. to Terzaghi Broth 25 kg
PS 797E M 17 w/o Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 797E- 1 M 17 w/o Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 797E- 25 M 17 w/o Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 103 M-17 acc. to Terzaghi LAB-AGAR™ 500 g
PS 103- 1 M-17 acc. to Terzaghi LAB-AGAR™ 100 g
PS 103- 25 M-17 acc. to Terzaghi LAB-AGAR™ 25 kg
PS 108 M-17 Broth 500 g
PS 108- 1 M-17 Broth 100 g
PS 108- 25 M-17 Broth 25 kg
PS 12 Mac Conkey Broth 500 g
PS 12- 1 Mac Conkey Broth 100 g
PS 12- 25 Mac Conkey Broth 25 kg
PS 10 Mac Conkey LAB-AGAR™ 500 g
PS 10- 1 Mac Conkey LAB-AGAR™ 100 g
PS 10- 25 Mac Conkey LAB-AGAR™ 25 kg
PS 183 Mac Conkey Nr 1 LAB-AGAR™ acc.to USP 500 g
PS 183- 1 Mac Conkey Nr 1 LAB-AGAR™ acc.to USP 100 g
PS 183- 25 Mac Conkey Nr 1 LAB-AGAR™ acc.to USP 25 kg
PS 11 Mac Conkey Nr 2 LAB-AGAR™ 500 g
PS 11- 1 Mac Conkey Nr 2 LAB-AGAR™ 100 g
PS 11- 25 Mac Conkey Nr 2 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 802E Mac Conkey Purple w. Taurocholate Broth 500 g
PS 802E- 1 Mac Conkey Purple w. Taurocholate Broth 100 g
PS 802E- 25 Mac Conkey Purple w. Taurocholate Broth 25 kg
PS 803E Mac Conkey Purple w/o Taurocholate Broth 500 g
PS 803E- 1 Mac Conkey Purple w/o Taurocholate Broth 100 g
PS 803E- 25 Mac Conkey Purple w/o Taurocholate Broth 25 kg
PS 805E Mac Conkey Sorbitol LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 805E- 1 Mac Conkey Sorbitol LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 805E- 25 Mac Conkey Sorbitol LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 804E Mac Conkey w. Neutral Red Broth 500 g
PS 804E- 1 Mac Conkey w. Neutral Red Broth 100 g
PS 804E- 25 Mac Conkey w. Neutral Red Broth 25 kg
PS 111 Mac Conkey w/o crystal violet and w/o sodium chloride LAB-AGAR™ 500 g
PS 111- 1 Mac Conkey w/o crystal violet and w/o sodium chloride LAB-AGAR™ 100 g
PS 111- 25 Mac Conkey w/o crystal violet and w/o sodium chloride LAB-AGAR™ 25 kg
PS 800E Mac Conkey w/o CV LAB-AGAR™ 500 g
PS 800E- 1 Mac Conkey w/o CV LAB-AGAR™ 100 g
PS 800E- 25 Mac Conkey w/o CV LAB-AGAR™ 25 kg
PS 801E Mac Conkey w/o CV LAB-AGAR™ acc. USP 500 g
PS 801E- 1 Mac Conkey w/o CV LAB-AGAR™ acc. USP 100 g
PS 801E- 25 Mac Conkey w/o CV LAB-AGAR™ acc. USP 25 kg
PS 806E Malachite Green Broth 500 g
PS 806E- 1 Malachite Green Broth 100 g
PS 806E- 25 Malachite Green Broth 25 kg
PS 807E Malonate Broth 500 g
PS 807E- 1 Malonate Broth 100 g
PS 807E- 25 Malonate Broth 25 kg
PS 808E Malonate Broth Ewing Modified 500 g
PS 808E- 1 Malonate Broth Ewing Modified 100 g
PS 808E- 25 Malonate Broth Ewing Modified 25 kg
PS 78 Malt Extract Broth 500 g
PS 78- 1 Malt Extract Broth 100 g
PS 78- 25 Malt Extract Broth 25 kg
PS 810E Malt Extract Broth 500 g
PS 810E- 1 Malt Extract Broth 100 g
PS 810E- 25 Malt Extract Broth 25 kg
PS 809E Malt Extract LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 809E- 1 Malt Extract LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 809E- 25 Malt Extract LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 77 Malt Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 77- 1 Malt Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 77- 25 Malt Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 260 Malt Extract Peptone LAB-AGAR™ 500 g
PS 260- 1 Malt Extract Peptone LAB-AGAR™ 100 g
PS 260- 25 Malt Extract Peptone LAB-AGAR™ 25 kg
PS 811E Mannitol Lysine LAB-AGAR™ 500 g
PS 811E- 1 Mannitol Lysine LAB-AGAR™ 100 g
PS 811E- 25 Mannitol Lysine LAB-AGAR™ 25 kg
PS 186 Mannitol Salt acc.to Chapman LAB-AGAR™ (acc.to USP) 500 g
PS 186- 1 Mannitol Salt acc.to Chapman LAB-AGAR™ (acc.to USP) 100 g
PS 186- 25 Mannitol Salt acc.to Chapman LAB-AGAR™ (acc.to USP) 25 kg
PS 256 Mannitol Salt Broth 500 g
PS 256- 1 Mannitol Salt Broth 100 g
PS 256- 2 Mannitol Salt Broth 25 kg
PS 13 Mannitol Salt LAB-AGAR™ 500 g
PS 13- 1 Mannitol Salt LAB-AGAR™ 100 g
PS 13- 25 Mannitol Salt LAB-AGAR™ 25 kg
PS 813E Mannitol Selenite Broth 500 g
PS 813E- 1 Mannitol Selenite Broth 100 g
PS 813E- 25 Mannitol Selenite Broth 25 kg
PS 815E M-Broth 500 g
PS 815E- 1 M-Broth 100 g
PS 815E- 25 M-Broth 25 kg
PS 816E Mc Bridge Listeria LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 816E- 1 Mc Bridge Listeria LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 816E- 25 Mc Bridge Listeria LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 817E M-CP LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 817E- 1 M-CP LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 817E- 25 M-CP LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 138 m-CP LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 138- 1 m-CP LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 138- 25 m-CP LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 232 MEA LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 16212 500 g
PS 232- 1 MEA LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 16212 100 g
PS 232- 25 MEA LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 16212 25 kg
PS 819E M-Endo Broth 500 g
PS 819E- 1 M-Endo Broth 100 g
PS 819E- 25 M-Endo Broth 25 kg
PS 818E M-Endo LES LAB-AGAR™ 500 g
PS 818E- 1 M-Endo LES LAB-AGAR™ 100 g
PS 818E- 25 M-Endo LES LAB-AGAR™ 25 kg
PS 820E M-Enterococcus LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 820E- 1 M-Enterococcus LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 820E- 25 M-Enterococcus LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 822E M-FC Broth Base 500 g
PS 822E- 1 M-FC Broth Base 100 g
PS 822E- 25 M-FC Broth Base 25 kg
PS 821E M-FC LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 821E- 1 M-FC LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 821E- 25 M-FC LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 238 MICROBIAL CONTENT TEST LAB-AGAR™ 500 g
PS 238- 1 MICROBIAL CONTENT TEST LAB-AGAR™ 100 g
PS 238- 25 MICROBIAL CONTENT TEST LAB-AGAR™ 25 kg
PS 824E Middlebrook 7H9 Broth Base 500 g
PS 824E- 1 Middlebrook 7H9 Broth Base 100 g
PS 824E- 25 Middlebrook 7H9 Broth Base 25 kg
PS 823E Middlebrook 7H9 LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 823E- 1 Middlebrook 7H9 LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 823E- 25 Middlebrook 7H9 LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 825E MIL Medium 500 g
PS 825E- 1 MIL Medium 100 g
PS 825E- 25 MIL Medium 25 kg
PS 826E Milk LAB-AGAR™ 500 g
PS 826E- 1 Milk LAB-AGAR™ 100 g
PS 826E- 25 Milk LAB-AGAR™ 25 kg
PS 827E Milk w. Cetrimide Twin Pack LAB-AGAR™ 500 g
PS 827E- 1 Milk w. Cetrimide Twin Pack LAB-AGAR™ 100 g
PS 827E- 25 Milk w. Cetrimide Twin Pack LAB-AGAR™ 25 kg
PS 323 Mineral Glutamate Modified Medium 500 g
PS 323- 1 Mineral Glutamate Modified Medium 100 g
PS 323- 25 Mineral Glutamate Modified Medium 25 kg
PS 828E Minerals Glutamate Twin Pack LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 828E- 1 Minerals Glutamate Twin Pack LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 828E- 25 Minerals Glutamate Twin Pack LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 58 MIO LAB-AGAR™ 500 g
