OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
§ 1
[DEFINICJE]
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej OWS) oznaczają:
1. Ogólne Warunki Sprzedaży - zasady oraz warunki zawierania umów sprzedaży przez BioMaxima S.A.
2. Sprzedający - BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nr KRS 313349, zarejestrowany podatnik VAT, numer NIP 9462360625.
3. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę ze Sprzedającym.
4. Podmiot niewyspecjalizowany – oznacza wyłącznie taki podmiot, który zawiera z BioMaxima S.A. umowę związaną z jego działalnością - gdy z jej treści wynika, że umowa ta nie posiada dla tego podmiotu charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności.
5. Strony – BioMaxima S.A. i podmiot zawierający z nią umowę sprzedaży.
6. Umowa – umowa sprzedaży produktu lub umowa podobna do umowy sprzedaży, w której Sprzedającym jest BioMaxima S.A.
7. Produkt – oferowane przez BioMaxima S.A. podłoża mikrobiologiczne, odczynniki, analizatory, testy diagnostyczne i inne podobne wyroby i towary, przeznaczone do użytku i obrotu profesjonalnego, wytwarzane przez BioMaxima S.A. lub dystrybuowane przez BioMaxima S.A.
8. Zamówienie – złożona przez Kupującego oferta zakupu Produktu/ów, których producentem lub sprzedawcą jest BioMaxima S.A. dostarczona elektronicznie, faksem, listownie, kurierem, lub osobiście, i zawierająca, co najmniej nazwę zamawianego produktu, ilość zamawianego produktu, dane Kupującego wymagane do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe Kupującego do kontaktu (w tym służbowy adres e-mail przedstawiciela Kupującego), sposób, termin i miejsce odbioru/dostawy zamawianych produktów.
9. Potwierdzenie Zamówienia – złożone Kupującemu w formie pisemnej, za pośrednictwem e-mail lub faxem oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia.
10. Przewoźnik – przedsiębiorca wyspecjalizowany w usługach przyspieszonego przewozu i dostarczania przesyłek w określonym terminie, wykonujący usługę na zlecenie Sprzedającego.
§2
[ZASADY OGÓLNE]
1. OWS dostępne są dla kontrahentów BioMaxima S.A. na stronie internetowej www.biomaxima.com w zakładce Strefa Klienta.
2. OWS stanowią uregulowanie wiążące Kupujących w zakresie umów zawieranych z BioMaxima S.A. oraz stanowią integralną część umów zawieranych przez BioMaxima S.A. z Kupującymi.
3. Sprzedający może zawrzeć z Kupującym pisemną umowę sprzedaży zawierającą uregulowania
Ogólne Warunki Sprzedaży BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska KRS 313349 Strona 2 z 9
odmienne od zawartych w OWS. W takim przypadku zapisy umowy, o ile nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mają pierwszeństwo przed zapisami OWS.
4. Warunki Zakupów i inne regulaminy Kupującego nie mają zastosowania, jeżeli Sprzedający nie potwierdził ich zapisów na piśmie.
5. BioMaxima S.A. zastrzega prawo do zmian cen produktów oraz zmian jakościowych mających na celu ulepszanie produktów bez konieczności odrębnego powiadamiania.
6. Składając Zamówienie Kupujący potwierdza, że niniejsze warunki OWS są mu znane i że akceptuje zawarte w nich postanowienia, które stanowią integralną część Umowy. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w formie pisemnej lub dokumentowej Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią załącznik do umów sprzedaży.
7. Korespondencja przychodząca z i wysyłana na służbowy adres e-mail wskazany przez Kupującego i przypisany do jego przedsiębiorstwa będzie uznawana za złożenie wiążącego oświadczenia woli w formie dokumentowej.
8. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży produktów konsumentom w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz dyrektywy 2011/83/UE.
§3
[OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO]
1. Sprzedający wymaga, aby przed złożeniem zamówienia Kupujący przedstawił następujące dane:
i. numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
ii. numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON;
iii. oświadczenie wskazujące służbowe adresy e-mail (lub – w przypadku braku e-mail- numer faksu) do korespondencji z BioMaxima S.A.;
iv. zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do OWS, lub w innym formacie – zawierającą niezbędne dane i oświadczenia. W przypadku braku zgody i oświadczenia, Kupujący wskaże alternatywny sposób dostarczania faktur.
