Проекты ЕС

C:UsersAnna RosowskaDesktopProgramy krajowePO Inteligentny RozwójLogotypyFundusze Europejskie Inteligentny Rozwójez MIiRPOZIOMPOLSKIFE_IR_rgb-1.jpg

Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe BioMaxima Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

CEL PROJEKTU: Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w BioMaxima.

PLANOWANE EFEKTY: Rozwój i prowadzenie prac B+R w zakresie tworzenia nowych produktów i procesów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 723 200,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 294 000,00 zł

 

C:UsersAnna RosowskaDesktopProgramy krajowePO Inteligentny RozwójLogotypyFundusze Europejskie Inteligentny Rozwójez MIiRPOZIOMPOLSKIFE_IR_rgb-1.jpg

Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU: Promowanie marki produktowej  BioMaxima poprzez udział w branżowym programie promocji.

PLANOWANE EFEKTY: Wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych; wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport; zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych; promocja Marki Polskiej Gospodarki.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 218 486,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 598 860,00 zł

 

C:UsersAnna RosowskaDesktopProgramy krajowePO Inteligentny RozwójLogotypyFundusze Europejskie Inteligentny Rozwójez MIiRPOZIOMPOLSKIFE_IR_rgb-1.jpg

Projekt pt. „Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa BIOMAXIMA S.A.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020,

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności BioMaxima poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 143 418,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 99 110,00 zł


C:UsersAnna RosowskaDesktopProgramy krajowePO Inteligentny RozwójLogotypyFundusze Europejskie Inteligentny Rozwójez MIiRPOZIOMPOLSKIFE_IR_rgb-1.jpg

Projekt pt. „Testy do oznaczania lekooporności MIC” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

Działanie 1.2 Badania celowe

CEL PROJEKTU: Badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie linii testów MIC do oznaczania lekowrażliwości.

PLANOWANE EFEKTY: wprowadzenie testów MIC do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie sprzyjało racjonalnej suplementacji antybiotyków, a tym samym ograniczeniu ich stosowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 931 546,18 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 584 178,91 złC:UsersAnna RosowskaDesktopProgramy krajowePO Inteligentny RozwójLogotypyFundusze Europejskie Inteligentny Rozwójez MIiRPOZIOMPOLSKIFE_IR_rgb-1.jpg

Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Biomaxima S.A.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020,

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności BioMaxima poprzez zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych asortymentów produktowych.

PLANOWANE EFEKTY: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów: 1/ podłóż mikrobiologicznych i płytek kontaktowych; 2/ testów tabletkowych do oznaczania lekooporności; 3/ bibułkowych krążków antybiotykowych; 4/ analizatorów; 5/ płynów i mediów hodowlanych. Wykorzystanie wzornictwa przyczyni się ponadto do zmiany wizerunku firmy z regionalnej / krajowej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 142 270,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 973 400,00 zł

 

C:UsersAnna RosowskaDesktopProgramy krajowePO Inteligentny RozwójLogotypyFundusze Europejskie Inteligentny Rozwójez MIiRPOZIOMPOLSKIFE_IR_rgb-1.jpg

Projekt pt. „Innowacyjne produkty mikrobiologiczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

CEL PROJEKTU: Komercjalizacja przeprowadzonych przez Dział B+R BioMaxima prac badawczo - rozwojowych

PLANOWANE EFEKTY: I/ uruchomienie produkcji nowych i ulepszonych następujących produktów: SUPLEMENTY, w tym: 1/ Suplement Legionella GVPC; 2/ TSC Supplement; 3/ Listeria Oxford Modified Supplement; 4/ Salmonella Supplement. PODŁOŻE LOWENSTEIN-JENSEN MEDIUM w dwóch wersjach: Lowenstein-Jensen Medium + MG + Glycerol oraz podłoża zawierające antybiotyki: Lowenstein - Jensen Medium + Rifampicin 40 mg/l oraz Lowenstein - Jensen Medium + MG + Glycerol + TCH. PRODUKTY DO BADANIA LEKOOPORNOŚCI, w tym: 1/ tabletki Biotabs ID; 2/ krążki do badania lekooporności. POŻYWKI, w tym: 1/ Baird Parker agar base acc. to ISO 6888-1; 2/ Bulion LEB Broth; 3/ Chromogenic Listeria agar i Chromogenic Listeria Confirmatory agar; 4/ Bulion LEE Broth; 5/ XLD agar acc. to ISO 6579; 6/ Chromogenic Salmonella Agar; 7/ TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar; 8/ Violet Red Bile with Glucose agar (VRBG); 9/ Trypticasein Soy Broth (TSB); 10/ Chromogenic Coliform acc. to ISO 9308-1; 11/ Pseudomonas CN agar Base; 12/ Sodium Selenite Broth. II/ wprowadzenie nowych dla rynku innowacyjnych produktów. III/ wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym. IV/ pozyskanie nowych rynków zbytu (RPA, Malezja, Arabia Aaudyjska). V/ wzrost przychodów i zysków, które zostaną przeznaczone na kolejne projekty badawcze oraz ich komercjalizację. VI/ utrzymanie obecnych miejsc pracy oraz utworzenie nowych stanowisk w innowacyjnej polskiej firmie biotechnologicznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 479 134,15 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 999 639,42 zł