PS 58- 1 MIO LAB-AGAR™ 100 g
PS 58- 25 MIO LAB-AGAR™ 25 kg
PS 830E Mitis salivarius LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 830E- 1 Mitis salivarius LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 830E- 25 Mitis salivarius LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 831E MIU Medium Base 500 g
PS 831E- 1 MIU Medium Base 100 g
PS 831E- 25 MIU Medium Base 25 kg
PS 540 MKTTn BROTH BASE 500 g
PS 540- 1 MKTTn BROTH BASE 100 g
PS 540- 25 MKTTn BROTH BASE 25 kg
PS 832E M-Lauryl Sulphate Broth 500 g
PS 832E- 1 M-Lauryl Sulphate Broth 100 g
PS 832E- 25 M-Lauryl Sulphate Broth 25 kg
PS198 m-LST Broth Base 500 g
PS198- 1 m-LST Broth Base 100 g
PS198- 25 m-LST Broth Base 25 kg
PS 833E M-MacConkey Broth 500 g
PS 833E- 1 M-MacConkey Broth 100 g
PS 833E- 25 M-MacConkey Broth 25 kg
PS 86 Mossel EE Broth 500 g
PS 86- 1 Mossel EE Broth 100 g
PS 86- 25 Mossel EE Broth 25 kg
PS 829E Motility Indole Ornithine Medium 500 g
PS 829E- 1 Motility Indole Ornithine Medium 100 g
PS 829E- 25 Motility Indole Ornithine Medium 25 kg
PS 536 Motility LAB-AGAR™ acc.to ISO 11290 500 g
PS 536- 1 Motility LAB-AGAR™ acc.to ISO 11290 100 g
PS 536- 25 Motility LAB-AGAR™ acc.to ISO 11290 25 kg
PS 516 Motility LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 500 g
PS 516- 1 Motility LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 100 g
PS 516- 25 Motility LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 25 kg
PS 115 Motility Nitrate Medium Base 500 g
PS 115- 1 Motility Nitrate Medium Base 100 g
PS 115- 25 Motility Nitrate Medium Base 25 kg
PS 834E Motility Nitrate Medium Buffered 500 g
PS 834E- 1 Motility Nitrate Medium Buffered 100 g
PS 834E- 25 Motility Nitrate Medium Buffered 25 kg
PS 835E Motility Test Medium 500 g
PS 835E- 1 Motility Test Medium 100 g
PS 835E- 25 Motility Test Medium 25 kg
PS 60 MRS Broth 500 g
PS 60- 1 MRS Broth 100 g
PS 60- 25 MRS Broth 25 kg
PS 271 MRS LAB-AGAR pH 5,7 500 g
PS 271- 1 MRS LAB-AGAR pH 5,7 100 g
PS 271- 25 MRS LAB-AGAR pH 5,7 25 kg
PS 59 MRS LAB-AGAR™ 500 g
PS 59- 1 MRS LAB-AGAR™ 100 g
PS 59- 25 MRS LAB-AGAR™ 25 kg
PS 837E MRS Lactobacillus LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 837E- 1 MRS Lactobacillus LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 837E- 25 MRS Lactobacillus LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 92 MRVP Medium 500 g
PS 92- 1 MRVP Medium 100 g
PS 92- 25 MRVP Medium 25 kg
PS 839E MR-VP Medium acc. to ISO 6579 500 g
PS 839E- 1 MR-VP Medium acc. to ISO 6579 100 g
PS 839E- 25 MR-VP Medium acc. to ISO 6579 25 kg
PS 203 MSRV Medium Base 500 g
PS 203- 1 MSRV Medium Base 100 g
PS 203- 25 MSRV Medium Base 25 kg
PS 550 m-TSB Broth (w. nowobiocin) 500 g
PS 550- 1 m-TSB Broth (w. nowobiocin) 100 g
PS 550- 25 m-TSB Broth (w. nowobiocin) 25 kg
PS 197 m-TSB Broth Base 500 g
PS 197- 1 m-TSB Broth Base 100 g
PS 197- 25 m-TSB Broth Base 25 kg
PS 840E MUD SF Broth Base 500 g
PS 840E- 1 MUD SF Broth Base 100 g
PS 840E- 25 MUD SF Broth Base 25 kg
PS 79 Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ 500 g
PS 79- 1 Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ 100 g
PS 79- 25 Mueller Hinton 2 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 15 Mueller Hinton Broth 500 g
PS 15- 1 Mueller Hinton Broth 100 g
PS 15- 25 Mueller Hinton Broth 25 kg
PS 84 Mueller Kauffman Broth Base 500 g
PS 84- 1 Mueller Kauffman Broth Base 100 g
PS 84- 25 Mueller Kauffman Broth Base 25 kg
PS 147 Mueller Kaufman w. Novobiocin and Brilliant Green Broth Base acc. to ISO 6579 500 g
PS 147- 1 Mueller Kaufman w. Novobiocin and Brilliant Green Broth Base acc. to ISO 6579 100 g
PS 147- 25 Mueller Kaufman w. Novobiocin and Brilliant Green Broth Base acc. to ISO 6579 25 kg
PS 844E MUG EC Broth Modified 500 g
PS 844E- 1 MUG EC Broth Modified 100 g
PS 844E- 25 MUG EC Broth Modified 25 kg
PS 845E MUG Lauryl Sulphate Broth Modified 500 g
PS 845E- 1 MUG Lauryl Sulphate Broth Modified 100 g
PS 845E- 25 MUG Lauryl Sulphate Broth Modified 25 kg
PS 846E MUG Mac Conkey LAB-AGAR™ 500 g
PS 846E- 1 MUG Mac Conkey LAB-AGAR™ 100 g
PS 846E- 25 MUG Mac Conkey LAB-AGAR™ 25 kg
PS 847E MUG Plate Count LAB-AGAR™ 500 g
PS 847E- 1 MUG Plate Count LAB-AGAR™ 100 g
PS 847E- 25 MUG Plate Count LAB-AGAR™ 25 kg
PS 848E MUG Violet Red Bile LAB-AGAR™ 500 g
PS 848E- 1 MUG Violet Red Bile LAB-AGAR™ 100 g
PS 848E- 25 MUG Violet Red Bile LAB-AGAR™ 25 kg
PS 161 Mycobiotic LAB-AGAR™ 500 g
PS 161- 1 Mycobiotic LAB-AGAR™ 100 g
PS 161- 25 Mycobiotic LAB-AGAR™ 25 kg
PS 850E Mycoplasma PPLO Broth Base 500 g
PS 850E- 1 Mycoplasma PPLO Broth Base 100 g
PS 850E- 25 Mycoplasma PPLO Broth Base 25 kg
PS 849E Mycoplasma PPLO LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 849E- 1 Mycoplasma PPLO LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 849E- 25 Mycoplasma PPLO LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 852E Neutralizing Fluid Medium 500 g
PS 852E- 1 Neutralizing Fluid Medium 100 g
PS 852E - 25 Neutralizing Fluid Medium 25 kg
PS 853E Niacin Assay Medium 500 g
PS 853E- 1 Niacin Assay Medium 100 g
PS 853E- 25 Niacin Assay Medium 25 kg
PS 854E Nitrate Broth 500 g
PS 854E- 1 Nitrate Broth 100 g
PS 854E- 25 Nitrate Broth 25 kg
PS 1040E Nitrate LAB-AGAR™ 500 g
PS 1040E- 1 Nitrate LAB-AGAR™ 100 g
PS 1040E- 25 Nitrate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 315 NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR BASE MODIFIED 500 g
PS 315- 1 NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR BASE MODIFIED 100 g
PS 315- 25 NOCIVE BREWERS BACTERIA AGAR BASE MODIFIED 25 kg
PS 480 NOCIVE BREWERS BACTERIA BROTH BASE MODIFIED 500 g
PS 480- 1 NOCIVE BREWERS BACTERIA BROTH BASE MODIFIED 100 g
PS 480- 25 NOCIVE BREWERS BACTERIA BROTH BASE MODIFIED 25 kg
PS 315 Nocive Brewers Bacteria LAB-AGAR™ Base Modified 500 g
PS 315- 1 Nocive Brewers Bacteria LAB-AGAR™ Base Modified 100 g
PS 315- 25 Nocive Brewers Bacteria LAB-AGAR™ Base Modified 25 kg
PS 865E Nutrient 1% Peptone Broth 500 g
PS 865E- 1 Nutrient 1% Peptone Broth 100 g
PS 865E- 25 Nutrient 1% Peptone Broth 25 kg
PS 859E Nutrient at pH 6,8 LAB-AGAR™ 500 g
PS 859E- 1 Nutrient at pH 6,8 LAB-AGAR™ 100 g
PS 859E- 25 Nutrient at pH 6,8 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 864E Nutrient at pH 6,9 Broth 500 g
PS 864E- 1 Nutrient at pH 6,9 Broth 100 g
PS 864E- 25 Nutrient at pH 6,9 Broth 25 kg
PS 860E Nutrient at pH 7,0 LAB-GAR TM 500 g
PS 860E- 1 Nutrient at pH 7,0 LAB-GAR TM 100 g
PS 860E- 25 Nutrient at pH 7,0 LAB-GAR TM 25 kg
PS 90 Nutrient Broth 500 g
PS 90- 1 Nutrient Broth 100 g
PS 90- 25 Nutrient Broth 25 kg
PS 863E Nutrient Broth 500 g
PS 863E- 1 Nutrient Broth 100 g
PS 863E- 25 Nutrient Broth 25 kg
PS 204 Nutrient Broth No 2 500 g
PS 204- 1 Nutrient Broth No 2 100 g
PS 204- 25 Nutrient Broth No 2 25 kg
PS 61 Nutrient Gelatin 500 g
PS 61- 1 Nutrient Gelatin 100 g
PS 61- 25 Nutrient Gelatin 25 kg
PS 866E Nutrient Gelatin 500 g
PS 866E- 1 Nutrient Gelatin 100 g
PS 866E- 25 Nutrient Gelatin 25 kg
PS 507 Nutrient Glucose Broth 500 g