2. W przypadku jakichkolwiek zmian w nazwie, adresie, numerze REGON, numerze NIP, sposobie reprezentacji, Kupujący dostarczy do BioMaxima S.A. stosowne dokumenty rejestracyjne świadczące o dokonanych zmianach.
3. W sytuacji przekształcenia Kupującego w inny podmiot gospodarczy, należy przesłać do BioMaxima S.A. oświadczenie o przejęciu lub nie przejęciu wszelkich praw i obowiązków poprzednika prawnego.
4. Kupujący jest odpowiedzialny za właściwe użycie zakupionego produktu zgodnie z przeznaczeniem.
5. Kupujący ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za finansowanie i organizowanie odbierania, przetwarzania, odzysku i utylizacji odpadów, zużytego sprzętu, opakowań po zakupionym produkcie.
§ 4
[ZAMÓWIENIA]
1. Zamówienie musi jednoznacznie określać Kupującego, w szczególności jego adres i numer NIP, jak również adres dostawy.
2. Zamówienie musi zawierać wszelkie elementy pozwalające na dokładnie rozpoznanie wymogów Kupującego dotyczących Produktów. W zamówieniu należy wpisać rodzaj zamawianego Produktu wraz z jego ilością, jednostką miary, typem oraz określić jego specyfikację zgodnie z danymi podanymi w katalogach lub na stronie internetowej Sprzedającego.
3. Zamówienie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie ze sposobem reprezentacji Kupującego lub przez osoby legitymujące się stosownym pełnomocnictwem do składania zamówień.
4. Zamówienie należy przesłać do Sprzedającego w formie dokumentowej, drogą elektroniczną ze służbowego adresu e-mail Kupującego lub ze wskazanego numeru faksu. Sprzedający akceptuje zamówienia składane drogą pocztową.
5. Zamówienie na produkty określone w materiałach informacyjnych, jako niestandardowe a także produkowane wg indywidualnej specyfikacji Kupującego, musi jednoznacznie identyfikować zamawiany produkt. Zamówienia niestandardowe lub indywidualne, przekazywane są do realizacji po uprzednim dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej ze Sprzedającym. Termin realizacji liczony jest od dnia wpływu na konto Sprzedającego pełnej kwoty zaliczki. Rezygnacja z realizacji zamówienia produktów nietypowych, przygotowywanych na indywidualne zamówienie wymaga formy pisemnej w terminie do 1/3 ustalonego terminu realizacji a zgoda na rezygnację musi być potwierdzona pisemnie przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami za Produkty sprowadzone lub wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego.
6. Produkty nietypowe, na zapytanie, sprowadzone lub wyprodukowane na indywidualne zamówienie, zobowiązują Kupującego do ich odbioru i nie podlegają zwrotowi w części ani w całości.
7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta poprzez Potwierdzenie Zamówienia przez BioMaxima S.A. w formie pisemnej lub dokumentowej, przesłane Kupującemu elektronicznie, lub innym środkiem komunikacji.
8. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi Sprzedającego nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
9. BioMaxima S.A. zastrzega prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności BioMaxima S.A. może odmówić sprzedaży podmiotom niewyspecjalizowanym produktów typowych, jak również produktów realizowanych na specjalne zamówienie.
§ 5
[ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ]
1. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości lub aktualności danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 3 OWS.
2. W przypadku płatności po dostawie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania sprzedaży po powzięciu wiadomości o istotnym pogorszeniu sytuacji finansowej Kupującego.
3. Kupujący może dokonać zmian lub anulacji potwierdzonego zamówienia jedynie za wyraźną pisemną lub mailową zgodą Sprzedającego.
4. W przypadku dokonania zmian lub anulacji potwierdzonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszystkimi rzeczywistymi kosztami, które poniósł do momentu zmiany lub anulacji.

§ 6
[CENY]
1. Cenę Produktu ustala się na podstawie cennika obowiązującego u Sprzedającego w dniu złożenia Zamówienia lub na podstawie odrębnych, indywidualnych uzgodnień Stron. W przypadku korzystania z oferty specjalnej, Kupujący powinien powołać się na numer oferty, na podstawie której ma być zrealizowane zamówienie.
2. Ceny określone w ofertach specjalnych obowiązują do czasu wskazanego w tych ofertach. Ceny podawane w cennikach Sprzedającego mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia Kupujących i różnić się od cen oferowanych.