PS 507- 1 Nutrient Glucose Broth 100 g
PS 507- 25 Nutrient Glucose Broth 25 kg
PS 855E Nutrient LAB-AGAR™ 500 g
PS 855E- 1 Nutrient LAB-AGAR™ 100 g
PS 855E- 25 Nutrient LAB-AGAR™ 25 kg
PS 856E Nutrient LAB-AGAR™ acc. ISO 13270 500 g
PS 856E- 1 Nutrient LAB-AGAR™ acc. ISO 13270 100 g
PS 856E- 25 Nutrient LAB-AGAR™ acc. ISO 13270 25 kg
PS 85 Nutrient LAB-AGAR™ 500 g
PS 85- 1 Nutrient LAB-AGAR™ 100 g
PS 85- 25 Nutrient LAB-AGAR™ 25 kg
PS 166 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to ISO 21528 500 g
PS 166- 1 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to ISO 21528 100 g
PS 166- 25 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to ISO 21528 25 kg
PS 194 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to ISO 9308-1 500 g
PS 194- 1 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to ISO 9308-1 100 g
PS 194- 25 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to ISO 9308-1 25 kg
PS 156 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to EN 12780; ISO 16266 500 g
PS 156- 1 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to EN 12780; ISO 16266 100 g
PS 156- 25 Nutrient LAB-AGAR™ acc.to EN 12780; ISO 16266 25 kg
PS 858E Nutrient No 2 LAB-AGAR™ 500 g
PS 858E- 1 Nutrient No 2 LAB-AGAR™ 100 g
PS 858E- 25 Nutrient No 2 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 857E Nutrient Oxidase LAB-AGAR™ 500 g
PS 857E- 1 Nutrient Oxidase LAB-AGAR™ 100 g
PS 857E- 25 Nutrient Oxidase LAB-AGAR™ 25 kg
PS 861E Nutrient Semisolid LAB-AGAR™ 500 g
PS 861E- 1 Nutrient Semisolid LAB-AGAR™ 100 g
PS 861E- 25 Nutrient Semisolid LAB-AGAR™ 25 kg
PS 862E Nutrient w. Manganese LAB-AGAR™ 500 g
PS 862E- 1 Nutrient w. Manganese LAB-AGAR™ 100 g
PS 862E- 25 Nutrient w. Manganese LAB-AGAR™ 25 kg
PS 126 O.G.A. LAB-AGAR™ 500 g
PS 126- 1 O.G.A. LAB-AGAR™ 100 g
PS 126- 25 O.G.A. LAB-AGAR™ 25 kg
PS 75 OF Basal Medium (Hugh Leifson) 500 g
PS 75- 1 OF Basal Medium (Hugh Leifson) 100 g
PS 75- 25 OF Basal Medium (Hugh Leifson) 25 kg
PS 867E OF Basal Staphylococcus Medium 500 g
PS 867E- 1 OF Basal Staphylococcus Medium 100 g
PS 867E- 25 OF Basal Staphylococcus Medium 25 kg
PS 265 Orange Serum LAB-AGAR™ 500 g
PS 265- 1 Orange Serum LAB-AGAR™ 100 g
PS 265- 25 Orange Serum LAB-AGAR™ 25 kg
PS 869E Ornithine Decarboxylase Broth 500 g
PS 869E- 1 Ornithine Decarboxylase Broth 100 g
PS 869E- 25 Ornithine Decarboxylase Broth 25 kg
PS 286 ORSIM LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 286- 1 ORSIM LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 286- 25 ORSIM LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 157 Osmophilic LAB-AGAR™ 500 g
PS 157- 1 Osmophilic LAB-AGAR™ 100 g
PS 157- 25 Osmophilic LAB-AGAR™ 25 kg
PS 870E Oxacillin Resistance Sreening LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 870E- 1 Oxacillin Resistance Sreening LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 870E- 25 Oxacillin Resistance Sreening LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 871E Oxytetracycline Glucose Yeast Extract LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 871E- 1 Oxytetracycline Glucose Yeast Extract LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 871E- 25 Oxytetracycline Glucose Yeast Extract LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 277 Oxytetracycyline LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 277- 1 Oxytetracycyline LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 277- 25 Oxytetracycyline LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 299 Page'a Buffer Solution 500 g
PS 299- 1 Page'a Buffer Solution 100 g
PS 299- 25 Page'a Buffer Solution 25 kg
PS 882E Pantothenate Assay Medium 500 g
PS 882E- 1 Pantothenate Assay Medium 100 g
PS 882E- 25 Pantothenate Assay Medium 25 kg
PS 883E Park and Sanders Broth Base 500 g
PS 883E- 1 Park and Sanders Broth Base 100 g
PS 883E- 25 Park and Sanders Broth Base 25 kg
PS 261 PCA LAB-AGAR™ acc. to ISO 4833-2 500 g
PS 261- 1 PCA LAB-AGAR™ acc. to ISO 4833-2 100 g
PS 261- 25 PCA LAB-AGAR™ acc. to ISO 4833-2 25 kg
PS 1041E PE-2 Medium 500 g
PS 1041E- 1 PE-2 Medium 100 g
PS 1041E- 25 PE-2 Medium 25 kg
PS 1032E PEMBA LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1032E- 1 PEMBA LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1032E- 25 PEMBA LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 180 PEMBA Selective LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 180- 1 PEMBA Selective LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 180- 25 PEMBA Selective LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 127 Peptone Water 500 g
PS 127- 1 Peptone Water 100 g
PS 127- 25 Peptone Water 25 kg
PS 885E Peptone Water 500 g
PS 885E- 1 Peptone Water 100 g
PS 885E- 25 Peptone Water 25 kg
PS 887E Peptone Water w. Andrade Indicator 500 g
PS 887E- 1 Peptone Water w. Andrade Indicator 100 g
PS 887E- 25 Peptone Water w. Andrade Indicator 25 kg
PS 886E Peptone Water w. Phenol Red 500 g
PS 886E- 1 Peptone Water w. Phenol Red 100 g
PS 886E- 25 Peptone Water w. Phenol Red 25 kg
PS 105 Peptone Water with Lactose 500 g
PS 105- 1 Peptone Water with Lactose 100 g
PS 105- 25 Peptone Water with Lactose 25 kg
PS 889E Perfringens (OPSP) LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 889E- 1 Perfringens (OPSP) LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 889E- 25 Perfringens (OPSP) LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 888E Perfringens LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 888E- 1 Perfringens LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 888E- 25 Perfringens LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 181 pH 7,0 Pharmacopeia Diluent 500 g
PS 181- 1 pH 7,0 Pharmacopeia Diluent 100 g
PS 181- 25 pH 7,0 Pharmacopeia Diluent 25 kg
PS 890E Phenol Red Broth Base 500 g
PS 890E- 1 Phenol Red Broth Base 100 g
PS 890E- 25 Phenol Red Broth Base 25 kg
PS 191 Phenol Red Broth Base 500 g
PS 191- 1 Phenol Red Broth Base 100 g
PS 191- 25 Phenol Red Broth Base 25 kg
PS 891E Phenol Red Lactose Broth 500 g
PS 891E- 1 Phenol Red Lactose Broth 100 g
PS 891E- 25 Phenol Red Lactose Broth 25 kg
PS 1035E Phenol Red Sucrose Broth 500 g
PS 1035E- 1 Phenol Red Sucrose Broth 100 g
PS 1035E- 25 Phenol Red Sucrose Broth 25 kg
PS 892E Phenylalanine LAB-AGAR™ 500 g
PS 892E- 1 Phenylalanine LAB-AGAR™ 100 g
PS 892E- 25 Phenylalanine LAB-AGAR™ 25 kg
PS 62 Phenylalanine LAB-AGAR™ 500 g
PS 62- 1 Phenylalanine LAB-AGAR™ 100 g
PS 62- 25 Phenylalanine LAB-AGAR™ 25 kg
PS 893E Phenylalanine Malonate Broth 500 g
PS 893E- 1 Phenylalanine Malonate Broth 100 g
PS 893E- 25 Phenylalanine Malonate Broth 25 kg
PS 895E Phenylketonuria (PKU) Test LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 895E- 1 Phenylketonuria (PKU) Test LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 895E- 25 Phenylketonuria (PKU) Test LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 894E Phosphate Buffer acc. to ISO 16654 500 g
PS 894E- 1 Phosphate Buffer acc. to ISO 16654 100 g
PS 894E- 25 Phosphate Buffer acc. to ISO 16654 25 kg
PS 538 Pirazynamidase LAB-AGAR™ 500 g
PS 538- 1 Pirazynamidase LAB-AGAR™ 100 g
PS 538- 25 Pirazynamidase LAB-AGAR™ 25 kg
PS 897E Plate Count Tryptone Glucose Yeast Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 897E- 1 Plate Count Tryptone Glucose Yeast Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 897E- 25 Plate Count Tryptone Glucose Yeast Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 898E PLET B. anthracis LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 898E- 1 PLET B. anthracis LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 898E- 25 PLET B. anthracis LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 899E Potassium Cyanide w/o KCN Broth Base 500 g
PS 899E- 1 Potassium Cyanide w/o KCN Broth Base 100 g
PS 899E- 25 Potassium Cyanide w/o KCN Broth Base 25 kg
PS 1044E Potato Carrot LAB-AGAR™ 500 g
PS 1044E- 1 Potato Carrot LAB-AGAR™ 100 g
PS 1044E- 25 Potato Carrot LAB-AGAR™ 25 kg
PS 231 Potato Dextrose Broth 500 g
PS 231- 1 Potato Dextrose Broth 100 g
PS 231- 25 Potato Dextrose Broth 25 kg
PS 900E Potato Dextrose LAB-AGAR™ acc. to USP 500 g
PS 900E- 1 Potato Dextrose LAB-AGAR™ acc. to USP 100 g
PS 900E- 25 Potato Dextrose LAB-AGAR™ acc. to USP 25 kg
PS 107 Potato Dextrose LAB-AGAR™ 500 g
PS 107- 1 Potato Dextrose LAB-AGAR™ 100 g
PS 107- 25 Potato Dextrose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1048E Potato Dextrose Sucrose LAB-AGAR™ 500 g
PS 1048E- 1 Potato Dextrose Sucrose LAB-AGAR™ 100 g
PS 1048E- 25 Potato Dextrose Sucrose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 140 PPLO w/o cristal violet LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 140- 1 PPLO w/o cristal violet LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 140- 25 PPLO w/o cristal violet LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 141 PPLO w/o cristal violet Broth Base 500 g
PS 141- 1 PPLO w/o cristal violet Broth Base 100 g
PS 141- 25 PPLO w/o cristal violet Broth Base 25 kg
PS 255 Preston Broth Base 500 g
PS 255- 1 Preston Broth Base 100 g
PS 255- 25 Preston Broth Base 25 kg
PS 901E Preston LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 901E- 1 Preston LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 901E- 25 Preston LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 902E PSB Broth Modified 500 g
PS 902E- 1 PSB Broth Modified 100 g
PS 902E- 25 PSB Broth Modified 25 kg
PS 903E Pseudomonas CFC LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 903E- 1 Pseudomonas CFC LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 903E- 25 Pseudomonas CFC LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 158 Pseudomonas CN LAB-AGAR™ Base (with cetrymide and nalidixic acid) 500 g
PS 158- 1 Pseudomonas CN LAB-AGAR™ Base (with cetrymide and nalidixic acid) 100 g
PS 158- 25 Pseudomonas CN LAB-AGAR™ Base (with cetrymide and nalidixic acid) 25 kg
PS 64 Pseudomonas F LAB-AGAR™ (KING B) 500 g
PS 64- 1 Pseudomonas F LAB-AGAR™ (KING B) 100 g
PS 64- 25 Pseudomonas F LAB-AGAR™ (KING B) 25 kg
PS 904E Pseudomonas Fluorescein LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 904E- 1 Pseudomonas Fluorescein LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 904E- 25 Pseudomonas Fluorescein LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 184 Pseudomonas Isolation LAB-AGAR™ (acc. to USP) 500 g
PS 184- 1 Pseudomonas Isolation LAB-AGAR™ (acc. to USP) 100 g
PS 184- 25 Pseudomonas Isolation LAB-AGAR™ (acc. to USP) 25 kg
PS 189 Pseudomonas LAB-AGAR™ acc. to ISO EN 12780, ISO 16266 500 g
PS 189- 1 Pseudomonas LAB-AGAR™ acc. to ISO EN 12780, ISO 16266 100 g
PS 189- 25 Pseudomonas LAB-AGAR™ acc. to ISO EN 12780, ISO 16266 25 kg
PS 144 Pseudomonas LAB-AGAR™ Base (CFC) 500 g
PS 144- 1 Pseudomonas LAB-AGAR™ Base (CFC) 100 g
PS 144- 25 Pseudomonas LAB-AGAR™ Base (CFC) 25 kg
PS 592 Pseudomonas P LAB-AGAR™ - King A 500 g
PS 592- 1 Pseudomonas P LAB-AGAR™ - King A 100 g
PS 592- 25 Pseudomonas P LAB-AGAR™ - King A 25 kg
PS 905E Pseudomonas Pyocyanin LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 905E- 1 Pseudomonas Pyocyanin LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 905E- 25 Pseudomonas Pyocyanin LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 906E Purple Broth Base acc. ISO 11290 500 g
PS 906E- 1 Purple Broth Base acc. ISO 11290 100 g
PS 906E- 25 Purple Broth Base acc. ISO 11290 25 kg
PS 185 R2 LAB-AGAR™ (acc.to USP) 500 g
PS 185- 1 R2 LAB-AGAR™ (acc.to USP) 100 g
PS 185- 25 R2 LAB-AGAR™ (acc.to USP) 25 kg
PS 1042E R2A Broth 500 g
PS 1042E- 1 R2A Broth 100 g
PS 1042E- 25 R2A Broth 25 kg
PS 130 R2A LAB-AGAR™ 500 g
PS 130- 1 R2A LAB-AGAR™ 100 g
PS 130- 25 R2A LAB-AGAR™ 25 kg
PS 120 Raka-Ray LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 120- 1 Raka-Ray LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 120- 25 Raka-Ray LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 65 Rappaport Soy Broth 500 g
PS 65- 1 Rappaport Soy Broth 100 g
PS 65- 25 Rappaport Soy Broth 25 kg
PS 250 Rappaport Vassiliadis Broh acc. to European Pharmacopoeia 500 g
PS 250- 1 Rappaport Vassiliadis Broh acc. to European Pharmacopoeia 100 g
PS 250- 25 Rappaport Vassiliadis Broh acc. to European Pharmacopoeia 25 kg
PS 919E Rappaport Vassiliadis Broth acc. ISO 6340 500 g
PS 919E- 1 Rappaport Vassiliadis Broth acc. ISO 6340 100 g
PS 919E- 25 Rappaport Vassiliadis Broth acc. ISO 6340 25 kg
PS 907E Rappaport Vassiliadis Medium 500 g
PS 907E- 1 Rappaport Vassiliadis Medium 100 g
PS 907E- 25 Rappaport Vassiliadis Medium 25 kg
PS 908E Rappaport Vassiliadis Medium Modified 500 g
PS 908E- 1 Rappaport Vassiliadis Medium Modified 100 g
PS 908E- 25 Rappaport Vassiliadis Medium Modified 25 kg
PS 909E Rappaport Vassiliadis RVSM Broth 500 g
PS 909E- 1 Rappaport Vassiliadis RVSM Broth 100 g
PS 909E- 25 Rappaport Vassiliadis RVSM Broth 25 kg
PS 920E Rappaport Vassiliadis Soya Broth 500 g
PS 920E- 1 Rappaport Vassiliadis Soya Broth 100 g
PS 920E- 25 Rappaport Vassiliadis Soya Broth 25 kg
PS 910E Reincorfed Clostridial (RCA) LAB-AGAR™ 500 g
PS 910E- 1 Reincorfed Clostridial (RCA) LAB-AGAR™ 100 g
PS 910E- 25 Reincorfed Clostridial (RCA) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 142 Reincorfed Clostridial LAB-AGAR™ 500 g
PS 142- 1 Reincorfed Clostridial LAB-AGAR™ 100 g
PS 142- 25 Reincorfed Clostridial LAB-AGAR™ 25 kg
PS 143 Reincorfed Clostridial Medium 500 g
PS 143- 1 Reincorfed Clostridial Medium 100 g
PS 143- 25 Reincorfed Clostridial Medium 25 kg
PS 911E Renicorfed Clostridial (RCM)Broth 500 g
PS 911E- 1 Renicorfed Clostridial (RCM)Broth 100 g
PS 911E- 25 Renicorfed Clostridial (RCM)Broth 25 kg
PS 912E Rice Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 912E- 1 Rice Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 912E- 25 Rice Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 583 Ringer Solution 1/4 Strength 500 g
PS 583- 1 Ringer Solution 1/4 Strength 100 g
PS 583- 25 Ringer Solution 1/4 Strength 25 kg
PS 915E Rogosa Broth 500 g
PS 915E- 1 Rogosa Broth 100 g