3. Ceny określone w Potwierdzeniu Zamówienia są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w stawce ustawowej. W przypadku wystawiania faktur w złotych za produkty wycenione w walutach obcych, ceny zostaną przeliczone na PLN wedle kursu NBP danej waluty obcej do PLN z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
4. Ceny produktów w sprzedaży krajowej obejmują koszty właściwego opakowania oraz dostawy Przewoźnikiem wyrobów o wartości nie mniejszej niż 720 zł netto łącznie, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Polsce. Dla dostaw o niższej wartości Sprzedający doliczy zryczałtowane koszty transportu w wysokości 35 zł netto za przesyłkę.
5. Odbiór osobisty przez Kupującego lub własnym przewoźnikiem zamówionych produktów nie upoważnia do żądania obniżenia ceny.
6. Zamówienia potwierdzone do realizacji, a niezrealizowane w całości w terminie ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia, zachowują swoją ważność wraz z ustalonymi warunkami cenowymi, chyba że Strony postanowią inaczej.
7. Nieprzewidziane dodatkowe koszty związane z prawidłową realizacją Zamówienia obciążają Kupującego, chyba że Strony postanowiły inaczej.
8. Zaliczki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z Zamówienia lub nieodebrania Produktu przez Kupującego.
§ 7
[DOSTAWA]
1. Kupujący w zamówieniu wskazuje termin i miejsce dostawy lub odbioru Produktu. Kupujący zobowiązany jest do podania Sprzedającemu wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia.
2. Kupujący obowiązany jest do odbioru Produktu zgodnie z Zamówieniem.
3. W razie wątpliwości podpis lub inne oświadczenie woli osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa, lub pracownika Kupującego pod listem przewozowym lub innym równoważnym dokumentem Przewoźnika uznawane jest za skuteczne potwierdzenie Dostawy.
4. Kupujący powinien sprawdzić stan dostarczonych produktów pod względem ich ilości i jakości bez zbędnej zwłoki po dostarczeniu przez Przewoźnika. Widoczne uszkodzenia opakowań produktów lub braki ilościowe w liczbie paczek, powinny być odnotowane w dokumentach przewoźnika, pod rygorem nieuznania reklamacji dotyczącej uszkodzeń w transporcie.
5. W przypadku odbioru osobistego Kupujący odbiera Produkt razem z oryginałem faktury VAT i dokumentem WZ.
6. Ryzyko dostawy Produktu, w tym korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty Produktu lub jego uszkodzenia przechodzi na Kupującego w chwili przekazania Produktu upoważnionej do odbioru osobie.
§ 8
[PŁATNOŚCI]
1. Realizacja Zamówienia następuje po zabezpieczeniu finansowym transakcji w sposób uzgodniony indywidualnie z BioMaxima S.A.
2. Płatność może się odbyć w jeden z poniższych sposobów:
i. przedpłata przelewem na wskazane konto na podstawie faktury PRO-FORMA;
ii. przelew z odroczonym terminem płatności na konto bankowe Sprzedającego według ustalonych indywidualnych warunków handlowych.
Zapłata za dostarczony Kupującemu Produkt następuje na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT lub ustalonych warunków płatności bez prawa do jakichkolwiek potrąceń.
3. Do momentu całkowitego uiszczenia ceny sprzedaży, określonej w fakturze Sprzedający zastrzega sobie własność dostarczonych produktów (zastrzeżenie prawa własności, art. 589 Kodeksu Cywilnego).
4. W przypadku braku płatności BioMaxima S.A. według własnego wyboru ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Produktów niezapłaconych lub odszkodowania, jeżeli Produkt został zużyty, uszkodzony lub się przeterminował, a także jeżeli w okresie przechowywania odebranego Produktu jego jakość uległa obniżeniu.
5. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia odbywa się na zasadzie przedpłaty, brak jej uiszczenia w terminie wskazanym w fakturze pro-forma lub w Potwierdzeniu Zamówienia skutkuje uznaniem, że Umowa została niezawarta.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
7. W przypadku braku zapłaty w terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
8. W przypadku nieterminowych realizacji płatności, Sprzedający ma prawo bez dodatkowych wezwań przenieść na rzecz podmiotów trzecich przysługujące mu wierzytelności, a także dodatkowo dochodzić wraz z należnością główną i odsetkami kosztów sądowych, egzekucyjnych i zastępstwa procesowego, oraz kosztów związanych z windykacją.