PS 915E- 25 Rogosa Broth 25 kg
PS 914E Rogosa LAB-AGAR™ 500 g
PS 914E- 1 Rogosa LAB-AGAR™ 100 g
PS 914E- 25 Rogosa LAB-AGAR™ 25 kg
PS 318 Rogosa SL Broth 500 g
PS 318- 1 Rogosa SL Broth 100 g
PS 318- 2 Rogosa SL Broth 25 kg
PS 916E Rogosa SL LAB-AGAR™ 500 g
PS 916E- 1 Rogosa SL LAB-AGAR™ 100 g
PS 916E- 25 Rogosa SL LAB-AGAR™ 25 kg
PS 304 Rogosa SL LAB-AGAR™ 500 g
PS 304- 1 Rogosa SL LAB-AGAR™ 100 g
PS 304- 25 Rogosa SL LAB-AGAR™ 25 kg
PS 918E Rose Bengal Chloramphenicol LAB-AGAR™ 500 g
PS 918E- 1 Rose Bengal Chloramphenicol LAB-AGAR™ 100 g
PS 918E- 25 Rose Bengal Chloramphenicol LAB-AGAR™ 25 kg
PS 917E Rose Bengal LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 917E- 1 Rose Bengal LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 917E- 25 Rose Bengal LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 66 Rose Bengal LAB-AGAR™ 500 g
PS 66- 1 Rose Bengal LAB-AGAR™ 100 g
PS 66- 25 Rose Bengal LAB-AGAR™ 25 kg
PS 233 RPMI MOPS LAB-AGAR™ BASE 500 g
PS 233- 1 RPMI MOPS LAB-AGAR™ BASE 100 g
PS 233- 25 RPMI MOPS LAB-AGAR™ BASE 25 kg
PS 922E S. S. LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 922E- 1 S. S. LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 922E- 25 S. S. LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 227 Sabouraud 2% Dex. w. Chloramhenicol LAB-AGAR™ 500 g
PS 227- 1 Sabouraud 2% Dex. w. Chloramhenicol LAB-AGAR™ 100 g
PS 227- 25 Sabouraud 2% Dex. w. Chloramhenicol LAB-AGAR™ 25 kg
PS 923E Sabouraud 2% Dextrose LAB-AGAR™ Base Modified 500 g
PS 923E- 1 Sabouraud 2% Dextrose LAB-AGAR™ Base Modified 100 g
PS 923E- 25 Sabouraud 2% Dextrose LAB-AGAR™ Base Modified 25 kg
PS 924E Sabouraud 2% Maltose Broth 500 g
PS 924E- 1 Sabouraud 2% Maltose Broth 100 g
PS 924E- 25 Sabouraud 2% Maltose Broth 25 kg
PS 925E Sabouraud 4% Maltose LAB-AGAR™ 500 g
PS 925E- 1 Sabouraud 4% Maltose LAB-AGAR™ 100 g
PS 925E- 25 Sabouraud 4% Maltose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 146 Sabouraud Dextrose Broth 500 g
PS 146- 1 Sabouraud Dextrose Broth 100 g
PS 146- 25 Sabouraud Dextrose Broth 25 kg
PS 547 Sabouraud Dextrose 2% LAB -AGAR™ 500 g
PS 547- 1 Sabouraud Dextrose 2% LAB -AGAR™ 100 g
PS 547- 25 Sabouraud Dextrose 2% LAB -AGAR™ 25 kg
PS 16 Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™ 500 g
PS 16- 1 Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™ 100 g
PS 16- 25 Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 32 Sabouraud Dextrose w. Chloramphenicol LAB-AGAR™ 500 g
PS 32- 1 Sabouraud Dextrose w. Chloramphenicol LAB-AGAR™ 100 g
PS 32- 25 Sabouraud Dextrose w. Chloramphenicol LAB-AGAR™ 25 kg
PS 192 Sabouraud Dextrose w. Chloramphenicol LAB-AGAR™ (acc. to EU. PHARM) 500 g
PS 192- 1 Sabouraud Dextrose w. Chloramphenicol LAB-AGAR™ (acc. to EU. PHARM) 100 g
PS 192- 25 Sabouraud Dextrose w. Chloramphenicol LAB-AGAR™ (acc. to EU. PHARM) 25 kg
PS 94 Sabouraud Dextrose w.Chloramphenicol and Cycloheximide LAB-AGAR™ 500 g
PS 94- 1 Sabouraud Dextrose w.Chloramphenicol and Cycloheximide LAB-AGAR™ 100 g
PS 94- 25 Sabouraud Dextrose w.Chloramphenicol and Cycloheximide LAB-AGAR™ 25 kg
PS 248 Sabouraud Dextrose w.Chloramphenicol and Gentamycine LAB-AGAR™ 500 g
PS 248- 1 Sabouraud Dextrose w.Chloramphenicol and Gentamycine LAB-AGAR™ 100 g
PS 248- 25 Sabouraud Dextrose w.Chloramphenicol and Gentamycine LAB-AGAR™ 25 kg
PS 311 Sabouraud Fluid Medium 500 g
PS 311- 1 Sabouraud Fluid Medium 100 g
PS 311- 25 Sabouraud Fluid Medium 25 kg
PS 930E Sabouraud Fluid Medium 500 g
PS 930E- 1 Sabouraud Fluid Medium 100 g
PS 930E- 25 Sabouraud Fluid Medium 25 kg
PS 229 Sabouraud Maltose Broth 500 g
PS 229- 1 Sabouraud Maltose Broth 100 g
PS 229- 25 Sabouraud Maltose Broth 25 kg
PS 228 Sabouraud Maltose LAB-AGAR™ 500 g
PS 228- 1 Sabouraud Maltose LAB-AGAR™ 100 g
PS 228- 25 Sabouraud Maltose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 118 Saline Peptone Water (Maximum Recovery Diluent) 500 g
PS 118- 1 Saline Peptone Water (Maximum Recovery Diluent) 100 g
PS 118- 25 Saline Peptone Water (Maximum Recovery Diluent) 25 kg
PS 170 Salmonella / Shigella SSDC LAB-AGAR™ 500 g
PS 170- 1 Salmonella / Shigella SSDC LAB-AGAR™ 100 g
PS 170- 25 Salmonella / Shigella SSDC LAB-AGAR™ 25 kg
PS 931E Salmonella acc. to ÖNÖZ LAB-AGAR™ 500 g
PS 931E- 1 Salmonella acc. to ÖNÖZ LAB-AGAR™ 100 g
PS 931E- 25 Salmonella acc. to ÖNÖZ LAB-AGAR™ 25 kg
PS 240 SALMONELLA DIFFERENTIAL LAB-AGAR™ BASE (Rambach) 500 g
PS 240- 1 SALMONELLA DIFFERENTIAL LAB-AGAR™ BASE (Rambach) 100 g
PS 240- 25 SALMONELLA DIFFERENTIAL LAB-AGAR™ BASE (Rambach) 25 kg
PS 932E Salmonella Differential Twin Pack LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 932E- 1 Salmonella Differential Twin Pack LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 932E- 25 Salmonella Differential Twin Pack LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 17 Salmonella Shigella LAB-AGAR™ 500 g
PS 17- 1 Salmonella Shigella LAB-AGAR™ 100 g
PS 17- 25 Salmonella Shigella LAB-AGAR™ 25 kg
PS 933E Salt Meat Broth 500 g
PS 933E- 1 Salt Meat Broth 100 g
PS 933E- 25 Salt Meat Broth 25 kg
PS 934E Salt Polymixin Broth Base 500 g
PS 934E- 1 Salt Polymixin Broth Base 100 g
PS 934E- 25 Salt Polymixin Broth Base 25 kg
PS 19 Schaedler Broth 500 g
PS 19- 1 Schaedler Broth 100 g
PS 19- 25 Schaedler Broth 25 kg
PS 936E Schaedler Broth 500 g
PS 936E- 1 Schaedler Broth 100 g
PS 936E- 25 Schaedler Broth 25 kg
PS 935E Schaedler LAB-AGAR™ 500 g
PS 935E- 1 Schaedler LAB-AGAR™ 100 g
PS 935E- 25 Schaedler LAB-AGAR™ 25 kg
PS 18 Schaedler LAB-AGAR™ 500 g
PS 18- 1 Schaedler LAB-AGAR™ 100 g
PS 18- 25 Schaedler LAB-AGAR™ 25 kg
PS 317 SDA/LMDA 500 g
PS 317- 1 SDA/LMDA 100 g
PS 317- 25 SDA/LMDA 25 kg
PS 937E Selenite Broth Base 500 g
PS 937E- 1 Selenite Broth Base 100 g
PS 937E- 25 Selenite Broth Base 25 kg
PS 36 Selenite Cystine Broth 500 g
PS 36- 1 Selenite Cystine Broth 100 g
PS 36- 25 Selenite Cystine Broth 25 kg
PS 943E Semisolid LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 500 g
PS 943E- 1 Semisolid LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 100 g
PS 943E- 25 Semisolid LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 25 kg
PS 944E Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium, Modified 500 g
PS 944E- 1 Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium, Modified 100 g
PS 944E- 25 Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium, Modified 25 kg
PS 741E Sensitivity Test LAB-AGAR™ 500 g
PS 741E- 1 Sensitivity Test LAB-AGAR™ 100 g
PS 741E- 25 Sensitivity Test LAB-AGAR™ 25 kg
PS 742E Sensitivity Test No. 2 LAB-AGAR™ 500 g
PS 742E- 1 Sensitivity Test No. 2 LAB-AGAR™ 100 g
PS 742E- 25 Sensitivity Test No. 2 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 945E SFP LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 945E- 1 SFP LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 945E- 25 SFP LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 946E Shapton Medium 500 g
PS 946E- 1 Shapton Medium 100 g
PS 946E- 25 Shapton Medium 25 kg
PS 947E SIM Medium 500 g
PS 947E- 1 SIM Medium 100 g
PS 947E- 25 SIM Medium 25 kg
PS 948E Simmons Citrate LAB-AGAR™ 500 g
PS 948E- 1 Simmons Citrate LAB-AGAR™ 100 g
PS 948E- 25 Simmons Citrate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 20 Simmons Citrate LAB-AGAR™ 500 g
PS 20- 1 Simmons Citrate LAB-AGAR™ 100 g
PS 20- 25 Simmons Citrate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 949E Skim Milk LAB-AGAR™ Modified 500 g
PS 949E- 1 Skim Milk LAB-AGAR™ Modified 100 g
PS 949E- 25 Skim Milk LAB-AGAR™ Modified 25 kg
PS 950E Skim Milk Plate Count LAB-AGAR™ 500 g
PS 950E- 1 Skim Milk Plate Count LAB-AGAR™ 100 g
PS 950E- 25 Skim Milk Plate Count LAB-AGAR™ 25 kg
PS 67 Slanetz and Bartley LAB-AGAR™ 500 g
PS 67- 1 Slanetz and Bartley LAB-AGAR™ 100 g
PS 67- 25 Slanetz and Bartley LAB-AGAR™ 25 kg
PS 68 Sodium Selenite Broth 500 g
PS 68- 1 Sodium Selenite Broth 100 g
PS 68- 25 Sodium Selenite Broth 25 kg
PS 21 Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ 500 g
PS 21- 1 Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ 100 g
PS 21- 25 Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR™ 25 kg
PS 63 Sorbitol Peptone with Bile Salts (PSB) 500 g
PS 63- 1 Sorbitol Peptone with Bile Salts (PSB) 100 g
PS 63- 25 Sorbitol Peptone with Bile Salts (PSB) 25 kg
PS 133 Soy Tryptone LAB-AGAR™ 500 g
PS 133- 1 Soy Tryptone LAB-AGAR™ 100 g
PS 133- 25 Soy Tryptone LAB-AGAR™ 25 kg
PS 952E Soyabean Bile Broth Base Modified 500 g
PS 952E- 1 Soyabean Bile Broth Base Modified 100 g
PS 952E- 25 Soyabean Bile Broth Base Modified 25 kg
PS 953E Soyabean Bile w. Novobiocin Broth acc. ISO 16654 500 g
PS 953E- 1 Soyabean Bile w. Novobiocin Broth acc. ISO 16654 100 g
PS 953E- 25 Soyabean Bile w. Novobiocin Broth acc. ISO 16654 25 kg
PS 272 Soybean-Casein (SCDA) LAB-AGAR 500 g
PS 272- 1 Soybean-Casein (SCDA) LAB-AGAR 100 g
PS 272- 25 Soybean-Casein (SCDA) LAB-AGAR 25 kg
PS 954E SPS acc.to Angelott LAB-AGAR™ 500 g
PS 954E- 1 SPS acc.to Angelott LAB-AGAR™ 100 g
PS 954E- 25 SPS acc.to Angelott LAB-AGAR™ 25 kg
PS 37 Standard Methods (Plate Count Agar) LAB-AGAR™ 500 g
PS 37- 1 Standard Methods (Plate Count Agar) LAB-AGAR™ 100 g
PS 37- 25 Standard Methods (Plate Count Agar) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 38 Standard Methods w. powdered Milk LAB-AGAR™ 500 g
PS 38- 1 Standard Methods w. powdered Milk LAB-AGAR™ 100 g
PS 38- 25 Standard Methods w. powdered Milk LAB-AGAR™ 25 kg
PS 956E Standard Nutrient No 1 Broth 500 g
PS 956E- 1 Standard Nutrient No 1 Broth 100 g
PS 956E- 25 Standard Nutrient No 1 Broth 25 kg
PS 955E Standard Nutrient No 1 LAB-AGAR™ 500 g
PS 955E- 1 Standard Nutrient No 1 LAB-AGAR™ 100 g
PS 955E- 25 Standard Nutrient No 1 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 957E Staphylococcus No 110 LAB-AGAR™ 500 g
PS 957E- 1 Staphylococcus No 110 LAB-AGAR™ 100 g
PS 957E- 25 Staphylococcus No 110 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1033E Starch LAB-AGAR™ 500 g
PS 1033E- 1 Starch LAB-AGAR™ 100 g
PS 1033E- 25 Starch LAB-AGAR™ 25 kg
PS 958E Streptococcus agalactiae LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 958E- 1 Streptococcus agalactiae LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 958E- 25 Streptococcus agalactiae LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 959E Streptococcus Enrichment (SE ) Broth 500 g
PS 959E- 1 Streptococcus Enrichment (SE ) Broth 100 g
PS 959E- 25 Streptococcus Enrichment (SE ) Broth 25 kg
PS 70 Streptococcus Selective Broth 500 g
PS 70- 1 Streptococcus Selective Broth 100 g
PS 70- 25 Streptococcus Selective Broth 25 kg
PS 69 Streptococcus Selective LAB-AGAR™ 500 g
PS 69- 1 Streptococcus Selective LAB-AGAR™ 100 g
PS 69- 25 Streptococcus Selective LAB-AGAR™ 25 kg
PS 981E Stuart Transport Medium 500 g
PS 981E- 1 Stuart Transport Medium 100 g
PS 981E- 25 Stuart Transport Medium 25 kg
PS 960E Sulphate API w/o Sodium Lactate LAB-AGAR™ 500 g
PS 960E- 1 Sulphate API w/o Sodium Lactate LAB-AGAR™ 100 g
PS 960E- 25 Sulphate API w/o Sodium Lactate LAB-AGAR™ 25 kg
PS 961E Synthetic Sea Salt 500 g
PS 961E- 1 Synthetic Sea Salt 100 g
PS 961E- 25 Synthetic Sea Salt 25 kg
PS 962E T.A.T.Broth Base 500 g
PS 962E- 1 T.A.T.Broth Base 100 g
PS 962E- 25 T.A.T.Broth Base 25 kg
PS 135 TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB-AGAR™ 500 g
PS 135- 1 TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB-AGAR™ 100 g
PS 135- 25 TBX Tryptone Bile X-glucuronide LAB-AGAR™ 25 kg
PS 964E TCBS Cholera Medium 500 g
PS 964E- 1 TCBS Cholera Medium 100 g
PS 964E- 25 TCBS Cholera Medium 25 kg
PS 963E TCBS LAB-AGAR™ 500 g
PS 963E- 1 TCBS LAB-AGAR™ 100 g
PS 963E- 25 TCBS LAB-AGAR™ 25 kg
PS 71 TCBS LAB-AGAR™ 500 g
PS 71- 1 TCBS LAB-AGAR™ 100 g
PS 71- 25 TCBS LAB-AGAR™ 25 kg
PS 965E Teepol Twin Pack Broth Modified 500 g
PS 965E- 1 Teepol Twin Pack Broth Modified 100 g
PS 965E- 25 Teepol Twin Pack Broth Modified 25 kg
PS 967E Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth 500 g
PS 967E- 1 Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth 100 g
PS 967E- 25 Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth 25 kg
PS 971E Tetrathionate Crystal Violet Enrichment Broth 500 g
PS 971E- 1 Tetrathionate Crystal Violet Enrichment Broth 100 g
PS 971E- 25 Tetrathionate Crystal Violet Enrichment Broth 25 kg
PS 968E Tetrathionate w/o Brilliant Green Broth Base 500 g
PS 968E- 1 Tetrathionate w/o Brilliant Green Broth Base 100 g
PS 968E- 25 Tetrathionate w/o Brilliant Green Broth Base 25 kg
PS 972E Thayer Martin Medium Base 500 g
PS 972E- 1 Thayer Martin Medium Base 100 g
PS 972E- 25 Thayer Martin Medium Base 25 kg
PS 1043E Thermoacidurans LAB-AGAR™ 500 g
PS 1043E- 1 Thermoacidurans LAB-AGAR™ 100 g
PS 1043E- 25 Thermoacidurans LAB-AGAR™ 25 kg
PS 974E Thioglycollate Broth acc. to NIH 500 g
PS 974E- 1 Thioglycollate Broth acc. to NIH 100 g
PS 974E- 25 Thioglycollate Broth acc. to NIH 25 kg
PS 43 Thioglycollate Fluid Medium 500 g
PS 43- 1 Thioglycollate Fluid Medium 100 g
PS 43- 25 Thioglycollate Fluid Medium 25 kg
PS 973E Thioglycollate Fluid Medium acc.to USP 500 g
PS 973E- 1 Thioglycollate Fluid Medium acc.to USP 100 g
PS 973E- 25 Thioglycollate Fluid Medium acc.to USP 25 kg
PS 976E Thioglycollate Fluid w. Resazurin Medium 500 g
PS 976E- 1 Thioglycollate Fluid w. Resazurin Medium 100 g
PS 976E- 25 Thioglycollate Fluid w. Resazurin Medium 25 kg
PS 977E Thioglycollate w/o Indicator Medium 500 g
PS 977E- 1 Thioglycollate w/o Indicator Medium 100 g
PS 977E- 25 Thioglycollate w/o Indicator Medium 25 kg
PS 975E Thioglyocollate Enriched Broth 500 g
PS 975E- 1 Thioglyocollate Enriched Broth 100 g
PS 975E- 25 Thioglyocollate Enriched Broth 25 kg
PS 278 Tinsdale LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 278- 1 Tinsdale LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 278- 25 Tinsdale LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 978E Tinsdale LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 978E- 1 Tinsdale LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 978E- 25 Tinsdale LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 72 Todd Hewitt Broth 500 g