9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze bądź Potwierdzeniu Zamówienia, upoważnia Sprzedającego do wstrzymania się z realizacją kolejnych już przyjętych Zamówień do czasu uregulowania wszystkich zaległych należności.
10. Należności Sprzedającego nie mogą być regulowane wierzytelnościami Kupującego nabytymi od osób trzecich.
§ 9
[REKLAMACJE. WADY FIZYCZNE]
1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po odbiorze/dostarczeniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Produktu z Zamówieniem.
2. W przypadku braków ilościowych lub wad fizycznych Produktu, Kupujący obowiązany jest złożyć zastrzeżenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru/ dostawy Produktu, sporządzając protokół niezgodności wraz z dokumentacją fotograficzną, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji, natomiast Podmiot niewyspecjalizowany informuje BioMaxima S.A. o wadach fizycznych i ilościowych zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie cywilnym i sporządza protokół niezgodności oraz dokumentację zdjęciową.
3. Do czasu rozpatrzenia reklamacji jakościowej, kwestionowany Produkt powinien zostać oddany do dyspozycji Sprzedającego celem identyfikacji przyczyny wady, chyba że Sprzedający zwolni Kupującego od tego obowiązku, jednak w takiej sytuacji Kupujący do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji obowiązany jest przechowywać reklamowany Produkt w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
4. Reklamację ilościową lub jakościową Sprzedający rozpatrzy w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu niezgodności i dokumentacji fotograficznej, a jeżeli konieczne okaże się zbadanie Produktu – w terminie określonym poniżej w ust. 5.
5. W sytuacji, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest poddanie reklamowanego Produktu niezbędnym badaniom lub oględzinom, musi on zostać dostarczony do Sprzedającego. W tym wypadku termin reklamacji zostaje przedłużony o okres konieczny do poddania reklamowanego Produktu niezbędnym badaniom lub oględzinom, nie dłuższy niż kolejne 30 dni, od daty dostarczenia Produktu Sprzedającemu.
6. Koszty dostarczenia do Sprzedającego Produktu reklamowanego przez Kupującego ponosi Kupujący.
7. Warunkiem przyjęcia zwrotu Produktów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego jest, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego. BioMaxima S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy Kupujący lub osoba trzecia użyli Produktu niezgodnie z jego parametrami technicznymi.
8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkt w ustalonym terminie.
9. Koszt postępowania reklamacyjnego obciąża Kupującego, jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna.
10. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna w całości lub zasadniczej części, koszty postępowania reklamacyjnego poniesie Sprzedający. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną BioMaxima S.A. może według swego uznania albo wymienić Produkt na nowy, wolny od wad, albo przyjąć zwrot produktu i dokonać zwrotu zapłaconej ceny, lub uzgodnić stosowny upust ceny reklamowanych produktów, zaś załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
§ 10
[SIŁA WYŻSZA]
1. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron Umowy, a mających charakter Siły Wyższej, przez co Strony rozumieją klęskę żywiołową, działania wojenne, pożar, epidemię, awarię zakładu produkcyjnego, braku Produktów i surowców uniemożliwiających Sprzedającemu lub Kupującemu całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy, strona dotknięta działaniami Siły Wyższej nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy przez okres trwania przeszkody spowodowanej Siłą Wyższą pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takich okoliczności w formie pisemnej. Zobowiązanie winno zostać spełnione niezwłocznie po ustaniu przeszkody spowodowanej Siła Wyższą z wyłączeniem sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie spowodowane Siłą Wyższą przekroczy uzgodniony w Umowie czas dostawy o trzy miesiące. W takiej sytuacji każda ze stron ma prawo do odstąpienia od Umowy, poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia, bez prawa Stron do jakiegokolwiek odszkodowania.
2. Za Siłę Wyższą nie uważa się zdarzenia zawinionego przez stronę albo przez osobę trzecią, za którą strona odpowiada lub za którą ponosi ryzyko, jak również braku środków finansowych.
§ 11
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu umyślnie.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po stronie Kupującego w postaci strat gospodarczych oraz utraconych korzyści wynikających z wadliwości Produktu.