PS 72- 1 Todd Hewitt Broth 100 g
PS 72- 25 Todd Hewitt Broth 25 kg
PS 980E Tomato Juice LAB-AGAR™ 500 g
PS 980E- 1 Tomato Juice LAB-AGAR™ 100 g
PS 980E- 25 Tomato Juice LAB-AGAR™ 25 kg
PS 979E Tood Hewitt Broth 500 g
PS 979E- 1 Tood Hewitt Broth 100 g
PS 979E- 25 Tood Hewitt Broth 25 kg
PS 300 TOS MEDIUM Base 500 g
PS 300- 1 TOS MEDIUM Base 100 g
PS 300- 25 TOS MEDIUM Base 25 kg
PS 534 TPY Broth 500 g
PS 534- 1 TPY Broth 100 g
PS 534- 25 TPY Broth 25 kg
PS 982E Tributyrin LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 982E- 1 Tributyrin LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 982E- 25 Tributyrin LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 175 Trichomonas Medium Base 500 g
PS 175- 1 Trichomonas Medium Base 100 g
PS 175- 25 Trichomonas Medium Base 25 kg
PS 984E Triple Sugar Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 984E- 1 Triple Sugar Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 984E- 25 Triple Sugar Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 44 Triple Sugar Iron LAB-AGAR™ 500 g
PS 44- 1 Triple Sugar Iron LAB-AGAR™ 100 g
PS 44- 25 Triple Sugar Iron LAB-AGAR™ 25 kg
PS 23 Trypticasein Soy Broth (TSB) 500 g
PS 23- 1 Trypticasein Soy Broth (TSB) 100 g
PS 23- 25 Trypticasein Soy Broth (TSB) 25 kg
PS 22 Trypticasein Soy LAB-AGAR™ (TSA) 500 g
PS 22- 1 Trypticasein Soy LAB-AGAR™ (TSA) 100 g
PS 22- 25 Trypticasein Soy LAB-AGAR™ (TSA) 25 kg
PS 985E Tryptone Bile LAB-AGAR™ 500 g
PS 985E- 1 Tryptone Bile LAB-AGAR™ 100 g
PS 985E- 25 Tryptone Bile LAB-AGAR™ 25 kg
PS 987E Tryptone Glucose Beef Extract (TGBEA) LAB-AGAR™ 500 g
PS 987E- 1 Tryptone Glucose Beef Extract (TGBEA) LAB-AGAR™ 100 g
PS 987E- 25 Tryptone Glucose Beef Extract (TGBEA) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 988E Tryptone Glucose Extract (TGYEA) LAB-AGAR™ 500 g
PS 988E- 1 Tryptone Glucose Extract (TGYEA) LAB-AGAR™ 100 g
PS 988E- 25 Tryptone Glucose Extract (TGYEA) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 505 Tryptone Glucose Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 505- 1 Tryptone Glucose Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 505- 25 Tryptone Glucose Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 998E Tryptone Purple Yeast Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 998E- 1 Tryptone Purple Yeast Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 998E- 25 Tryptone Purple Yeast Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 989E Tryptone Salt Broth 500 g
PS 989E- 1 Tryptone Salt Broth 100 g
PS 989E- 25 Tryptone Salt Broth 25 kg
PS 992E Tryptone Soya Broth 500 g
PS 992E- 1 Tryptone Soya Broth 100 g
PS 992E- 25 Tryptone Soya Broth 25 kg
PS 991E Tryptone Soya + Lecithin + Tween 80 LAB-AGAR™ 500 g
PS 991E- 1 Tryptone Soya + Lecithin + Tween 80 LAB-AGAR™ 100 g
PS 991E- 25 Tryptone Soya + Lecithin + Tween 80 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 993E Tryptone Soya Yeast Extract (TSYEA) LAB-AGAR™ 500 g
PS 993E- 1 Tryptone Soya Yeast Extract (TSYEA) LAB-AGAR™ 100 g
PS 993E- 25 Tryptone Soya Yeast Extract (TSYEA) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 994E Tryptone Soya Yeast Extract (TSYEB) Broth 500 g
PS 994E- 1 Tryptone Soya Yeast Extract (TSYEB) Broth 100 g
PS 994E- 25 Tryptone Soya Yeast Extract (TSYEB) Broth 25 kg
PS 995E Tryptone Sucrose Tetrazolium (TSTA) LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 995E- 1 Tryptone Sucrose Tetrazolium (TSTA) LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 995E- 25 Tryptone Sucrose Tetrazolium (TSTA) LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 201 Tryptone Water 500 g
PS 201- 1 Tryptone Water 100 g
PS 201- 25 Tryptone Water 25 kg
PS 996E Tryptone Water acc. to ISO 7251 500 g
PS 996E- 1 Tryptone Water acc. to ISO 7252 100 g
PS 996E- 25 Tryptone Water acc. to ISO 7253 25 kg
PS 128 Tryptone with Bile Salts LAB-AGAR™ (TBA) 500 g
PS 128- 1 Tryptone with Bile Salts LAB-AGAR™ (TBA) 100 g
PS 128- 25 Tryptone with Bile Salts LAB-AGAR™ (TBA) 25 kg
PS 999E Tryptone Yeast Extract Cystine Sucrose LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 999E- 1 Tryptone Yeast Extract Cystine Sucrose LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 999E- 25 Tryptone Yeast Extract Cystine Sucrose LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 997E Tryptone Yeast Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 997E- 1 Tryptone Yeast Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 997E- 25 Tryptone Yeast Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 132 Tryptophan Culture Broth 500 g
PS 132- 1 Tryptophan Culture Broth 100 g
PS 132- 25 Tryptophan Culture Broth 25 kg
PS 1000E Tryptophan Medium 500 g
PS 1000E- 1 Tryptophan Medium 100 g
PS 1000E- 25 Tryptophan Medium 25 kg
PS 1002E Tryptose Blood LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1002E- 1 Tryptose Blood LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1002E- 25 Tryptose Blood LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 1003E Tryptose Broth 500 g
PS 1003E- 1 Tryptose Broth 100 g
PS 1003E- 25 Tryptose Broth 25 kg
PS 1001E Tryptose LAB-AGAR™ 500 g
PS 1001E- 1 Tryptose LAB-AGAR™ 100 g
PS 1001E- 25 Tryptose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 202 Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth 500 g
PS 202- 1 Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth 100 g
PS 202- 25 Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth 25 kg
PS 200 Tryptose Lauryl Sulfate MUG Broth 500 g
PS 200- 1 Tryptose Lauryl Sulfate MUG Broth 100 g
PS 200- 25 Tryptose Lauryl Sulfate MUG Broth 25 kg
PS 1004E Tryptose Phosphate Broth 500 g
PS 1004E- 1 Tryptose Phosphate Broth 100 g
PS 1004E- 25 Tryptose Phosphate Broth 25 kg
PS 1005E Tryptose Sulphite Neomycin LAB-AGAR™ 500 g
PS 1005E- 1 Tryptose Sulphite Neomycin LAB-AGAR™ 100 g
PS 1005E- 25 Tryptose Sulphite Neomycin LAB-AGAR™ 25 kg
PS 287 TSA + 4N LAB-AGAR™ 500 g
PS 287- 1 TSA + 4N LAB-AGAR™ 100 g
PS 287- 25 TSA + 4N LAB-AGAR™ 25 kg
PS 291 TSC LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 14189 500 g
PS 291- 1 TSC LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 14189 100 g
PS 291- 25 TSC LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 14189 25 kg
PS 96 TSC LAB-AGAR™ 500 g
PS 96- 1 TSC LAB-AGAR™ 100 g
PS 96- 25 TSC LAB-AGAR™ 25 kg
PS 91 TSN LAB-AGAR™ 500 g
PS 91- 1 TSN LAB-AGAR™ 100 g
PS 91- 25 TSN LAB-AGAR™ 25 kg
PS 193 TSYEA LAB-AGAR™ acc.to ISO 11290 500 g
PS 193- 1 TSYEA LAB-AGAR™ acc.to ISO 11290 100 g
PS 193- 25 TSYEA LAB-AGAR™ acc.to ISO 11290 25 kg
PS 125 TTC Tergitol-7 LAB-AGAR™ 500 g
PS 125- 1 TTC Tergitol-7 LAB-AGAR™ 100 g
PS 125- 25 TTC Tergitol-7 LAB-AGAR™ 25 kg
PS 264 UBA Universal Beer LAB-AGAR™ 500 g
PS 264- 1 UBA Universal Beer LAB-AGAR™ 100 g
PS 264- 25 UBA Universal Beer LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1008E Urea Broth 500 g
PS 1008E- 1 Urea Broth 100 g
PS 1008E- 25 Urea Broth 25 kg
PS 593 Urea Broth 500 g
PS 593- 1 Urea Broth 100 g
PS 593- 25 Urea Broth 25 kg
PS 1009E Urea Broth Base 500 g
PS 1009E- 1 Urea Broth Base 100 g
PS 1009E- 25 Urea Broth Base 25 kg
PS 506 Urea Broth Base 500 g
PS 506- 1 Urea Broth Base 100 g
PS 506- 25 Urea Broth Base 25 kg
PS 1007E Urea Christensen LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1007E- 1 Urea Christensen LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1007E- 25 Urea Christensen LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 134 Urea Indol Broth 500 g
PS 134- 1 Urea Indol Broth 100 g
PS 134- 25 Urea Indol Broth 25 kg
PS 24 UREA LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 24- 1 UREA LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 24- 25 UREA LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 211 UREA LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6579 500 g
PS 211- 1 UREA LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6579 100 g
PS 211- 25 UREA LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 6579 25 kg
PS 1045E V-8 Juice LAB-AGAR™ 500 g
PS 1045E- 1 V-8 Juice LAB-AGAR™ 100 g
PS 1045E- 25 V-8 Juice LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1011E Violet Red Bile Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 1011E- 1 Violet Red Bile Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 1011E- 25 Violet Red Bile Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 73 Violet Red Bile with Glucose LAB-AGAR™ 500 g
PS 73- 1 Violet Red Bile with Glucose LAB-AGAR™ 100 g
PS 73- 25 Violet Red Bile with Glucose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 74 Violet Red Bile with Lactose LAB-AGAR™ 500 g
PS 74- 1 Violet Red Bile with Lactose LAB-AGAR™ 100 g
PS 74- 25 Violet Red Bile with Lactose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1012E Vitamin B12 Assay Medium (100g) 500 g
PS 1012E- 1 Vitamin B12 Assay Medium (100g) 100 g
PS 1012E- 25 Vitamin B12 Assay Medium (100g) 25 kg
PS 236 Vogel-Johnson LAB-AGAR 500 g
PS 236- 1 Vogel-Johnson LAB-AGAR 100 g
PS 236- 25 Vogel-Johnson LAB-AGAR 25 kg
PS 1013E Vogel-Johnson w/o Tellurite LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1013E- 1 Vogel-Johnson w/o Tellurite LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1013E- 25 Vogel-Johnson w/o Tellurite LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 1014E V-P Broth Modified 500 g
PS 1014E- 1 V-P Broth Modified 100 g
PS 1014E- 25 V-P Broth Modified 25 kg
PS 294 VP Medium acc. to ISO 11290 500 g
PS 294- 1 VP Medium acc. to ISO 11290 100 g
PS 294- 25 VP Medium acc. to ISO 11290 25 kg
PS 172 VRBLG LAB-AGAR™ 500 g
PS 172- 1 VRBLG LAB-AGAR™ 100 g
PS 172- 25 VRBLG LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1016E Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base 500 g
PS 1016E- 1 Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base 100 g
PS 1016E- 25 Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base 25 kg
PS 1015E Wilkins Chalgren Anaerobic LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1015E- 1 Wilkins Chalgren Anaerobic LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1015E- 25 Wilkins Chalgren Anaerobic LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 25 Wilkins Chalgren LAB-AGAR™ 500 g
PS 25- 1 Wilkins Chalgren LAB-AGAR™ 100 g
PS 25- 25 Wilkins Chalgren LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1017E Willis and Hobbs Medium Base 500 g
PS 1017E- 1 Willis and Hobbs Medium Base 100 g
PS 1017E- 25 Willis and Hobbs Medium Base 25 kg
PS 1018E Wilson Blair LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1018E- 1 Wilson Blair LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1018E- 25 Wilson Blair LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 153 Wilson Blair LAB-AGAR™ Base (dla beztlenowców ) 500 g
PS 153- 1 Wilson Blair LAB-AGAR™ Base (dla beztlenowców ) 100 g
PS 153- 25 Wilson Blair LAB-AGAR™ Base (dla beztlenowców ) 25 kg
PS 1020E WL Nutrient Broth 500 g
PS 1020E- 1 WL Nutrient Broth 100 g
PS 1020E- 25 WL Nutrient Broth 25 kg
PS 1019E WL Nutrient LAB-AGAR™ 500 g
PS 1019E- 1 WL Nutrient LAB-AGAR™ 100 g
PS 1019E- 25 WL Nutrient LAB-AGAR™ 25 kg
PS 97 WL Nutrient LAB-AGAR™ 500 g
PS 97- 1 WL Nutrient LAB-AGAR™ 100 g
PS 97- 25 WL Nutrient LAB-AGAR™ 25 kg
PS 218 Wort Broth 500 g
PS 218- 1 Wort Broth 100 g
PS 218- 25 Wort Broth 25 kg
PS 1021E Wort LAB-AGAR™ 500 g
PS 1021E- 1 Wort LAB-AGAR™ 100 g
PS 1021E- 25 Wort LAB-AGAR™ 25 kg
PS 81 Wort LAB-AGAR™ 500 g
PS 81- 1 Wort LAB-AGAR™ 100 g
PS 81- 25 Wort LAB-AGAR™ 25 kg
PS 45 X.L.D. LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 500 g
PS 45- 1 X.L.D. LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 100 g
PS 45- 25 X.L.D. LAB-AGAR™ acc.to ISO 6579 25 kg
PS 131 X.L.T.4 LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 131- 1 X.L.T.4 LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 131- 25 X.L.T.4 LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 308 Xylose Lysine Desoxycholate LAB-AGAR™ (medium K acc. Pharmacopoeia) 500 g
PS 308- 1 Xylose Lysine Desoxycholate LAB-AGAR™ (medium K acc. Pharmacopoeia) 100 g
PS 308- 25 Xylose Lysine Desoxycholate LAB-AGAR™ (medium K acc. Pharmacopoeia) 25 kg
PS 196 Yeast Extract Dextrose LAB-AGAR™ 500 g
PS 196- 1 Yeast Extract Dextrose LAB-AGAR™ 100 g
PS 196- 25 Yeast Extract Dextrose LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1025E Yeast Extract LAB-AGAR™ 500 g
PS 1025E- 1 Yeast Extract LAB-AGAR™ 100 g
PS 1025E- 25 Yeast Extract LAB-AGAR™ 25 kg
PS 82 Yeast Extract LAB-AGAR™ acc.to ISO 6222 500 g
PS 82- 1 Yeast Extract LAB-AGAR™ acc.to ISO 6222 100 g
PS 82- 25 Yeast Extract LAB-AGAR™ acc.to ISO 6222 25 kg
PS 1026E Yeast Malt (YM) LAB-AGAR™ 500 g
PS 1026E- 1 Yeast Malt (YM) LAB-AGAR™ 100 g
PS 1026E- 25 Yeast Malt (YM) LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1027E Yeast Malt Broth 500 g
PS 1027E- 1 Yeast Malt Broth 100 g
PS 1027E- 25 Yeast Malt Broth 25 kg
PS 1047E Yeast Mold Broth 500 g
PS 1047E- 1 Yeast Mold Broth 100 g
PS 1047E- 25 Yeast Mold Broth 25 kg
PS 1046E Yeast Mold LAB-AGAR™ 500 g
PS 1046E- 1 Yeast Mold LAB-AGAR™ 100 g
PS 1046E- 25 Yeast Mold LAB-AGAR™ 25 kg
PS 26 Yeast Nitrogen Base 500 g
PS 26- 1 Yeast Nitrogen Base 100 g
PS 26- 25 Yeast Nitrogen Base 25 kg
PS 1028E Yersinia Identification Broth Base 500 g
PS 1028E- 1 Yersinia Identification Broth Base 100 g
PS 1028E- 25 Yersinia Identification Broth Base 25 kg
PS 1029E Yersinia Isolation LAB-AGAR™ 500 g
PS 1029E- 1 Yersinia Isolation LAB-AGAR™ 100 g
PS 1029E- 25 Yersinia Isolation LAB-AGAR™ 25 kg
PS 1030E Yersinia Selective LAB-AGAR ™ Base 500 g
PS 1030E- 1 Yersinia Selective LAB-AGAR ™ Base 100 g
PS 1030E- 25 Yersinia Selective LAB-AGAR ™ Base 25 kg
PS 145 Yersinia Selective LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 145- 1 Yersinia Selective LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 145- 25 Yersinia Selective LAB-AGAR™ Base 25 kg
PS 1031E YPG LAB-AGAR™ Base 500 g
PS 1031E- 1 YPG LAB-AGAR™ Base 100 g
PS 1031E- 25 YPG LAB-AGAR™ Base 25 kg