3. BioMaxima S.A. nie ponosi odpowiedzialności ze fakt, że zamówione przez Kupującego produkty nie są właściwe do potrzeb Kupującego, gdyż to Kupujący – jako podmiot profesjonalny – powinien ocenić przydatność określonych produktów dla swojej działalności. Zastrzeżenie niniejsze dotyczy również Podmiotów niewyspecjalizowanych.
§ 12
[re EKSPORT]
1. Kupujący zobowiązuje się nie dokonywać eksportu Produktów kupionych od Sprzedającego bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.
2. W przypadku niedotrzymania warunku określonego powyżej, Sprzedający uprawniony będzie do naliczania kary umownej w wysokości równowartości dostarczonych produktów. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od doręczenia Kupującemu wezwania do zapłaty kary umownej. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa BioMaxima S.A. do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 13
[RODO]
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej „RODO”, BioMaxima S.A. jest administratorem danych osobowych Kupującego oraz osób upoważnionych do zawarcia i wykonania Umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
2. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest na stronie www.biomaxima.com w zakładce Polityka Prywatności.
3. W przypadku umów, gdzie może dochodzić do przetwarzania danych, których administratorem jest Kupujący i BioMaxima S.A. przetwarza te dane w jego interesie – zostanie podpisane odrębne Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych.

§ 14
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest prawo polskie.
2. O ile tekst niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży odwołuje się do paragrafów lub ustępów, oznacza to odwołanie do paragrafów lub ustępów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
3. Stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
4. BioMaxima S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
5. Szczegółowe warunki realizacji umów z BioMaxima S.A. objęte są zasadą ścisłej poufności. Naruszenie zasad poufności lub nieuprawnione wykorzystanie tajemnic handlowych BioMaxima S.A. upoważnia BioMaxima S.A. do żądania kary umownej w kwocie 1000 złotych. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa BioMaxima S.A. do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Doręczenia wezwań lub oświadczeń woli za pośrednictwem operatora pocztowego są skuteczne także w wypadku dwukrotnej awizacji przesyłki pocztowej zawierającej to wezwanie lub oświadczenie woli przez operatora pocztowego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksy Cywilnego.
8. W razie sporów wynikających z zawarcia i wykonania (w tym niewykonania lub niewłaściwego wykonania) Umowy, Strony ustalają, że sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego, przy czym w sprawach o zapłatę jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy na rzecz Sprzedającego, Sprzedający uprawniony jest do wyboru sądu właściwego według własnej siedziby, według siedziby Kupującego albo według miejsca wykonania Umowy.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zatwierdzone przez Zarząd BioMaxima S.A. w dniu 28.12.2022 r. wchodzą w życie z dniem 1.01.2023 r. i obowiązują dla wszystkich dostaw5zrealizowanych od tego dnia.

Załącznik- Formularz akceptacji
faktur elektronicznych (wzór)
Oświadczenie
o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych f formie elektronicznej
Nabywca, odbiorca faktur:
Pełna nazwa:
Adres:
NIP
Zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jt. Dz.U 2021 r. poz 685 z późn zm.) akceptujemy wystawianie i przesyłanie przez
BioMaxima S.A.
Ul. Vetterów 5
20-227 Lublin
NIP 946 23 60 625
W formie elektronicznej, w formacie PDF
1. Faktur VAT, faktur korygujących VAT, duplikatów do faktur wystawionych i przesłanych wcześniej również z formie elektronicznej
2. Not obciążeniowych i not korygujących
Wyżej wymienione dokumenty przesyłane będą przez BioMaxima S.A. z adresu e-mail :
bok@biomaxima.com
Aktualny adres odbiorcy (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia BioMaxima S.A. poprzez przesłanie formularza „Zmiana adresu e-mail”.
• Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa powyżej – w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią BioMaxima S.A. wystawienie lub przesłanie ich w formie elektronicznej.
• Potwierdzam, że niniejsze oświadczenie może zostać przez mnie cofnięte w następstwie czego BioMaxima S.A. utraci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, począwszy od dnia następnego po dniu w którym otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji.
• Oświadczam, że posiadam wiedzę i świadomość, że cofnięcie oświadczenia musi mieć formę pisemną, być przesłane pocztą na adres BioMaxima S.A. i musi być doręczone.
pieczątka i podpisy firmowe

OWS